1 2 3

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Δείτε την ανακοίνωση εδώ.  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1 ΠΕ/ΤΕ. ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΧΟ2 ΔΕ/ΥΕ. Παράρτημα Ανακοινώσεων με σήμανση έκδοσης “10-06-2021”. Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «07-04-2023». *ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.:  20272/28.7.2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΟΕΩΞΕ-ΒΜΨ) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2023-2024 (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας για την άσκηση αντίρρησης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης) Οριστικά αποτελέσματα Οριστικός πίνακας πλήρους απασχόλησης Οριστικός πίνακας μερικής απασχόλησης Οριστικός πίνακας […]

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) θέσεων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου διδακτικού έτους 2023-2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την με αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 20272/28.07.2023 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα […]

 Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 15877/15.06.2023 (ΑΔΑ: 63ΥΧΩΞΕ-ΠΨ5) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της πυρασφάλειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος Πίνακας υποψηφίων Πίνακας προσληπτέων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών με λήξη της σύμβασης όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2023, για τις ανάγκες πυρασφάλειας ρέματος Πικροδάφνης και πάρκου Φλοίσβου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, κατά την αντιπυρική περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 8496/29.03.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δέκα (10) ατόμων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR Πίνακας κατάταξης Πίνακας απορριπτέων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας είκοσι (20) μήνων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  στο e-mail proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr είτε αυτοπροσώπως Η […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΗΩΞΕ-195) ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη σαράντα έξι  (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 100, 101, 102 & 103. Κωδικός θέσης 100 (Ανασύνταξη) Κωδικός θέσης 101 (Ανασύνταξη) […]

 Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΗΩΞΕ-195) ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη σαράντα έξι  (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας  (κωδικός θέσης 100) Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ+Ε κατηγορίας […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση σαράντα έξι (46) θέσεων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  […]

1 2 3