Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 29208/16.11.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 29208/16.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΩ9ΩΞΕ-Μ67) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου”

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας προσληπτέων υποψηφίων

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .