Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την ΕΕ για την συμμετοχή του Δήμου στο έργο ArtMed του Προγράμματος INTERREG.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Φ1ΠΩΞΕ-1Τ4 Αρ. Πρωτ.: 337/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης που αφορά στην παράταση των δικαιούχων στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 λόγω λήξης της σύμβασης ωφελούμενων που λήγει η σύμβασή τους .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69ΓΑΩΞΕ-147 Αρ. Πρωτ.: 335/21.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης που αφορά στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας Καθαριστών/στριών Εσωτερικών, που αφορά στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩ4ΡΩΞΕ-74Ι Αρ. Πρωτ.: 334/21.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : “ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66Π7ΩΞΕ-ΡΣΚ Αρ. Πρωτ.: 331/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συναίνεση δωρεάν παραχώρησης και για αόριστο χρόνο και του λοιπού τμήματος χάραξης του πεζοδρόμου-ποδηλατοδρόμου, διερχομένου από τα διοικητικά όρια του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρωματικά της υπ’ αριθ. 267/19-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΞΟΔΩΞΕ-6ΔΙ) απόφασης Δ.Σ. Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΝΒΩΞΕ-0ΙΚ Αρ. Πρωτ.: 330/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παράταση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με την Υ.ΔΟΜ. Ελληνικού - Αργυρούπολης για άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΣ2ΩΞΕ-Π9Ρ Αρ. Πρωτ.: 329/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ7ΕΩΞΕ-ΝΙΣ Αρ. Πρωτ.: 327/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΔΠΗΩΞΕ-ΙΗΘ Αρ. Πρωτ.: 326/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2024.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ζ8ΒΩΞΕ-Φ0Ο Αρ. Πρωτ.: 325/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικονομικού έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 95ΣΩΩΞΕ-ΙΩΘ Αρ. Πρωτ.: 324/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8Ε9ΩΞΕ-ΦΤΝ Αρ. Πρωτ.: 321/21.12.2023
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπ/σμού του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου», οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΚΤΩΞΕ-ΔΚΓ Αρ. Πρωτ.: 320/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΤΙΩΞΕ-ΑΡΦ Αρ. Πρωτ.: 319/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΛΝΙΩΞΕ-ΖΥΗ Αρ. Πρωτ.: 318/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας, προκειμένου να διοργανώσει ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου υπαίθριο Πασχαλινό BAZAAR με φιλανθρωπικό σκοπό, το Σάββατο 20 Απριλίου 2024, από τις 09.00π.μ. έως τις 20.00μμ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΝΘΩΞΕ-ΨΧΣ Αρ. Πρωτ.: 98/29.03.2024
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΖΜΩΞΕ-ΕΦΥ Αρ. Πρωτ.: 97/29.03.2024
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπaλλήλου του Δήμου προκειμένου να καταθέσει το ποσό της παγίας προκαταβολής έτους 2024 στην τράπεζα ΕUROBANK.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ9Ν8ΩΞΕ-ΝΙΙ Αρ. Πρωτ.: 96/29.03.2024
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για μερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Τ.Π.Δ. της Α.Α. , υπέρ του Δήμου Π. Φαλήρου, λόγω της μη τήρησης των όρων των με αρ.πρωτ. 20539/22.08.2017 & 1445/31.07.2020 συμφωνητικών μίσθωσης, δηλαδή την εντός των οριζόμενων προθεσμιών καταβολή των μισθωμάτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ε4ΗΩΞΕ-ΥΙΔ Αρ. Πρωτ.: 95/29.03.2024
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης εκπρόθεσμης εγγραφής στο 3ο Βρεφονηπιακό Τμήμα της Διεύθυνσης Βρεφικής και Προσχολικής Αγωγής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9978ΩΞΕ-825 Αρ. Πρωτ.: 94/29.03.2024
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη διαγραφή της εγκεκριμένης εγγραφής βρέφους στο 1ο Βρεφικό Τμήμα της Διεύθυνσης Βρεφικής και Προσχολικής Αγωγής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 932ΟΩΞΕ-ΟΒΑ Αρ. Πρωτ.: 93/29.03.2024
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 228