Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 31913/15.12.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2024

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 31913/15.12.2023 (ΑΔΑ: 64ΟΥΩΞΕ-Χ9Θ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2024 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ+Ε κατηγορίας (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ και Δ κατηγορίας (κωδικός θέσης 102)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων (κωδικός θέσης 103)

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων (κωδικός θέσης 103) κατόπιν ανασύνταξης

Πίνακας προσληπτέων υποψηφίων

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .