Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Περίληψη επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης διαμερίσματος, που βρίσκεται στον Δ' όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Νηρηίδων 18-20 στο Π. Φάληρο, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΟΩΞΕ-ΤΑ3 Αρ. Πρωτ.: 31434
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου, που βρίσκεται στον τέταρτο (δ) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Νηρηίδων 18-20, επιφάνειας 154τ.μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΕ-5ΒΕ Αρ. Πρωτ.: 28357
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως του έτους 2013 του κληροδοτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β/Δτος 20/1939(ΦΕΚ552/Α’/1939) .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β4Μ1ΩΞΕ-Χ7Κ Αρ. Πρωτ.: 02/2012
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μίσθωσης του ακινήτου του κληροδοτήματος,επί της οδού Νηρηίδων αρ.18-20 και σύνταξη των όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β/Δτος 30/11/1939-412/1939
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β41ΧΩΞΕ-ΠΜΨ Αρ. Πρωτ.: 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2