1 2 3

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού  στη δομή «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  σχολικού έτους 2022 – 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση […]

Οριστικά αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 19462/29.07.2022 (ΑΔΑ:6Β5ΓΩΞΕ-Λ06) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν εξέτασης των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης Πίνακας κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης Πίνακας απορριπτέων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για […]

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου Μιχάλης Κουμεντάκος ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης  για την  πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου. Ενστάσεις δεκτές στο ΑΣΕΠ από 20/01/2022 έως και 30/01/2022. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25736/13.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΦΩΩΞΕ-31Ψ) ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης για την πλήρωση πλήρωση δυο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δυο (2) θέσεων ( ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και ΤΕ Νοσηλευτών) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλλουν με […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην με αρ. 28430/15.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΟΓΘΩΞΕ-ΤΩΤ) Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη –Δημοσιογράφου έως τη Δευτέρα 29.11.2021. Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου για την επικουρία του Δημάρχου σε θέματα επικοινωνίας, προβολής και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των συνημμένων δικαιολογητικών από Τετάρτη 17.11.2021 έως και Δευτέρα 22.11.2021 είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη […]

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 (Πατήστε για μεγέθυνση εικόνας). ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101 (Πατήστε για μεγέθυνση εικόνας).   Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη ενός ( 1) ατόμου με την Ειδικότητα: ΠΕ Γυμναστή- Ναυαγοσώστη  Κωδ. 101 Πίνακας Κατάταξης (Πατήστε για μεγέθυνση εικόνας). Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων (Πατήστε για μεγέθυνση εικόνας) […]

1 2 3