Αποτελέσματα Ανακοίνωσης για το ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 14100/09.05.2024 (ΑΔΑ: 6Σ6ΞΩΞΕ-Λ71) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .