Οργανόγραμμα

 • Δήμαρχος
 • Γενικός Γραμματέας
  • Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  • Υπηρεσία Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τοπικών Προγραμμάτων
 • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων - Τύπου & Ενημέρωσης (Ανεξάρτητο)
  • Υπηρεσία Δημοσίων Σχέσεων
  • Υπηρεσία Τύπου & Ενημέρωσης
 • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
  • Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & υπολοίπων Συλλογικών Οργάνων
 • Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμ. Διοικητικό
  • Τμ. Γραμματείας & Υποστήριξης Υπηρεσιών
  • Τμ. Δημοτικής Κατάστασης
  • Τμ. Παιδείας & Κοινωνικής Αρωγής
  • Τμ. Μηχανογράφησης - Μηχανοργάνωσης
 • Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
  • Τμ. Εσόδων
  • Τμ. Εκδόσεως Αδειών Καταστημάτων & Δημοτικής Περιουσίας
  • Τμ. Δημοτικού Νεκροταφείου
 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμ. Προμηθειών
  • Τμ. Προϋπολογισμού - Λογιστικού
  • Τμ. Ταμειακής Υπηρεσίας
 • Δ/νση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
  • Τμ. Επικοινωνίας με τους Πολίτες
  • Τμ. Εσωτερικής Ανταπόκρισης
  • Τμ. Παραρτήματος Κ.Ε.Π.
 • Δ/νση Καθαριότητας
  • Τμ. Καθαριότητας
  • Τμ. Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων
  • Τμ. Ανακύκλωσης
 • Δ/νση Περιβάλλοντος - Πρασίνου
  • Τμ. Περιβάλλοντος
  • Τμ. Πρασίνου
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμ. Αρχιτεκτονικών Έργων
  • Τμ. Οδοποιίας & Υδραυλικών Έργων
  • Τμ. Συντήρησης & Επισκευής Κτιριακών Εγκαταστάσεων
  • Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων