Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή των υποψηφίων δικηγόρων  Επιλεγέντες υποψήφιοι δικηγόροι κατόπιν δημόσιας κλήρωσης