Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση της 5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΛΤΩΞΕ-61Η Αρ. Πρωτ.: 227/5.8.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΣΝΩΞΕ-ΖΔ7 Αρ. Πρωτ.: 228/05.08.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β7ΒΩΞΕ-4ΕΠ Αρ. Πρωτ.: 210/17.07.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω373ΩΞΕ-ΑΩΘ Αρ. Πρωτ.: 224/17.07.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 300,00€ που αφορούν επιστροφή προνοιακού επιδόματος στον κ. Τ.Ι. 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 50,00€ που αφορούν επιστροφή προνοιακού επιδόματος στον κ. Χ.Ν., λόγω προηγούμενης είσπραξης από τον Δήμο των οφειλομένων ποσών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣΨΠΩΞΕ-5Δ5 Αρ. Πρωτ.: 221/17.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ακριτών 9 & Ηρακλέους, μετά την με αρ. πρωτ. 12313/13.06.2019 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ46ΞΩΞΕ-1ΡΡ Αρ. Πρωτ.: 218/17.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης για το λεωφορείο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΥ 6315 της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) παιδικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ» επί της οδού Πεντέλης 38, μετά τη με αρ.πρωτ. 14244/10.07.2019 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ν9ΘΩΞΕ-5Ω8 Αρ. Πρωτ.: 219/17.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για υπογραφή νέας σύμβασης του Δήμου με εγκεκριμένο φορέα ανακύκλωσης λιπαντικών στα πλαίσια της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων λιπαντικών οχημάτων .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ76ΩΞΕ-Ρ2Λ Αρ. Πρωτ.: 212/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 140 και 141 του Ν.4270/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3Μ1ΩΞΕ-Ξ42 Αρ. Πρωτ.: 220/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΟΒ8ΩΞΕ-ΕΩ3 Αρ. Πρωτ.: 216/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 15186/9.8.2018 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια «Σίτιση Αδέσποτων Ζώων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΜΨ1ΩΞΕ-ΥΩΠ Αρ. Πρωτ.: 226/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
εγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης δήμου Π. Φαλήρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΤΕΩΞΕ-Α0Η Αρ. Πρωτ.: 211/17.11.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τις ακτές, προκειμένου αυτός να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ. 47808/24-6-2019 Απόφαση Υπουργού Υγείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΡΤΩΞΕ-1ΞΜ Αρ. Πρωτ.: 225/17.07.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως) επιφάνειας 165,35τ.μ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο ΚΥΕ «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους & Μερικής Επεξεργασίας (καφετέρια, ζαχ/στειο με παρασκευαστήριο, πιτσαρία) », της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΠΑΤΤΑΚΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 7, στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω9Κ3ΩΞΕ-ΘΕΡ Αρ. Πρωτ.: 223/17.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο) επιφάνειας 37,10τ.μ. για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στο ΚΥΕ «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας», της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ Κ. ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – Γ. ΜΠΕΚΑΣ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον Μπέκα Γεώργιο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ευξ. Πόντου αρ. 181, στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΨΓΩΞΕ-4ΗΔ Αρ. Πρωτ.: 222/17.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΞΗΩΞΕ-ΡΚ6 Αρ. Πρωτ.: 217/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 2018».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΠΜΩΞΕ-ΘΚΑ Αρ. Πρωτ.: 215/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ34ΧΩΞΕ-54Υ Αρ. Πρωτ.: 214/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1ΤΩΩΞΕ-09Χ Αρ. Πρωτ.: 213/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69Δ1ΩΞΕ-ΩΥΑ Αρ. Πρωτ.: 203/26.06.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 164