Διεύθυνση Τεχνικών Υπ.

image_pdfimage_print

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 213 2020 315, -316

Άδεια Προσωρινής Διακοπής Κυκλοφορίας

 1. ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Άδεια Τομής Οδοστρώματος - Πεζοδρομίου

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ
 2. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
 3. ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατασκευή Φρεατίου Ελέγχου

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ)
 3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Αίτηση Καταχώρησης Ανελκυστήρα (ανά περίπτωση)

1) ΓΙΑ ΤΗN ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Μαζί με την αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)* καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή.
 2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή.

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 2. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)

ii.Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Τελικός έλεγχος.

i.Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii.Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ.815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.
iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες».

i.Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.
iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής.

i.Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.
iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:

i.Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

2) ΓΙΑ ΤΗN ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μαζί με την αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)* καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

 1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 2. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου

3) ΓΙΑ ΤΗN ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μαζί με την αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)*  καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση.
 2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
 3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
 4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:
  (α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).
  (β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).
 6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

4) ΓΙΑ ΤΗN ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

 

Μαζί με την αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)*  καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 2. Για την καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

ii.Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

iv.Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν).

v.Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.

vi.Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

5) ΓΙΑ ΤΗN ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Μαζί με την αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)*  καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
 2. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 3. Άδεια συνεργείου συντήρησης σε ισχύ
 4. Σε περίπτωση αλλαγής του συντηρητή

Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

 

         Για το έντυπο της Αίτησης πατήστε εδώ.

 

 

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη Σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ)
 3. ΤΟΜΕΣ Α-Α ΚΑΙ Β-Β
 4. ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
 5. ΔΗΛΩΣΗ Ν. 1599/86 ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ PILOTIS ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
 6. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
 7. ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ
 8. ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΚΑΡΑΖ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.
 9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΕΡΟΥ ΕΦ’ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Βεβαίωση Αρίθμησης

 1. ΑΙΤΗΣΗ
 2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
 3. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ)

Βεβαίωση Υψομέτρου

Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας

 

Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας για τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου.

Εγκατάσταση αυτόνομου συνδυασμένου συστήματος, αποτελούμενο από πινακίδα STOP με ενσωματωμένα led υψηλής ισχύος στις γωνίες περιμετρικά, συνδυασμένο με ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με ενσωματωμένα Led, όλο μαζί συγχρονισμένης παλλόμενης αναλαμπής, τροφοδοτούμενο από Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) πάνελ με μπαταρία βαθιάς εκφόρτισης και με δυνατότητα ρύθμισης των παραμέτρων φωτεινότητας και συχνότητας και μορφής αναλαμπής.

Εξοπλισμός προηγμένης τεχνολογίας επενδυτικού προγράμματος του δήμου που συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου σε διασταυρώσεις που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας την ορατότητα των ρυθμιστών κυκλοφορίας (πινακίδων σήμανσης).

Προσφέρει αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης και συμβάλει στην μείωση των ατυχημάτων που προκαλούνται στο σημείο τοποθέτησης.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής, διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας στους δρόμους, μέτρα προφύλαξης της ανθρώπινης ζωής, βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας :

Στόχο για το Δήμο αποτελεί η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και η μείωση των ατυχημάτων σε διασταυρώσεις  του οδικού δικτύου του δήμου, ιδιαίτερα όπου παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων.

 

Για την υλοποίηση του έργου ο δήμος συνεργάστηκε με φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η δημιουργία υποδομών που να προσφέρουν φιλικό και ασφαλές περιβάλλον σε όλους τους πολίτες δίχως διακρίσεις, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου, απαραίτητες για τη βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.

Προοπτική για ένα αναβαθμισμένο σχεδιασμό της πόλης με τοποθέτηση τέτοιων συστημάτων σε σημεία που παρατηρείται αυξημένος αριθμός ατυχημάτων, που θα προσφέρει συνθήκες αυξημένης ασφαλείας σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου της πόλης.

 

Τύπος Καινοτομίας: Προμήθεια, Νέες τεχνολογίες

Προϋπολογισμός:   3.794,40€/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στάδιο καινοτομίας: Σε λειτουργία (οδός Ναϊάδων 65)

Χρόνος υλοποίησης: 2020

Ωφελούμενοι: Χρήστες του οδικού δικτύου της πόλης

 

Αποτελέσματα της καινοτομίας:

Η προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος προσφέρει :

 • ασφάλεια στους χρήστες του οδικού δικτύου ειδικότερα σε άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, ομίχλη, νύχτα κλπ)
 • βελτίωση του ρυθμού κυκλοφορίας στους  δρόμους
 • μείωση των τροχαίων συμβάντων
 • περιορισμός παραβάσεων ΚΟΚ
 • αναβάθμιση της ενεργητικής ασφάλειας του οδικού δικτύου ως μέρους της οδικής σήμανσης
 • βελτίωση της συμπεριφοράς όλων στους δρόμους
 • αύξηση του αισθήματος ασφάλειας που νιώθει ο χρήστης της οδού
 • αναβάθμιση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.

