Kανονισμός

image_pdfimage_print

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Αρ. απόφασης 360/2003
(όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθ. 277/2004 & 356/2005 ΑΔΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ

Άρθρο 1ο Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού                                
Οι διατάξεις που θεσπίζονται με τον κανονισμό αυτό είναι εναρμονισμένες με τις ακόλουθες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
49541/1424/9-7-86 Κ.Υ.Α, 72751/3054/9-11-86 Κ.Υ.Α, άρθρο 30 του Π.Δ. 323/89, Ν. 1650/86, Ν. 1080/80, Ν. 1144/81, Υ.Α.193/97 69728/824/96 Κ.Υ.Α, 75/422 οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ν. 2946/2001.

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο:

1.Tην προστασία της ατμόσφαιρας, των επιφανειακών και υπογείων νερών, της αισθητικής της πόλης και γενικά την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για το σκοπό αυτό.
2.Την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών – κατοίκων σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
3.Την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
4.Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων-στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
5.Οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αποτελεί αρμοδιότητα μέριμνας και προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. (β) και (γ) του Ν. 3463/06 (ΚΩΔΙΚΑΣ Δήμων και Κοινοτήτων)

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν, όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 2ο Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Δημοτική αρχή, την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, την Δ/νση Καθαριότητας, την Δημοτική Αστυνομία και την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ή όπως επί μέρους ορίζεται.

Άρθρο 3ο Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων

Ως απορρίμματα-στερεά απόβλητα νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικών αστικού περιβάλλοντος που είναι εγκαταλελειμμένα ή πρόκειται να εγκαταλειφθούν. Αυτά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις πρόσφατες Κοινοτικές διατάξεις ταξινομούνται σε ΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ και ΤΟΞΙΚΑ – ΒΛΑΒΕΡΑ.

1. Τα αστικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α). Εσωτερικά απορρίμματα ογκώδη και μη ογκώδη, που προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους, όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
β). Εξωτερικά απορρίμματα οποιασδήποτε φύσης ή προέλευσης, που βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κλπ.
γ). Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα κλπ) δηλαδή φυτικά απορρίμματα.
δ). Επικίνδυνα απορρίμματα, όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κλπ.

2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:

α). Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.
β). Απόβλητα μη δυνάμενα να μεταφερθούν δια των συνήθων μεθόδων και οχημάτων.
γ). Υπόλοιπα νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικώς, εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, από νοσοκομεία ή τμημάτων αυτών για λοιμώδη νοσήματα, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους.

3. Τοξικά – επικίνδυνα θεωρούνται :

α) όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες
β) που εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κλπ), των οποίων η συλλογή, αποκομιδή και διάθεση γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
                                                              

Άρθρο 4ο – Υποχρεώσεις του Δήμου

Με βάση τον παρόντα κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου καθορίζονται ως εξής:

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να καθορίσει ειδικό τέλος αποκομιδής των ογκωδών αστικών απορριμμάτων.
3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων (εφόσον ο Δήμος έχει τη δυνατότητα) σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες του Δήμου.
4. Η καθαριότητα των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων δηλαδή όλες οι εργασίες περισυλλογής σε οδούς, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους γενικώς.
5. Ο Δήμος έχει την ευθύνη να τοποθετεί τους κάδους απορριμμάτων σε ειδικές εγκοπές των πεζοδρομίων, που κρίνονται κατάλληλες από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Η τήρηση των ισχυουσών προδιαγραφών κατασκευής ανατίθεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
6. Η εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων ύστερα από τη σύνταξη σχετικής μελέτης για τη δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος.
7. Η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού όπως προβλέπεται από το άρθρο 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ή άλλης συναφούς διατάξεως.

