1 2 3 4

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) θέσεων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2024-2025. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την με αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 22066/08.07.2024 Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 14100/09.05.2024 (ΑΔΑ: 6Σ6ΞΩΞΕ-Λ71) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τριών (3) ατόμων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με […]

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024 Εκλογικά Τμήματα Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση τριών (3) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου  έως 28/02/2025 προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  στο e-mail proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο προσωπικού […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 31913/15.12.2023 (ΑΔΑ: 64ΟΥΩΞΕ-Χ9Θ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2024 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100) Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με άδεια […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: με αρ. πρωτ.: 29208/16.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΩ9ΩΞΕ-Μ67) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2024 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων (κωδικός θέσης 100) Πίνακας προσληπτέων υποψηφίων Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων Σε […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 21207/09.08.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων Πίνακας κατάταξης (ΟΡΘΗ […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 1669/19.01.2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1/2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών (κωδικός θέσης 101) Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής (κωδικός θέσης 102) Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση συνολικά σαράντα πέντε (45) θέσεων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών και ειδικότερα δέκα (10) θέσεων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών και τριάντα πέντε (35) θέσεων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων Δείτε […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με αντίτιμο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα  ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ναυαγοσωστών και τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτικής Δείτε την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2024 εδώ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ1 ΠΕ/ΤΕ Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου […]

1 2 3 4