Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

image_pdfimage_print

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠ 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΑΠ ΑΝΤIΓΡΑΦΟ

Νόμος 4483/2017 ΦΕΚ 107 /Α /31-7-17

Το τέλος ακίνητης περιουσίαs επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο
και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου
(Γνωμ.ΝΣΚ561/2000,Εγκ.Υπ.Εσωτ.2230/12-5-1993).

«Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως
ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του
συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον
συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του
οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν
οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας
, άλλως το συμβόλαιο
μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το
συνέταξε.»