1 2

Περίληψη Διακήρυξης & Όροι Διαγωνισμού  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Έντυπο ΤΕΥΔ 

Πρόσκληση για υπογραφή προσφοράς για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείρηση αδέσποτων ζώων 2019»

προσκηση προμηθευτώνγια υποβολή προσφοράς για την εργασία Περισυλλογή και διαχείρηση αδεσποτων ζωων 2018

1 2