1 2 3 4

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 31913/15.12.2023 (ΑΔΑ: 64ΟΥΩΞΕ-Χ9Θ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2024 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100) Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 29208/16.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΩ9ΩΞΕ-Μ67) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (κωδικός θέσης 100) Πίνακας προσληπτέων υποψηφίων Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων Σε […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 21207/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Πίνακας κατάταξης (ΟΡΘΗ […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 1669/19.01.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών (κωδικός θέσης 101) Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδικός θέσης 102) Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και τριάντα πέντε (35) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων Δείτε […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής Δείτε την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2024 εδώ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα μίας (1) θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δύο (2) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Δείτε την ανακοίνωση εδώ Σχετική Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2023 […]

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την oργάνωση και λειτουργία των καταργούμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου μέχρι τη θέση σε ισχύ νέου ΟΕΥ και την ενσωμάτωση αυτών. Δείτε την απόφαση εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την ανάθεση εποπτείας και το συντονισμό δράσεων σε εντεταλμένους δημοτικούς συμβούλους. Δείτε την απόφαση εδώ

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας  με θητεία από 03/01/2024 μέχρι 02/01/2025. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

1 2 3 4