1 2 3 4

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τους Αντιδημάρχους του Δήμου μας  με θητεία από 03/01/2024 μέχρι 02/01/2025. Δείτε την απόφαση ορισμού εδώ

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση μίας (1) θέσης, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας  από την υπογραφή της σύμβασης έως 13/03/2025, προκειμένου να απασχοληθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  στο […]

Κατόπιν του με αρ. πρωτ.: 91499/19.11.2023 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναρτάται η με αρ. 498/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφορικά με την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντα Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων για την προσεχή δημοτική περίοδο του […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.:  20272/28.7.2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΟΕΩΞΕ-ΒΜΨ) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2023-2024 (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας για την άσκηση αντίρρησης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης) Οριστικά αποτελέσματα Οριστικός πίνακας πλήρους απασχόλησης Οριστικός πίνακας μερικής απασχόλησης Οριστικός πίνακας […]

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) θέσεων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου διδακτικού έτους 2023-2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την με αρ. πρωτ. Ανακοίνωσης 20272/28.07.2023 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση  και να την υποβάλλουν  ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα […]

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 8496/29.03.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δέκα (10) ατόμων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR Πίνακας κατάταξης Πίνακας απορριπτέων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου […]

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας είκοσι (20) μήνων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση  και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά  στο e-mail proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr είτε αυτοπροσώπως Η […]

Οριστικά αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 24806/30.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΓΧ5ΩΞΕ-Υ46) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων για τη Δομή “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών” σχολικού έτους 2022-2023 Πίνακας κατάταξης υποψηφίων Πίνακας απορριπτέων Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι συμμετέχοντες όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον […]

1 2 3 4