Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια γάλακτος 2024

image_pdfimage_print

Αλλαγή Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και καταληκτικής ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Ανακοινώνονται οι κάτωθι αλλαγές σχετικά με τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την: ” Προμήθεια γάλακτος 2024 “.

  1. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: αντί για 353998 ισχύει ο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 355462
  2. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, αντί για 13/7/2024 ισχύει η 17/7/2024 και ώρα 15:00

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στην με αρ 317/2024 διακήρυξη ΑΔΑΜ: 24PROC015028588 ΑΔΑ: 6ΗΚΣΩΞΕ-Ξ3Ζ και στα λοιπά έγγραφα του διαγωνισμού.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια γάλακτος 2024   προϋπολογισμού: 166.387,50€ πλέον ΦΠΑ 13%:  27.694,22€ συνολικά : 188.017,88, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

Περιλ Διακ Γαλα 2024 24PROC015028599 (s)

317-2024 ΑΔΕ Διακηρυξη Γάλα -2024 24PROC015028588 (s)