1 2 3 14

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς Καταπολέμηση κουνουπιών   Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς  Απόφαση Δημάρχου για έγκριση μελέτης με ΑΔΑ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε  μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου.Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη πατήστε εδώ…  

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019  προϋπολογισμού: 447.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 554.280,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περίληψη διακήρυξης: Περίληψη διακηρυξης Καδοι 2019

Σύμφωνα με την υπ.αριθμ.13/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, σας ενημερώνουμε ότι ο συνοπτικός διαγωνισμός που θα λάμβανε χώρα την Δευτέρα 27/1/2020 και ώρα 09:30 – 10:00 για το έργο : Κατασκευή Ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2019 δεν θα διενεργηθεί λόγω ακύρωσής του.

Διακήρυξη μειοδοτικής  δημοπρασίας για τη μίσθωση παραρτήματος Κ.Ε.Π. Αγίας Βαρβάρας του Δήμου Παλ.Φαλήρου. Για τη διακήρυξη πατήστε εδώ… Για την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ…

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 : Διακήρυξη:   154-2019 Διακηρυξη Mεταφορές προσώπων ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031561 προϋπολογισμού: 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.200,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Περίληψη διακήρυξης: Περ Διακ Εκδρομες ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031557

1 2 3 14