Άρθρο 5ο Εξαίρεση από τον παρόντα κανονισμό

Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργών αποβλήτων, Εκρηκτικών, εύφλεκτων και διαβρωτικών ουσιών.
Όσα από αυτά είναι ανακυκλώσιμα, είναι δυνατόν να απομακρύνονται μετά από ειδική διαδικασία και σύναψη σύμβασης με κατάλληλα εξοπλισμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ
                                        

Αρθρο 6ο Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα μη ογκώδη αστικά απορρίμματα

1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά, υποχρεούνται να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που ο Δήμος έχει καταρτίσει για την γειτονιά τους.
Την ημέρα διέλευσης του απορριμματοφόρου οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, τους οποίους να έχουν τοποθετήσει μέσα στον κάδο, πριν την ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου.
Οι κάδοι τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τρέχουσες εκάστοτε προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη και κατόπιν μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας.
Η Διεύθυνση Περιοβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό της θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) των κάδων περισυλλογής απορριμμάτων, με σχετική εντολή εφαρμογής της αλλαγής στη Διεύθυνση Καθαριότητας και κατασκευή της τυχόν απαιτούμενης εσοχής με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η μετακίνηση και αλλαγή της θέσεων των κάδων από τρίτους (κατοίκους – δημότες) δεν επιτρέπεται. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100 ΕΥΡΩ, σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης μετακίνησης κάδου. Η παράβαση βεβαιώνεται απο την Δημοτική αστυνομία και το πρόστιμο εισπράττεται με ευθύνη της Δ/νσης Εσόδων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
2. Για λόγους που σχετίζονται με την δημόσια υγεία και την αισθητική της πόλης δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πλαστικού σάκου έξω από τους καθορισμένους κάδους. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την παρούσα απόφασή του επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50 ΕΥΡΩ. Η βεβαίωση της παράβασης και η είσπραξη του προστίμου πραγματοποιούνται κατά τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Αρθρο 7ο Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα.

1. Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία καθαριότητας (τηλ. 1565 και 210-9844057).

  • Να μην βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την υπηρεσία καθαριότητας.

2. Ειδικότερα για τα καταστήματα, γραφεία κλπ. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να
ελαχιστοποιήσουν τον όγκο των απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κλπ). Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 50 ΕΥΡΩ.

3. Ειδικά τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών όπως:

  • Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.λ.π. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους ως τα οικιακά απορρίμματα.
    Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται στον υπεύθυνο πρόστιμο 50 ΕΥΡΩ.
  • Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος, χύμα μπάζα κ.λ.π. απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα διαφορετικά υπέχουν την ευθύνη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
  • Δένδρα, κλαδιά κλπ μπορούν να απομακρύνονται από τον Δήμο εφόσον έχουν ήδη ειδοποιηθεί σχετικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του, τουλάχιστο τρεις ημέρες πριν τις εργασίες κλαδέματος και έχουν υποδειχθεί από αυτές προς τους ιδιώτες τρόποι συσκευασίας και αποθήκευσης ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

4. Τέλη αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων

  • Ο υπολογισμός του καταβλητέου τέλους για την αποκομιδή των ογκωδών αστικών απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.
  • Στους δημότες – οφειλέτες χορηγείται ειδικό σημείωμα, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του παρόντος Κανονισμού, που εκδίδει το γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης Καθαριότητας προς τη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, θεωρημένο απο τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας.

Αρθρο 8ο Υποχρεώσεις ειδικών απορριμμάτων

1. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος διαθέτει την υποδομή και έχει την δυνατότητα της περισυλλογής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. γ του παρόντος κανονισμού περισυλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος, που ανακοινώνει στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι με την σειρά τους έχουν υποχρέωση:

  • Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής ανά σακούλα ή ανά κυβικό μέτρο, ή ανά τόνο όπως καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Επιπλέον έχουν τις υποχρεώσεις των υπευθύνων για τα εσωτερικά ογκώδη αστικά απορρίμματα έτσι όπως στο άρθρο 4.

