1 2 3 15

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ της προμήθειας: ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑΜ ΑΔΑ Περίληψης Έγκρισης όρων 222/22 Διακήρυξης ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip Επίσκεψη-βεβαίωση

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [189337] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  2022 ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ / ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip  

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [189336] του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ  Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022    ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΕΕΣ pdf ΕΕΕΣ xml zip

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης πρεμνών και συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022 προϋπολογισμού: 254.032,26€ πλέον ΦΠΑ 24%:  60.967,74€ συνολικά : 315.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Διακηρυξη Συντ Πρασινου 187-2022 ΡΦ1ΛΩΞΕ-Μ3Θ Περιλ Διακ Συντ Πρασινου 2022 22PROC010997251  

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ) προϋπολογισμού: 286.302,17€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 323.521,45€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/8/2022 Διακηρυξη Τρόφιμα 196-2022 22PROC010988697 Περιλ […]

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2022-2024 προϋπολογισμού: 844.441,60€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 1.047.107,58€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). Περιληψη Διακηρυξης -signed.pdf Διακήρυξη Καύσιμα 2022-24  

Ανοικτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ[189319] του έργου : Κατεπείγουσες επισκευές υφιστάμενων οστεοφυλακίων & κατασκευή νέων στο Δημοτικό Κοιμητήριο 2022 1.ΑΔΑΜ ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2.ΕΕΕΣ pdf 3.ΕΕΕΣ xml zip

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας προϋπολογισμού: 97.137,60€ πλέον ΦΠΑ 24% 22.329,26 €, και 13% ΦΠΑ 532,87€ συνολικά 119.999,73€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). 168-2022 Διακηρυξη -22PROC010759003-2.pdf Περιληψη διακηρυξης /peril-diak-exopl-paralias-2022-22PROC010758798-1.pdf    

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ [188873] της εκπόνησης της μελέτης: Eκπόνηση κτιριοδομικών, περιβαλλοντικών και συγκοινωνιακών μελετών για την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στον Φλοίσβο. 1.Τεύχος τεχνικών δεδομένων 2.Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών 3.Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 4.ΕΕΕΣ.pdf 5.ΑΔΑ ΑΔΑΜ Περίληψη – Διακήρυξη 6.ΑΔΑ Περίληψης διακήρυξης 7.ΑΔΑΜ Προκήρυξης Ευρωπαϊκή Εφημερίδα 8.ΕΕΕΣ.zip.xml 9.Διευκρινήσεις

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την παροχή υπηρεσιών «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2022-2023, προϋπολογισμού μελέτης € 150.684,80 συμπ/νου ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη). ΑΟΕ 45_08.03.2022 Διακήρυξη Θερινής απασχ. 22PROC010210226 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ (1) espd-request-v2(1)

1 2 3 15