Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7ΡΦΖΩΞΕ-79Γ 01/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 2207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εκμισθώσεως του διαμερίσματος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Ομήρου αρ. 54.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7Ζ7ΞΩΞΕ-ΖΝ8 11/11/2014 Αρ. Πρωτ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του κληροδοτήματος "Παύλου Γ.Αθανασιάδη"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β81ΝΩΞΕ-ΛΗΓ 26/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 9 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του κληροδοτήματος "Φερράχ χας Παν. Ζουκίου"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΤ3ΩΞΕ-6Δ0 26/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 8 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της εργασίας εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του διαμερίσματος επί της οδού Ομήρου αρ. 54 σε πιστοποιημένο εκτιμητή.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΖΩΩΞΕ-Ε16 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 7 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πίστωσης ποσού χιλίων (1.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ που θα πληρωθεί στη λογιστική εταιρεία "Σ.ΦΡΑΓΚΟΥ-Κ.ΜΗΤΣΗ Ο.Ε." για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7ΑΜΠΩΞΕ-Γ06 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 6 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση μείωσης μισθώματος ακινήτου του κληροδοτήματος "ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ" επί της οδού Σταδίου 33
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΘΝΩΞΕ-4ΕΓ 08/09/2014 Αρ. Πρωτ.: 5 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήσεως του έτους 2014 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΚΖΩΞΕ-15Ν 23/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 4/2014 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:Έγκριση απευθείας ανάθεσης στη λογιστική εταιρεία "Σ.ΦΡΑΓΚΟΥ-Κ.ΜΗΤΣΗΣ Ο.Ε."του έργου της λογιστική παρακολούθησης του κληροδοτήματος
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩΞΕ-ΣΔΑ 30/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σύμβαση παροχής Ανεξάρτητων λογιστικών Υπηρεσιών από την Ο.Ε. "Σ.ΦΡΑΓΚΟΥ-Κ.ΜΗΤΣΗ Ο.Ε"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΞΕ-ΡΙ2 29/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 13425 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση έγκρισης Απολογισμού-Ισολογισμού έτους 2013 του κληροδοτήματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩΞΕ-5ΗΑ 29/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση στη λογίστρια Φράγκου Σταυρούλα της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας Π.ΖΟΥΚΙΟΥ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΞΕ-ΑΚΠ 23/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 2 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε λογιστή του έργου της λογιστικής παρακολούθησης του κληροδοτήματος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΞΕ-Ξ6Ι 08/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως του έτους 2014 του κληροδοτήματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ", σύμφωνα με τις διατάξεις του Β/Δτος 20/1939(ΦΕΚ552/Α’/1939) .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ14ΩΞΕ-ΧΦ7 06/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 4 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ιδιωτικό Συμφωνητικό μίσθωσης του διαμερίσματος 4ου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Νηρηίδων αρ. 18-20 του Κληροδοτήματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ"
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΕΖΩΞΕ-ΘΚ4 01/10/2013 Αρ. Πρωτ.: 17905 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο το κληροδότημα "ΦΕΡΡΑΧ Χα ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ" και διαχειριστή το Δήμο Π.Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΞΕ-ΒΣΕ 12/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 400,00€ που θα καταβληθεί στιςκ.κ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΤΣΙΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,ΑΓΡΑΦΙΩΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΙ ΒΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ για τη συμμετοχή τους στις δημοπρασίες εκμίσθωσης του διαμερίσματος επί της οδού Νηρηίδων αρ.18-20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΒΠΩΞΕ-ΧΔ1 30/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ":Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση του διαμερίσματος,επί της οδού Νήρηίδων αρ.18-20 στο Παλ. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΝΥΩΞΕ-Β3Σ 13/05/2013 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Περίληψη δημοπρασίας εκμίσθωσης διαμερίσματος, που βρίσκεται στον Δ΄όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Νηρηίδων 18-20, επιφ. 154 μ2 , ιδιοκτησίας του ιδρύματος "ΦΕΡΡΑΧ Χας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ", που πρόκειται να διενεργηθεί στις 3/3/2013
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΞΕ-ΘΔΤ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 5317 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως του έτους 2013 του κληροδοτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β/Δτος 20/1939(ΦΕΚ552/Α’/1939) .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ KΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Β4Μ1ΩΞΕ-Χ7Κ 24/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 02/2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2