Αδειες Καταστημάτων

Πρόσφατη νομοθεσία αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

ΚΥΑ16228/2017
Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητι-
κών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρων και Κινηματογράφων.

Εγκύκλιος 9

ΦΕΚ 1364 Β 2007
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της δι−
αδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης
αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την
ανάκληση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
παιδότοπων

ΦΕΚ 4442 2016
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

 

Νέες αρμοδιότητες τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας

     Νέες αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας βάσει του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»):

    1. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει.
    2. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση της Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
    3. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
    4. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
    5. Η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2020230, 213 2020231.