1 2 3 8

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού: 212.096,77€ […]

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την : Προκήρυξη Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 50.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 62.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/5/2019. Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 217.670,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 269.910,80€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.  3463/06 2019 του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 36.240,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 44.937,60€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και  προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018  του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 896.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 1.111.040,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο » Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου» ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ σε μορφή pdf ΤΕΥΔ σε μορφή doc Προκήρυξη Περίληψη διακήρυξης Αναλυτική διακήρυξη Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Διευκρινιστική Ανακοίνωση 1 Διευκρινιστική Ανακοίνωση 2 Έγκριση όρων

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ» ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων»   Μελέτη ΤΕΥΔ σε μορφή doc ΤΕΥΔ σε μορφή pdf  Προκήρυξη Αναλυτική Διακήρυξη Έντυπο οικονομικής προσφοράς Έγκριση όρων Περίληψη διακήρυξης Διευκρινιστική Ανακοίνωση

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021  του ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% συνολικά 1.240.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

1 2 3 8