Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα πεζοδρόμια του Δήμου.

image_pdfimage_print

Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο

¨ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ¨

1.ΤΕΥΔ σε μορφή DOC

2.ΤΕΥΔ

3.Γ.Σ.Υ.

4.Ε.Σ.Υ.

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

7.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

8.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9.Σ.Α.Υ.

10.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

11.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

12.Φ.Α.Υ.