Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα πεζοδρόμια του Δήμου.