Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 21207/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 21207/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

Πίνακας κατάταξης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 11.03.2024) ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων (κωδικός θέσης 103)

Πίνακας προσληπτέων

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .