Δείτε εδώ την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Δαπάνες Καθαρισμού Γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας).   ΤΕΥΔ ΤΕΥΔ , Οικονομική Προσφορά OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ,  σε επεξεργάσιμη μορφή Διευκρινήσεις επι της  υπ. αριθμ. απόφασης Ο.Ε. 337/2020 1.Άρθρο 12.3.2 Β)Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια απαιτείται.(σελ.12) 2.Άρθρο 12.3.2 Γ) β Δειγματά για τα συγκεκριμένα είδη των ομάδων που […]