2. Ειδικά για τα απορρίμματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2 εδαφ. α του παρόντος κανονισμού (μπάζα και άλλα άχρηστα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π.) μεταφέρονται κατ’ αρχήν με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών στους ειδικούς χώρους υποδοχής μπαζών ή στις χωματερές.

Ο Δήμος μπορεί να αναλαμβάνει την μεταφορά των απορριμμάτων αυτών με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

– Μετά από προειδοποίηση τουλάχιστο δυο ημερών, έστω και τηλεφωνικά, και συναίνεση της Υπηρεσίας Καθαριότητας
– Αφού καταβληθεί το αντίτιμο των 1,50 € για κάθε σάκο και εκδοθεί σχετική διπλότυπη απόδειξη από την Οικονομική Υπηρεσία η
οποία προσκομίζεται στην Υπηρεσία Καθαριότητας.

Η αποκομιδή πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στο διπλότυπο της Οικονομικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, γίνεται αποκομιδή μόνο των ποσοτήτων για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το παραπάνω τέλος. Για τα υπόλοιπα ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επανέλθει στην τήρηση της παραπάνω διαδικασίας, μνεία της οποίας γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Καθαριότητας.
Στην περίπτωση που παραμείνουν στο πεζοδρόμιο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό κοινόχρηστο χώρο και οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή σχετικού προστίμου ύψους 100 ΕΥΡΩ.
Απαγορεύεται η απόρριψή τους σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα κ.λ.π. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 119 του Νόμου 1892/90 – 600 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 9ο Υποχρεώσεις υπευθύνων τοξικών – βλαβερών απορριμμάτων

Τα απορρίμματα αυτά συλλέγονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπευθύνους. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στις εγκαταστάσεις των και να μην τα τοποθετούν στο πεζοδρόμιο. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50 ΕΥΡΩ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ.
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 10ο Υποχρεώσεις των πεζών

Απαγορεύεται η απόρριψη σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις κλπ.) χαρτιών, ειδών μικροσυσκευασίας και λοιπών μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 20 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 11ο Καταστήματα

Καταστήματα τα οποία παράγουν κάθε μορφής απορρίμματα από την κατανάλωση των προσφερομένων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κλπ) οφείλουν να τοποθετούν δοχεία απορριμμάτων και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματός τους.
Τα συνεργεία αυτοκινήτων απαγορεύεται να καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια με σταθμευμένα αυτοκίνητα και υποχρεούνται να διατηρούν όλους τους γύρω χώρους καθαρούς.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 12ο Καθαριότητα δημοτικών χώρων, χρησιμοποιουμένων από επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους, όπως περίπτερα, καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και συναφή, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, να τοποθετούν καλαίσθητα δοχεία και να φροντίζουν για τον καθαρισμό τους.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10€ / μ2 επιφάνειας, με ελάχιστο το ποσό των 100 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 13ο Λειτουργία και καθαριότητα λαϊκών αγορών.

Το ωράριο λειτουργίας κάθε λαϊκής αγοράς ορίζεται από ώρας 7.30 π.μ. ως και 15.00 μμ.
Οι πωλητές και οι έμποροι στις αγορές, που λειτουργούν στο Δήμο (στεγασμένες ή μη λαϊκές) καθώς επίσης οι πλανόδιοι μικροπωλητές, και οι υπεύθυνοι των καντινών οφείλουν να διατηρούν το γύρω από αυτούς χώρο καθαρό και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους, τοποθετημένους σε κατάλληλους υποδοχείς (τρίποδες, βαρέλια κλπ), με αντιστοιχία ενός υποδοχέα ανά πέντε (5) πωλητές γενικώς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου, καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης, επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100 ΕΥΡΩ σε κάθε υπεύθυνο πωλητή και αν η παράβαση αυτή διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά, ο Δήμος προβαίνει στην προσωρινή τουλάχιστον εξαμηνιαία ανάκληση της άδειας λειτουργίας. Η επόμενη επανάληψη της παράβασης επιφέρει άμεσα και χωρίς άλλη προειδοποίηση την οριστική ανάκληση της αδείας λειτουργίας.