Kαταγραφή και ανάλυση δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων

Ανάπτυξη υποδομών με δυνατότητα ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων / Ανάπτυξη Πλατφόρμας ΙΟΤ – Ενεργειακή Αναβάθμιση
[Χρυσό βραβείο Best City Awards 2020 στον Πυλώνα Green City και στην Ενότητα: Διαχείριση Ενέργειας στην Κατηγορία Τ.Π.Ε. /ΙOΤ Applications (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)]

Ανάπτυξη μίας κεντρικοποιημένης διαχειριστικής πλατφόρμας ΙΟΤ με δυνατότητα ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων σε κτίρια και λοιπές υποδομές του Δήμου, η οποία μπορεί να λειτουργήσει σαν βάση έξυπνης πόλης για το Δήμο και προκειμένου να έχει η Υπηρεσία τη δυνατότητα να αντλήσει τεκμηριωμένα στοιχεία και να συντάξει σχετικές αναλύσεις με σκοπό την πιστοποίηση του Δήμου κατά το πρότυπο ISO50001 και πιθανώς και άλλα σχετικά πρότυπα, καθώς και για μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου σε διάφορους φορείς όπως ΕΣΠΑ, Prodesa, Πράσινο ταμείο, κλπ στα πλαίσια διατάξεων όπως ο Ν. 4342/15 και άλλες συναφείς που θα οδηγήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δράσεις του Δήμου, στην αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας, στη μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των Δημοτικών δομών, προσωπικού και των δημοτών κ.α..
Η πλατφόρμα ΙΟΤ (SenseOne IoT ) μπορεί να γίνει ένα καθολικό σύστημα, προσανατολισμένο στην κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση της ενεργειακής του συμπεριφοράς ελέγχοντας το ενεργειακό αποτύπωμά του Δήμου (προφίλ) στις κτιριακές του υποδομές (π.χ. Δημοτικά κτίρια, Σχολικές εγκαταστάσεις, ΚΑΠΗ, Αθλητικές εγκαταστάσεις, οδοφωτισμός, κλ.π.) καθώς και σε όποια άλλη υποδομή έχει, από την οποία θα μπορούσε να συλλέξει αξιόπιστα δεδομένα (κάδοι απορριμμάτων, θέσεις στάθμευσης, μετρητές περιβαλλοντικών δεικτών, φυσικού αερίου, έξυπνων μετρητών παρακολούθησης καταναλώσεων νερού και δεξαμενών, έξυπνων αισθητήρων για φρεάτια και απόβλητά, ηλεκτροφορτιστές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.α.).
Το σύστημα έχει την δυνατότητα για:
1. Κεντρική διαχείριση όλων των εν δυνάμει ενεργειακών πόρων.
2. Δημιουργία αναφορών διατυπώνοντας ενεργειακά δεδομένα και δείκτες (π.χ. ανά ομάδα είδους σύνδεσης, ανά τοπική κοινότητα, ανά είδους χρήσης κτιρίων κλπ), Βασικών Δεικτών Απόδοσης(KPI), Θερμογραφήματα κ.α..
3. Εν δυνάμει σύνδεση με κατάλληλο μετρητικό εξοπλισμό για την δημιουργία αλληλεπίδρασής με πηγές ενεργειακής και όχι μόνο κατανάλωσης.
4. Εν δυνάμει σύνδεση με κατάλληλο λογισμικό για την αξιοποίηση παρελθόντων και τρεχουσών ενεργειακών δεδομένων.
5. Καταχώρησης όλων των παροχών ηλεκτροδότησης του Δήμου.
6. Δημιουργίας συμβάντων ώστε να υπάρχει αυτοματοποιημένη διαδικασία ειδοποιήσεων σε περίπτωση μη-κανονικής συμπεριφοράς των εγκαταστάσεων (π.χ. μη-αναμενόμενη κατανάλωση από φωτισμό, ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση σε σχέση με αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο κλ.π.).

Λόγοι ανάπτυξης της Καινοτομίας : Ζητούμενο για το Δήμο ήταν να αποκτήσει άμεσα, αυτοματοποιημέν και συνδυαστικά γνώση σχετικά με τις καταναλώσεις και την ενεργειακή αποδοτικότητα της τόσο ανά κτίριο και εγκατάσταση όσο και συνολικά, μέσα από ένα κεντρικό σημείο αναφοράς. Ακόμη η δυνατότητα επέκτασης του κέντρου αναφοράς (πλατφόρμα ΙΟΤ) σαν κέντρο ελέγχου και διαχείρισης εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Στόχος του δήμου είναι ένας καθολικός σχεδιασμός και διαχειριστικός έλεγχος της πόλης που θα βοηθήσει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τις δράσεις του Δήμου, στην αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια της Υπηρεσίας, στη μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου, στη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των Δημοτικών δομών, προσωπικού και των δημοτών, στην ανάπτυξη κάθε μορφής έξυπνων εφαρμογών πόλης κ.α.. Ακόμη η ανάπτυξη εφαρμογών Έξυπνης Πόλης όπως έξυπνης διαχείρισης οδοφωτισμού και συντήρησης αυτού, έξυπνης διαχείρισης κάδων απορριμμάτων, έξυπνης στάθμευσης (διαθέσιμες θέσεις, θέσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, παράνομη), σημείων ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi από πολίτες, ηλεκτροφορτιστές κλπ.

