Μητρώα Αρρένων

image_pdfimage_print

Επανεγγραφή Ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων

 • Αίτηση προς το Στρατολογικό Γραφείο Αν. Αττικής για την επανεγγραφή του στα Μητρώα αρρένων του Δήμου μας.
 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Εγγραφή αδηλώτου στα Μητρώα Αρρένων

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 • Αρνητική βεβαίωση από το Δήμο όπου όφειλε να είναι εγγεγραμμένος
 • Οικογενειακή κατάσταση των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)

Για ανηλίκους είναι υποχρεωτικό να είναι ο πατέρας ήδη δημότης. Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά στέλνονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπου και εκδίδεται η σχετική απόφαση.

Διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας

Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία και πρέπει να είναι πρόσφατα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ανήλικος την αίτηση  κάνει ο πατέρας.

 • Αίτηση
 • Πιστοποιητικό από τα μητρώα αρρένων του δήμου από τον οποίον πρόκειται να παραμείνει ο ενδιαφερόμενος.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο όπου είναι εγγεγραμμένος.

Προσθήκη πατρωνύμου ή επωνύμου πατέρα στα Μητρώα Αρρένων

Για τέκνα εκτός γάμου (χωρίς αναγνώριση)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στην Δήμο εγγραφής του.

Για τέκνα εκτός γάμου (αναγνωρισμένα)
Ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο προσκομίζοντας τα εξής:

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση της υπηρεσίας)

Μετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση στο Δημοτολόγιο και στην περίπτωση ανηλίκου θα πρέπει να έρθει αυτός που έχει τη γονική μέριμνα, προσκομίζοντας πιστοποιητικό μητρώου αρρένων από το Δήμο που είναι εγγεγραμμένος.

(Σύμφωνα με το Ν.2119/93 μετεγγραφή μπορεί να γίνει στον ίδιο δήμο που έχει ο ενδιαφερόμενος την οικογενειακή του μερίδα).