Το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς τηρείται αυστηρά από όλους τους πωλητές. Κάθε παράβαση του ωραρίου τιμωρείται με πρόστιμο 200 €. Ο έλεγχος πραγματοποιείται από την Δημοτική Αστυνομία.
Μετά την ώρα πέρατος, και εντός τριάντα λεπτών της ώρας, ο χώρος της Λαϊκής αγοράς έχει εκκενωθεί από πωλητές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή όλων των στοιχείων (πάγκων, τεντών, εμπορευμάτων κλπ). Ο χώρος σημαίνεται με απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι πέρατος της διαδικασίας καθαρισμού από την αρμοδία Υπηρεσία του Δήμου.
Η ολοκλήρωση της αποχώρησης των πωλητών, η σήμανση και ο αποκλεισμός της περιοχής, εφαρμόζονται με ευθύνη της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία είναι παρούσα και βεβαιώνει τυχόν παραβάσεις.

Άρθρο 14ο Καθαριότητα οικοπέδων

1. Οι ιδιοκτήτες, οι νομείς ή χρήστες οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν ελεύθερα από απορρίμματα ακόμη και όταν προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να τα περιφράσσουν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ) και να προβαίνουν σε περιοδική καθαριότητα και αποψίλωση ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, όπου είναι αυξημένος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.
2. Σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται και μετά από τις σχετικές συστάσεις, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να παρέμβει καθαρίζοντας το οικόπεδο, και καταλογίζοντας τα έξοδα και πρόστιμο στους υπευθύνους ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου:
α. μέχρι 400τ.μ. 150 ΕΥΡΩ
β. πάνω από 400τ.μ. 300 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 15ο Υπαίθρια αποθήκευση υλικών

Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη υλικών εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κ.λ.π., μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση από το διασκορπισμό των υλικών αυτών στο περιβάλλον. Στη χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης (στον προσδιοριζόμενο χώρο και για το καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά από καταβολή του ειδικού τέλους) του πεζοδρομίου ή του κοινόχρηστου χώρου, για την εναπόθεση αποθήκευση ή στίβαξη των παραπάνω υλικών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, νάιλον κ.λ.π.) που πρέπει να λάβει και να τηρεί ο αιτών, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού τους. Αν από την πλημμελή εφαρμογή των μέτρων αυτών προκληθεί ρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, ο Δήμος επιβάλλει κατά των υπευθύνων πρόστιμο ανάλογα με τη σοβαρότητα και το μέγεθος της ρύπανσης. Παράλληλα συντρέχει περίπτωση υποβολής έγκλησης από μέρους του Δήμου για παράβαση των άρθρων 458 και 459 του Π.Κ.

Άρθρο 16ο Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων

Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, οικοδομικών υλικών και προκατασκευασμένου σκυροδέματος πρέπει να έχουν το φορτίου τους καλυμμένο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η καθοδόν απόρριψη των μεταφερομένων υλικών και να μη θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο ύψους 100 ΕΥΡΩ και διατηρεί το δικαίωμα της υποβολής έγκλησης κατά των παραβατών αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα 458 και 459 του Π.Κ.

