Αδειες Καταστημάτων

Πρόσφατη νομοθεσία αδειοδοτήσεων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Ισχύουσα υγειονομική διάταξη

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600
Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
Θεάτρου και Κινηματογράφου Ισχύουσα υγειονομική διάταξη

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης
ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) 
– Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών
γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Παροχής
Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) 
– Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)

Άδειες χρήσεις μουσικής μουσικής και λειτουργίας μουσικών οργάνων

Νέες αρμοδιότητες τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας

     Νέες αρμοδιότητες του Τμήματος Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας βάσει του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»):

    1. Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων και πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου – καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.Δ. 1044/1971, όπως ισχύει.
    2. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση της Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος.
    3. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του Ν. 3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
    4. Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
    5. Η χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.

Πληροφορίες: τηλ. 213 2020230, 213 2020231.