Ληξιαρχείο

Διεύθυνση: Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 213-2020219-213-2020221-213-2020361-213-2020214
ΦΑΞ: 213 2020350

Ώρες Εξυπηρέτησης κοινού: 07:30 – 13:30

Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.

Δήλωση Γέννησης

Οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους:
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και – αν πρόκειται για αλλοδαπό το Διαβατήριο, το οποίο πρέπει να ισχύει και στις περιπτώσεις που προβλέπεται άδεια παραμονής – VISA και τα σχετικά περί αυτού έγγραφα.

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 100 €.
Μετά την εκατοστή ημέρα δηλώνεται με πρόστιμο 300 €.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

 • Δελτίο γέννησης το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό ή μαία νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής τους από τον αντίστοιχο σύλλογο.
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων. 
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων. 
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Πράξη Ονοματοδοσίας

Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα διενεργηθεί και δηλώνεται προ της βαπτίσεως του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων.
Σε περίπτωση προσέλευσης του ενός μόνο γονέα, απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση από τον άλλο, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής (από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), όπου θα αναφέρονται η ημερομηνία γεννήσεως του παιδιού και το όνομα το οποίο θα δοθεί (για αλλοδαπούς το όνομα να είναι γραμμένο με ελληνικούς χαρακτήρες).

Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Δήλωση Βάπτισης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του 344/76 (Ληξιαρχικός νόμος)
η βάπτιση δίνει θρήσκευμα και οχι κύριο όνομα.
Ως εκ τούτου για δήλωση βάπτισης, σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί ονοματοδοσια,
είναι απαραίτητη η παρουσία των δυο γονέων ή ο ένας από τους δυο με εξουσιοδότηση
(γνήσιο υπογραφής και αναφορά ονόματος) από τον άλλο γονέα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως:

 • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο. 
 • Ταυτότητα του δηλούντα ή διαβατήριο και άδεια παραμονής.

  Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Δήλωση Γάμου

Ο γάμος δηλώνεται μόνο στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Από την 40η ημέρα, μέχρι και την 130η  100€.
Μετά την 130η ημέρα, 300 €.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή τρίτος με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Η ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ του πολιτικού γάμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο που έχει τελεστεί και δηλωθεί ο πολιτικός γάμος ανεξαρτήτως αν ο Θρησκευτικός γάμος τελέσθηκε σε άλλο Δήμο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου:

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν, τους δύο συζύγους και τον κουμπάρο ή τους μάρτυρες.
 • Ταυτότητες των συζύγων.

  Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Δήλωση Θανάτου

Ο θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το γεγονός.
Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα δηλώνεται με δικαστική απόφαση.
Υπόχρεοι για τη δήλωση:
Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

 • Θάνατος σε οικία: Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιδιώτη Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο από το Αστυνομικό Τμήμα ή άλλη Δημόσια Αρχή ή τον Ιατρικό Σύλλογο.
 • Θάνατος σε Νοσοκομείο, Κλινική ή άλλο Ίδρυμα συνοικήσεως Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου από το νοσηλεύσαντα ιατρό, νόμιμα θεωρημένο από την Διεύθυνση ή Γραμματεία του ιδρύματος και ελλείψει αυτού από ιατροδικαστή ή τον ιατρό πραγματογνώμονα που όρισε η αστυνομική ή δικαστική αρχή.
 • Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος. 
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης. 
 • Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α’ βαθμού συγγένειας. 
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου. 
 • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης. 
 • Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο. Μετά τη δήλωση, ο πλοίαρχος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

  Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών.
Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και είναι:

– Διαζύγιο 
– Ακύρωση γάμου
– Προσβολή πατρότητας
– Εκούσια αναγνώριση χωρίς γάμο γεννημένου τέκνου
– Δικαστική αναγνώριση γεννημένου τέκνου χωρίς γάμο
– Υιοθεσία
– Λύση υιοθεσίας
– Προσδιορισμός ή προσθήκη επωνύμου τέκνου
– Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
– Αλλαγή επωνύμου
– Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
– Κτήση ελληνικής ιθαγένειας
– Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας
– Πρόσδοση πατρώνυμου ή μητρώνυμου
– Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου
– Προσθήκη επωνύμου του ενός στο επώνυμο του άλλου

Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Παλαιού Φαλήρου δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών και υπογραφής αυτών.
Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76.

*Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Δήλωση Διαζυγίου

Δικαιολογητικά για την καταχώρηση

 • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης.
 • Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών 
 • Έκθεση παραίτησης από τα ένδικα μέσα 
 • Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου Ορθοδόξων Χριστιανών το διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης.

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν οι δύο σύζυγοι η τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που κατέστη αμετάκλητος η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 120 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 100€ και για πάνω από 120 ημέρες 300€.

Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Σύμφωνο συμβίωσης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 • Συμβολαιογραφική πράξη
 • Ταυτότητες συμβαλλομένων
 • Αίτηση (έντυπο σε μορφή .doc)

Επίσης απαιτείται η παρουσία και των δύο συμβαλλομένων.

Επανάκτηση Πατρικού Επωνύμου

 • Αίτηση  (έντυπο σε μορφή .doc)
 • Αστυνομική ταυτότητα 
 • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον του ληξιάρχου, η οποία είναι αμετάκλητη.