Πολιτικοί Γάμοι

Τηλέφωνο: 213-2020277
Το τμήμα αυτό έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Έκδοση αδειών γάμου. 
  • Καταχώρηση των αδειών στο ειδικό βιβλίο αδειών γάμου. 
  • Προσδιορισμό της ημερομηνίας τέλεσης γάμου. 
  • Σύνταξη δήλωσης πολιτικών γάμων στο προβλεπόμενο βιβλίο που θα υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο, το ζευγάρι και τους μάρτυρες. 
  • Σύνταξη πράξης προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων και καταχώρηση στα βιβλία τέλεσης γάμων ως και στα αλφαβητικά ευρετήρια. 
  • Αποστολή φωτοαντιγράφου της δήλωσης πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου.
  • Άδεια Πολιτικού Γάμου (για αλλοδαπούς) (Υπηρεσία Επιπέδου 2)’ έντυπο Ι
  • Άδεια Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες) (Υπηρεσία Επιπέδου 3)’έντυπο ΙΙ

Τηλεφωνική επικοινωνία για προγραμματισμό τέλεσης.