1 2 3 4 5 9

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) Ημ/νια  διενέργειας  27-3-2018 Διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού

Με βάση την με αριθμό 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώνεται και ανακαλείται η διαδικασία  της με αρ 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ( σακούλες).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια  λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018 , ποσού 187.196,87€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

προσκηση προμηθευτώνγια υποβολή προσφοράς για την εργασία Περισυλλογή και διαχείρηση αδεσποτων ζωων 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) Ημ/νια  διενέργειας  8-3-2018     Περίληψη Διακήρυξης  εδώ..……. Διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού …………………….

Ανακοίνωση για την μετάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.ΤΕΥΔ

Ακύρωση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια  Έξοδα λειτουργίας συσσιτιών – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2017 – 2019 ,Προμήθεια κατ/κων ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Απόφαση ακύρωσης εδώ… Διακήρυξη εδώ… Προκήρυξη  εδώ…

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA   ποσού 10.161,29€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την πρόσκληση) 

Ακύρωση Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δείτε τη διακήρυξη εδώ…   Με βάση την με αριθμό 5/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής ο διαγωνισμός    ακυρώνεται  …………

1 2 3 4 5 9