Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

image_pdfimage_print

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2109811309, 2109884006
1. Δήλωση εκταφής
2. Δήλωση παράτασης
3. Αναγκαστικές εκταφές
4. Ώρες Λειτουργίας Ταμείου Κοιμητηρίου

Α. Στην περίπτωση που θέλετε να γίνει εκταφή θα πρέπει συγγενής Α΄ βαθμού ή εξουσιοδοτημένος με την ταυτότητά του να προσέλθει στο Δημ. Κοιμητήριο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη λήξη της τριετίας για να δηλώσει εκταφή.
Β. Στην περίπτωση που επιθυμείτε παράταση εκταφής,πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου δια ζώσης ή ηλεκτρονικά στο email: koimitirio@palaiofaliro.gr. Η χορήγηση παράτασης εκταφής γίνεται μετά από έγκριση της επιτροπής ποιότητας ζωής.

Γ. Στην περίπτωση που δεν εμφανιστεί κανείς για να δηλώσει εκταφή ή ανανέωση παράτασης ( οι παρατάσεις είναι τρίμηνες και ανανεώνονται πριν τη λήξη τους κάθε φορά) τότε η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.
Δ. Οι δηλώσεις για εκταφές, ανανεώσεις παρατάσεων, μεταφορές οστών κλπ γίνονται Δευτ-Παρασκ 8.00πμ – 12.00 στα γραφεία του Κοιμητηρίου.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειάζεστε παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε 8.00 πμ – 12.00 στα τηλέφωνα του Κοιμητηρίου.

 

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου

1. Ο χώρος στον οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται, με κανένα τρόπο, σε τρίτους.
2. Με τη σύσταση του Οικογενειακού Τάφου αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ αυτόν έχουν μόνο αυτός στον οποίο έγινε η παραχώρηση, ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτού, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες αυτού νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου ή της συζύγου αυτού προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και οι αδελφοί αυτού που δεν έχουν ίδια οικογένεια, εφόσον όμως το δέχεται εγγράφως, όταν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού.
3. Η χρήση των οικογενειακών τάφων των οποίων δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι περιέχονται στο Δήμο, που δύναται να διαθέσει αυτούς ελεύθερα κατά τις διατάξεις του κανονισμού. Επίσης περιέρχεται στο Δήμο μετά όλων επί του τάφου ευρισκομένων αντικειμένων και χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο. Όταν ο δικαιούχος α) δεν καταβάλλει το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τυχόν τέλη, β) δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού του Κοιμητηρίου και γ) επιτρέψει την ταφή προσώπων που δε δικαιούνται.
4. Ο αναλαμβάνων τη χρήση του οικογενειακού τάφου υποχρεούται να κατασκευάσει επ’ αυτού, εν καιρώ, μνημείο το σχέδιο του οποίου θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Οστεοφυλάκιου

1. Ο παραχωρούμενος χώρος προς χρήση δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται ούτε παραχωρείται με κανένα τρόπο σε τρίτους.
2. Εκείνος στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα έχει κατ’ αποκλειστικότητα τη χρήση του οστεοφυλακίου. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν μετά απ’ αυτόν ο ή η σύζυγός του, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες ή κατιόντες του, τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα τέκνα τους και οι αδελφοί τους εάν δεν έχουν δική τους οικογένεια και εφόσον ο δικαιούχος το επιτρέπει εγγράφως.
3. Χρήση των οστεοφυλακείων για οστά περισσοτέρων των δύο ή του ενός νεκρού αντιστοίχως, αν πρόκειται για διπλά ή μονά οστεοφυλάκια, δεν επιτρέπεται να γίνει.
4. Το δικαίωμα χρήσης χάνεται για τους δικαιούχους και περιέχεται στο Δήμο και στις παρακάτω περιπτώσεις : α) όταν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει στο Δήμο το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τέλη που θα οφείλονται σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου. β) όταν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού και γ) όταν επιτρέπει τη χρήση σε πρόσωπα που δε δικαιούνται.