1 2 3 4

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου Μιχάλης Κουμεντάκος ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης  για την  πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Ενστάσεις δεκτές στο ΑΣΕΠ από 20/01/2022 έως και 30/01/2022. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25736/13.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΦΩΩΞΕ-31Ψ) ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης για την πλήρωση πλήρωση δυο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δυο (2) θέσεων ( ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΤΕ Νοσηλευτών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλλουν με […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην με αρ. 28430/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟΓΘΩΞΕ-ΤΩΤ) Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη –Δημοσιογράφου έως τη Δευτέρα 29.11.2021. Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών από Τετάρτη 17.11.2021 έως και Δευτέρα 22.11.2021 είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη […]

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων Κατηγορίας ΥΕ Ειδικότητας Καθαριστές/τριες Σχολικών Μονάδων (Σ.Ο.Χ 2/2021) Πλήρους Απασχόλησης & Μερικής Απασχόλησης

Αποτελέσματα της με αρ. 20299/6.8.2021 (ΑΔΑ:6ΨΒ4ΩΞΕ-Λ2Α) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων Πίνακας απορριπτέων Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης Πίνακας κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 12566/18.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΖΩΞΕ-2Δ2) ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης για την πλήρωση συνολικά πενήντα (50) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. *Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων στους πίνακες κατάταξης έχουν αφαιρεθεί […]

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ΣΟΧ 2/2021 και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής  […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση συνολικά πενήντα (50) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά  είτε […]

1 2 3 4