Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια έξι (6) διπλών συστημάτων κάδων υπογειοποίησης και Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια έξι (6) διπλών συστημάτων κάδων υπογειοποίησης και Δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης  προϋπολογισμού: 570.640,00€ πλέον ΦΠΑ 24%:  136.953,36€ συνολικά : 707.593,60, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

181-2023 Διακήρυξη προμ 6 διπλων συστ καδων υπογ και δρασσεις ενημερωσης 2023 23PROC013443391

Περιλ Διακ Βυθ Καδοι 2023 23PROC013443393