Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

image_pdfimage_print

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

Σημαντικότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου

1.Δήλωση εκταφής

2.Παράταση ταφής

3.Αναγκαστική εκταφή

4.Ώρες λειτουργίας  Διοικητικών υπηρεσιών Δημ. Κοιμητηρίου

5.Κυριότερα τέλη

                                     

1.Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκταφή του θανόντος θα πρέπει η σχετική δήλωση να γίνεται από συγγενή Ά βαθμού ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο , 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την λήξη της τριετούς ταφής. Κατά την προσέλευσή σας στο γραφείο του Κοιμητηρίου θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας , το ΑΦΜ σας  και  χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους.

 

2.Εάν επιλέξετε παράταση ταφής  και πριν την λήξη της τριετούς ταφής μπορείτε να προσέλθετε στα γραφεία του Κοιμητηρίου έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας , το ΑΦΜ  σας  και  χρεωστική ή πιστωτική κάρτα για την εξόφληση του αντίστοιχου τέλους.

 

Πριν τη λήξη  κάθε τριμήνου,   ( η ισχύς της παράτασης είναι τριμηνιαία )  και εφόσον   εάν επιθυμείτε  την εκ νέου τριμηνιαία παράταση ταφής, θα πρέπει  προσέλθετε για την ανανέωσή της, χωρίς ειδοποίηση της υπηρεσίας, ένα μήνα πριν τη λήξη της

 
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
 
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας παρακαλούμε  όπως ενημερώνεται άμεσα την Υπηρεσία του Κοιμητηρίου.

3.Σε περίπτωση μη προσέλευσης κάποιου ενδιαφερομένου και μετά τη λήξη της τριετούς ταφής η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να προβεί σε αναγκαστική εκταφή.

4.Τα γραφεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου για κάθε επιπλέον πληροφορία , λειτουργούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 07.00π.μ.-12.30μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9811309, 210-9884006

 

5.Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται τα κυριότερα τέλη που αφορούν τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου.

 

                               ΤΕΛΟΣ  ΕΚΤΑΦΗΣ                                     80   €

 

 ΤΕΛΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ

 

Ά ΤΡΙΜΗΝΟ 120,00€ Έ ΤΡΙΜΗΝΟ 480,00€
΄Β ΤΡΙΜΗΝΟ 225,00€ ΣΤ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 525,00€
΄Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 270,00€ Ζ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 660,00€
΄Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 330,00€ Η΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 735,00€

 

 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ € 30,00 / ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΑΦΩΝ Ε 80,00 / ΑΝΑ ΕΤΟΣ

 

 

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Τάφου

1. Ο χώρος στον οποίο έχει το δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται, με κανένα τρόπο, σε τρίτους.
2. Με τη σύσταση του Οικογενειακού Τάφου αποκλειστικό δικαίωμα ταφής σ’ αυτόν έχουν μόνο αυτός στον οποίο έγινε η παραχώρηση, ο σύζυγος ή η σύζυγος αυτού, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες και κατιόντες αυτού νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα και αναγνωρισθέντα τέκνα μετά των συζύγων και κατιόντων αυτών, ο πατέρας ή η μητέρα του συζύγου ή της συζύγου αυτού προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση, ως και οι αδελφοί αυτού που δεν έχουν ίδια οικογένεια, εφόσον όμως το δέχεται εγγράφως, όταν δεν υπάρχει αυτός ο σύζυγος ή η σύζυγος και οι κατιόντες αυτού.
3. Η χρήση των οικογενειακών τάφων των οποίων δεν υπάρχουν οι κατά τα ανωτέρω δικαιούχοι περιέχονται στο Δήμο, που δύναται να διαθέσει αυτούς ελεύθερα κατά τις διατάξεις του κανονισμού. Επίσης περιέρχεται στο Δήμο μετά όλων επί του τάφου ευρισκομένων αντικειμένων και χωρίς καμία αποζημίωση από το Δήμο. Όταν ο δικαιούχος α) δεν καταβάλλει το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τυχόν τέλη, β) δε συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του κανονισμού του Κοιμητηρίου και γ) επιτρέψει την ταφή προσώπων που δε δικαιούνται.
4. Ο αναλαμβάνων τη χρήση του οικογενειακού τάφου υποχρεούται να κατασκευάσει επ’ αυτού, εν καιρώ, μνημείο το σχέδιο του οποίου θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Όροι Παραχώρησης Οικογενειακού Οστεοφυλάκιου

1. Ο παραχωρούμενος χώρος προς χρήση δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και επομένως δε μεταβιβάζεται ούτε παραχωρείται με κανένα τρόπο σε τρίτους.
2. Εκείνος στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα έχει κατ’ αποκλειστικότητα τη χρήση του οστεοφυλακίου. Επίσης το ίδιο δικαίωμα έχουν μετά απ’ αυτόν ο ή η σύζυγός του, οι κατ’ ευθεία γραμμή ανιόντες ή κατιόντες του, τα νόμιμα, θετά, νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα τέκνα τους και οι αδελφοί τους εάν δεν έχουν δική τους οικογένεια και εφόσον ο δικαιούχος το επιτρέπει εγγράφως.
3. Χρήση των οστεοφυλακείων για οστά περισσοτέρων των δύο ή του ενός νεκρού αντιστοίχως, αν πρόκειται για διπλά ή μονά οστεοφυλάκια, δεν επιτρέπεται να γίνει.
4. Το δικαίωμα χρήσης χάνεται για τους δικαιούχους και περιέχεται στο Δήμο και στις παρακάτω περιπτώσεις : α) όταν ο δικαιούχος δεν καταβάλλει στο Δήμο το ετήσιο τέλος καθαριότητας ή άλλα τέλη που θα οφείλονται σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοιμητηρίου. β) όταν δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κανονισμού και γ) όταν επιτρέπει τη χρήση σε πρόσωπα που δε δικαιούνται.