Δ/νση Καθαριότητας

image_pdfimage_print

Τμήμα Καθαριότητας: 210-9844057, 1565

Η Καθαριότητα της πόλης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι κοινωνικά αγαθά, αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό της κοινωνίας και επιτυγχάνονται με την συνεχή συνεργασία των κατοίκων και του Δήμου και διέπονται από διατάξεις υποχρεώσεις και δικαιώματα.

Έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα της πόλης και με προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος, ο Δήμος κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων για υγιεινή διαβίωση.

Το τμήμα Καθαριότητας αντιμετωπίζει και δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών διευκολύνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων ενώ παράλληλα προστατεύουν την δημόσια υγεία. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης
  • Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών με χρέωση
  • Συντήρηση, αντικατάσταση, πλύσιμο, μετακίνηση και προσθήκη κάδων απορριμμάτων
  • Οδοκαθαρισμός, πλύσιμο δρόμων και πλατειών.
  • Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων του Δήμου, καθώς και του προαυλίου χώρου των σχολείων
  • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας
  • Εποπτεία Στόλου Οχημάτων & Μηχανημάτων

 

Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων

Ο Δήμος στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων έχει προβεί στην σύναψη χωριστών συμβάσεων με σκοπό την συλλογή:

– Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

– Λαμπτήρων

– Μπαταριών

Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων

Ο Κανονισμός Καθαριότητας έχει ως αντικείμενο:

  • την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
  • τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση)
  • τη γνωστοποίηση και συμμόρφωση στις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις διατάξεις του υγειονομικού κανονισμού, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις

 

Τοπικό Σχέδιο Αποβλήτων

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Α.Δ.Α) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Ε.Σ.Σ.Π.Δ.Α.).

Με βάση το ΕΣΔΑ, καταρτίζονται σε κάθε Περιφέρεια, από τον οικείο Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) τα οποία εξειδικεύουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των αποβλήτων που παράγονται στη γεωγραφική τους ενότητα σύμφωνα με τους στόχους και τις προβλέψεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Σε επίπεδο ΟΤΑ, προβλέπεται με το νέο ΕΔΣΑ, η υποχρέωση εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων.

OΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Τηλ. 210 – 9827072
e-mail: antidimarxos.poleos@palaiofaliro.gr

Γραφείο Γραμματείας Αντιδημάρχου:
Tηλ. 210 – 9827072
Fax. 210 – 9845244
e-mail : gram.antid.poleos@palaiofaliro.gr

Aποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
e-mail: amaxi.dpf@palaiofaliro.gr