Άρθρο 17ο Εγκαταλελειμμένα οχήματα

1. Απαγορεύεται η στάθμευση σε κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια) αχρήστων ή όχι αυτοκινήτων, ή άλλων οχημάτων και σκαφών, με σκοπό την εγκατάλειψή τους ή τη μακρόχρονη στάθμευσή τους για χρόνο μεγαλύτερο των 15 ημερών.
Οι ιδιοκτήτες των εγκαταλελειμμένων οχημάτων υποχρεούνται να τα απομακρύνουν, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 18 της Υ.Α. 69728/824/17-5-96 περί εγκαταλελειμμένων οχημάτων, ή άλλης συναφούς ισχύουσας διαδικασίας.
2. Ο Δήμος έχει δικαίωμα να προβεί στην απομάκρυνση των οχημάτων και από ιδιωτικούς χώρους, μετά από ειδική ειδοποίηση και ανάλογη προθεσμία που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και εφόσον αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 του Νόμου 1650/86 και του άρθρου 18 παρ. Ι.Δ. και 2 της Υ.Α. 69728/824/17-5-96 ή άλλες συναφείς διατάξεις.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 200 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 18ο Ρύπανση ελεύθερων επιφανειών κοινόχρηστων ή κοινωφελών πραγμάτων και περιφράξεων.

Απαγορεύεται η ρύπανση ελεύθερων επιφανειών, όπως π.χ. η αναγραφή με χρώμα ή σπρέι σε τοίχους, μνημεία, έργα τέχνης, κολώνες, σε κουτιά της ΔΕΗ ή του ΟΤΕ, σε στέγαστρα στάσεων, σε πινακίδες ονοματοθεσίας, σε πάσης φύσεως στύλους, σε περιφράξεις οικοπέδων κλπ.

Άρθρο 19ο Διαφημίσεις

Απαγορεύεται:

α) Η επικόλληση αφισών και διαφημιστικών εντύπων στους κάδους απορριμμάτων και γενικά σε χώρους, όπου απαγορεύεται η αφισοκόλληση σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2946/2001, εκτός εάν υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών ή / και στην δημιουργία κάθε είδους οφέλους για τον Δήμο, αναγνωρισμένου από την αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.
Οι διαφημιστικές πινακίδες αναρτώμενες σε στύλους και υποσταθμούς κοινής ωφελείας και σε σηματοδότες.
Οι γιγαντοαφίσες διαφημιστικές σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν το περιβάλλον.
β) Η παράνομη ρίψη διαφημιστικών εντύπων
Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, πρόστιμο ύψους 300 ΕΥΡΩ.

Άρθρο 20ο Κατοικίδια ζώα

1) Οι συνοδοί των κατοικίδιων ζώων είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν, ώστε τα ζώα τους να μην ρυπαίνουν,
τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πεζοδρόμια, πλατείες, παραλιακού χώρους κλπ)
και να καθαρίζουν τις προκαλούμενες από τα κατοικίδια ζώα, ακαθαρσίες. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ΕΥΡΩ.

2) Απαγορεύεται η είσοδος κατοικιδίων ζώων στα πάρκα, πλατείες, άλση, κοινόχρηστους κήπους
και ιδιαίτερα: πλατεία Νταή, πάρκο Παμφυλίας,πάρκο Μπεφόν, πλατεία Ικαρών, πλατεία Φιλικής Εταιρίας,
πάρκο Απόλλωνος, πλατεία Ντάβαρη, παιδική χαρά Λητούς, παιδότοπος Φλοίσβου, καθώς
και σε όποιο χώρο αξιοποιηθεί στο μέλλον που αφορά πλατεία, πάρκο, χώρο πρασίνου.
Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ,
αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του παρόντος.