Για την υλοποίηση του έργου ο δήμος συνεργάστηκε με φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Τύπος Καινοτομίας: Προμήθεια, Νέες τεχνολογίες, ΙΟΤ
Προϋπολογισμός: 14.756,00€/ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Στάδιο καινοτομίας: εφαρμογή/λειτουργία/αξιοποίηση αποτελεσμάτων
Χρόνος υλοποίησης: 2018-2019
Ωφελούμενοι: Δημότες, Δημοτική αρχή/Υπηρεσία, περιβάλλον

Αναμενόμενα οφέλη είναι:
• Η ανάδειξη της περιττής κατανάλωσης της ενέργειας για την επακόλουθη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου η οποία προέρχεται από καταναλώσεις συστημάτων και υποδομών. Ακόμη μειώθηκε δραστικά ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού από την επεξεργασία των δεδομένων και των πιθανών λαθών, καθώς όλες οι αναλύσεις και οι αναφορές δημιουργούνται αυτόματα.
• H χρήση της πλατφόρμας ΙΟΤ ως βάση για την ανάπτυξη δράσεων κι εφαρμογών έξυπνης πόλης για το Δήμο (οδοφωτισμός, καθαριότητα, μετρήσεις περιβαλλοντικών μεγεθών, παρακολούθηση δραστηριοτήτων υποδομών του Δήμου, δυνατότητα ελέγχου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων κλπ).
• Η μείωση του ενεργειακού/ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις του Δήμου για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
• Η αξιοποίηση των πληροφοριών του συστήματος, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, από τους μαθητές των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου για την ανάπτυξη συνείδησης εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου μέσα από την προβολή των δράσεων και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής διαχείρισης των δημοτικών εγκαταστάσεων με τη χρήση των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων (ιστοσελίδες του Δήμου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οθόνες προβολής στα δημοτικά κτίρια και σχολεία κλπ).
• Η αποδεδειγμένη ενεργειακή διαχειριστική επάρκεια και η ακριβής τεκμηρίωση αποτελούν πρόκριση για χρηματοδοτήσεις με συναφή αντικείμενα.
• Ο εντοπισμός, η τεκμηρίωση και η κατά περίπτωση περιστολή του ποσοστού άεργου ισχύος.
• Η πιστοποίηση περιθωρίων εξοικονόμησης μέσω οικονομικά και τεχνικά εφικτών επεμβάσεων στον εξοπλισμό, καθώς και με όλες τις απαραίτητες προσαρμογές των ακολουθούμενων διαδικασιών χρήσης των εγκαταστάσεων.
• Η ανάδειξη των βέλτιστων και των χείριστων, από άποψη ενεργειακής αποδοτικότητας, κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών μέσω της υιοθέτησης στόχων και της αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των δεικτών επίτευξής τους – Energy Performance Indicators (EnPIs).
• Η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματης αποτροπής ασυνήθιστα υψηλών καταναλώσεων με τη χρήση alarms, alerts και notifications.
• Η αυτοματοποιημένη κοστολογική επαλήθευση των δεδομένων κατανάλωσης μέσω της δυναμικής καταγραφής και την ανάλυση κύριων και δευτερευουσών καταναλώσεων με την αυτοματοποιημένη παρακολούθηση μετρήσεων της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας από μετρητικές διατάξεις και συστήματα στις εγκαταστάσεις.
• Η καταγραφή των δεδομένων των καιρικών συνθηκών για την συσχέτιση των καταναλώσεων ενέργειας και του κόστους των λογαριασμών.
• Η διαρκής ενημέρωση των αρμόδιων εμπλεκόμενων του Δήμου σχετικά με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές κατανόησης κι ανάλυσης της ενεργειακής συμπεριφοράς, καθώς και την τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα της εφαρμογής τους.

Αποτελέσματα της καινοτομίας:
– Επίγνωση για την βέλτιστη ενεργειακή και λειτουργική αποδοτικότητα των κτιρίων, εγκαταστάσεων, οδοφωτισμού, και σχολείων του δήμου.
– Αλλαγή κάποιων διαδικασιών για την αντιμετώπιση καταναλώσεων εκτός ωραρίου και εξοικονόμηση χρημάτων.
– Στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε σημεία που παρατηρείται ιδιαίτερη συμπεριφορά και υπάρχουν μεγάλες καταναλώσεις.
– Στην Πιστοποίηση του Δήμου κατά το πρότυπο ISO50001 η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει προτάσεις για την χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση του Δήμου σε διάφορους φορείς όπως ΕΣΠΑ, Prodesa, Πράσινο ταμείο κ.α..
– Στην αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιού τύπου του οδοφωτισμού με τεχνολογίας led με τεκμηριωμένα μετρήσιμα αποτελέσματα και σημαντική οικονομία.