1 2 3 13

Διακήρυξη μειοδοτικής  δημοπρασίας για τη μίσθωση παραρτήματος Κ.Ε.Π. Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλ.Φαλήρου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 : Διακήρυξη:   154-2019 Διακηρυξη Mεταφορές προσώπων ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031561 προϋπολογισμού: 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.200,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Περίληψη διακήρυξης: Περ Διακ Εκδρομες ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031557

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΟΙ ΤΕΥΔ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ»   ΤΕΥΔ ΟΡΟΙ

1 2 3 13