Άρθρο 21ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Στο Δήμο ήδη εφαρμόζονται προγράμματα ανακύκλωσης για:
– Υλικά συσκευασίας
– Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (ΑΗΗΕ)
– Μπαταρίες
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού οι σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι υπογραφείσες Συμβάσεις ανακύκλωσης και οι σχετικές ανακοινώσεις του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου καθώς και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
Όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλλουν στα προγράμματα ανακύκλωσης και να συμμορφώνονται με τις σχετικές οδηγίες.
Από τα παραρτήματα Β & Γ του παρόντος Κανονισμού διαγράφονται όσα υλικά περιλαμβάνονται σε κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Άρθρο 22ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το πράσινο στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου συντηρείται με μέριμνα του αρμόδιου τμήματος Πρασίνου, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου και προστατεύεται από τον Δήμο.
Σε περίπτωση καταγγελίας για βλάβες ή φθορές στους χώρους πρασίνου, στις εγκαταστάσεις τους, στο ψηλό πράσινο και στους θάμνους των κοινόχρηστων χώρων, επιλαμβάνεται η Δημοτική Αστυνομία για την διαπίστωση των γεγονότων , των αιτιών και των υπευθύνων της φθοράς ή βλάβης και υποβάλλει σχετική εκθεση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, η οποία εισηγείται και την επιβολή προστίμου στον υπεύθυνο, το οποίο εισπράττεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Εσόδων του Δήμου.
Το ελάχιστο πρόστιμο σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης στο πράσινο (σε οργανωμένο χώρο ή όχι) ορίζεται στα 500 €.
Το ελάχιστο πρόστιμο για την κοπή δένδρου ή θάμνου, ‘η άλλη ενέργεια που είναι δυνατόν να προκαλέσει την οριστική απώλεια του φυτού, ορίζεται στα 1000 €.

Άρθρο 23ο ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό πρόστιμα αναπροσαρμόζονται αυτόματα ανά διετία σε ποσοστό 105% του αρχικού (επί πλέον 5% του προηγουμένου ισχύοντος), εκτός εάν υπάρξει σχετική τροποποίηση και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄                                                                                                                
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

(Συνοδεύει τον κανονισμό καθαριότητας – προστασίας περιβάλλοντος τη Δήμου Παλαιού Φαλήρου)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παράρτημα αυτό αφορά σε κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (νέες οικοδομές, προσθήκες, ανακαινίσεις κ.λ.π.), εργασίες κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίων, έργα των Οργανισμών κοινής Ωφελείας, Δημοσίων Υπηρεσιών και Οργανισμών ή Εταιρειών Δημοσίου χαρακτήρα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Αρθρο 1ο

Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει στο χώρο του εργοταξίου να υπάρχει α) αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής αδείας β) πινακίδα που προβλέπεται από τον Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία εκδόσεώς της γ) άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος χορηγημένη από το Δήμο, αν συντρέχει λόγος γι’ αυτό.

Αρθρο 2ο

Σε κάθε νέα ανεγειρόμενη οικοδομή, πριν την κατασκευή των κρασπέδων (αν χρειάζεται) και της τελικής πλακόστρωσης των πεζοδρομίων θα πρέπει να ζητείται με αίτηση του ιδιώτη αυτοψία από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Π. Φαλήρου, σε συνεννόηση και με τον ενδιαφερόμενο ιδιώτη για να καθορισθούν:

α) το τελικό υψόμετρο της πλακόστρωσης καθώς και του κρασπέδου με τις αντίστοιχες ρύσεις
β) το είδος των πλακών που θα χρησιμοποιηθούν
γ) αν απαιτείται εσοχή – αποτμηση για τοποθέτηση νέου κάδου απορριμμάτων από το Δήμο, σε συνεργασια με τη Δ/νση Περιβαλλοντος – Πρασινου του Δημου.

Σε οικοδομή με αριθμό διαμερισμάτων μεγαλύτερο ή ίσο του 8, επιβάλλεται η πρόβλεψη, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας, για την κατασκευή εσοχής για την τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων.
Υποχρέωση δημιουργίας θέσης κάδου συλλογής απορριμμάτων έχουν επίσης και τα καταστήματα, οι χώροι συνάθροισης κοινού και οι λοιπές συναφείς δραστηριότητες εφ’όσον:

Ι. Έχουν ελάχιστη επιφάνεια 30m2 και παράγουν με την λειτουργία τους οργανικά απόβλητα.
ΙΙ. Έχουν ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και δεν παράγουν με την λειτουργία τους οργανικά απόβλητα.

Η παραπάνω υποχρέωση ελέγχεται από το τμήμα Εκδ. Αδ. Καταστημάτων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Δημ. Προσόδων με την απαίτηση ως δικαιολογητικού σχετικής υπεύθυνης δήλωσης πριν από την χορήγηση της άδειας λειτουργίας.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση αυτή, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας, επιβάλλεται πρόστιμο 5 € ανά εργάσιμη ημέρα, από την έναρξη εργασιών και μέχρι χρονικό διάστημα τεσσάρων ακόμη μηνών, οπότε και μπορεί με Α.Δ.Σ. να αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας.
Οι απαιτούμενες θέσεις κάδων, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι:

– Μια για μικτό χώρο έως και 200m2
– Μια για κάθε 200m2, πέραν των αρχικών 200m2 (μικτός χώρος).

Αν για λόγους εφαρμογής των προδιαγραφών, δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση των απαιτούμενων θέσεων στο πεζοδρόμιο, οι κάδοι τοποθετούνται σε κατάλληλες διαμορφωμένες εσοχές, κατ’επέκταση του πεζοδρομίου και σε συνέχεια αυτού, εις βάρος της οικοπεδικής έκτασης όπου η υπόψη δραστηριότητα.
δ) οι θέσεις, επιφάνειες που θα αφεθούν ελεύθερες για φύτευση, σε συνεργασια με τη Δ/νση Περιβαλλοντος – Πρασίνου.
ε) η οριστική διαμόρφωση του πεζοδρομίου σύμφωνα και με το σχέδιο κάτοψης ισογείου που έχει θεωρηθεί από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, αλλά και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις προς τους Οργανισμούς κοινής Ωφελείας.
Τα παραπάνω γίνονται γνωστά στον ενδιαφερόμενο κατά την αίτηση χορήγησης υψομέτρου οδού.
Η αυθαίρετη από πλευράς του ιδιώτη κατασκευή του πεζοδρομίου χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Π. Φαλήρου, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ύψους 500 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 3ο

Η μη τήρηση των άρθρων 1 και 2 συνεπάγεται πέρα από την επιβολή προστίμων την κίνηση από το Δήμο διαδικασίας διακοπής των εργασιών μέσω του αρμοδίου Πολεοδομικού Γραφείου ή και την αφαιρεση της αδειας λειτουργιας όπως παραπανω.

Αρθρο 4ο

Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών οι ιδιοκτήτες ή οι κατασκευαστές και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας ανάλογα πρέπει:
α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα
β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου – οδοστρώματος αν πρόκειται να γίνει καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 5ο

α) Ο χώρος που εκτελούνται οι οικοδομικές εργασίες θα πρέπει να είναι περιφραγμένος. Επίσης πρέπει να υπάρχει πινακίδα που θα απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία και σε περίπτωση καταλήψεως πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων. Τα αδρανή υλικά που βρίσκονται επί του πεζοδρομίου πρέπει να εγκιβωτίζονται με μέσα προστασίας (μαδέρια, τσιμεντόλιθους κ.λ.π.) για την αποφυγή της διασποράς του από νερά είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καταβρέχονται συχνά ώστε να μην παρασύρονται. Το ίδιο ισχύει και κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης και εκσκαφών.
β) Μπάζα επί κοινόχρηστων χώρων που παραμένουν πλέον του διημέρου θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημόσιο χώρο και επιβάλλεται το σχετικό τέλος.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 150 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 6ο

Τα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στοιβαγμένα για την πρόληψη ατυχήματος, τα δε περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για του ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές ανακλαστικές πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας.
Όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωτεινή.
Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 100 ΕΥΡΩ.

Αρθρο 7ο

Στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, από Δημόσιες Υπηρεσίες, από Οργανισμούς ή Εταιρείες Δημοσίου χαρακτήρα, επιβάλλεται και ελέγχεται η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται από τους νόμους περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων και περί μέτρων Ασφαλείας.
α) Οι ανωτέρω υποχρεούνται όπως αμέσως μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών ή μέρους αυτών και όχι πέραν του διημέρου να απομακρύνουν τα προϊόντα εκσκαφής, τα λοιπά άχρηστα υλικά και να επαναφέρουν τα πράγματα στην πρότερα τους κατάσταση.
β) Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών συμβεί καταστροφή ή μόνιμη ρύπανση κοινοχρήστων χώρων ή πραγμάτων και ο υπαίτιος δεν προβεί σε άμεση αποκατάσταση τότε πέραν τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπει ο Νόμος, ο Δήμος προβαίνει στην αποκατάσταση και ο υπόχρεος καταβάλλει τη δαπάνη της αποκατάστασης.
Στους παραβάτες των παραπάνω υποχρεώσεων θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο ύψους 1000 ΕΥΡΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (αρ. 4 παρ. 2 και αρ. 7, παρ. 1 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘ/ΤΑΣ – ΑΔΣ 360/2003)

Α/Α

         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΕΙΔΟΣ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   ΤΕΛΟΣ        ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1 Ντουλάπια, ντουλάπες κλπ συναφή, πόρτες,  διαφημιστικές πινακίδες    τετρ.μέτρο όψης

  2,00 €

            5,00 €  
  2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές υψους εως και 1.00 μ             τεμ

    10,00 €

          10,00 €  
  3 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές υψους ανω του 1.00 μ             τεμ

    15,00 €

          15,00 €        σταθερού
  4 Θερμοσιφωνες ή μικρες ηλ. Οικ. Συσκευές – Θερμαντικά σώματα, φωτιστικά σωματα, ηλεκτρονικοι υπολ. κλπ             τεμ

     5,00 €

            5,00 €        σταθερού
  5 Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές    τετρ.μέτρο όψης

     10,00 €

          15,00 €  
  6 Κρεβάτια, έπιπλα, στρώματα κλπ  τετρ.μέτρο κάτοψης

   5,00 €

     
  7 Καρέκλες κλπ έπιπλα – μικροαντικείμενα              τεμ

     2,00 €

   
  8 Φύλλα, ξερά άνθη, γρασίδι κλπ σάκκος συσκευασίας
(βάσει κανονισμού)

    2,00 € 

   
  9 Κλαδέματα, προϊόντα καθαρισμού κήπων          δέμα 1 μ 3

  5,00 €

          10,00 €  
 10 Υλικά συσκευασίας (κούτες, παλέττες κλπ)               τεμ

    0,20 €

            5,00 €  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ή/και ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ   ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ     ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ντουλάπια, ντουλάπες κλπ συναφη, πορτες, διαφημιστικές πινακίδες                                                                                        

Μ2 οψης

 

    2,00 €

 
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές υψους εως και 1.00 μ  

τεμ.

 

   10,00 €

 
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές υψους ανω του 1.00 μ  

τεμ.

 

     15,00 €

 
Θερμοσιφωνες ή μικρες ηλ. Οικ. Συσκευές – Θερμαντικά σώματα, φωτιστικά σωματα, ηλεκτρονικοι υπολ. κλπ  

τεμ.

 

     5,00 €

 
Επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές  

Μ2 οψης

 

     10,00 €

 
Κρεβάτια, επιπλα, στρώματα κλπ  

Μ2 κατοψης

 

    5,00 €

 
καρεκλες κλπ επιπλα – μικροαντικείμενα  

τεμ.

 

     2,00 €

 
φύλλα, ξερά άνθη, γρασίδι κλπ  

σάκκος

 

    2,00 €

 
κλαδεματα, προϊόντα καθαρισμού κήπων  

μ3 – δεμα

 

    5,00 €

 
Υλικα συσκευασίας (κουτες, παλεττες κλπ)  

τεμ.

 

    0,20 €

 
Μπαζα και άλλα αχρηστα αδρανή υλικά  

σάκκος

 

    1,50 € 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟ      ΤΕΛΟΣ          


Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γρ. Γραμματείας                                   Ο Τμηματάρχης Καθαριότητας                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