Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ χήρας ΠΑΝ.ΖΟΥΚΙΟΥ» (διαμέρισμα οδού Νηρηίδων αρ.18-20, Π. Φάληρο).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΦΦΩΩΞΕ-ΓΨΨ Αρ. Πρωτ.: 161_29.11.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού έτους 2020 του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (διαμέρισμα οδού Ομήρου αρ. 54 και γραφείο/κατάστημα οδού Σταδίου αρ.33, Αθήνα).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 953ΖΩΞΕ-ΕΙ2 Αρ. Πρωτ.: 160_29.11.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΣΥΩΞΕ-Β5Γ Αρ. Πρωτ.: 153/29.11.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΖ1ΩΞΕ-8ΞΘ Αρ. Πρωτ.: 143/29.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του διαμερίσματος του τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, επιφάνειας 108 τ.μ., μαζί με την υπ΄ αρ. 9 θέση στάθμευσης ακαλύπτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Π. Φαλήρου επί της οδού Αχιλλέως αρ. 99.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ62ΩΞΕ-ΨΤΑ Αρ. Πρωτ.: 85/10.05.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου «Σωτήρης Αγγελόπουλος», στο Σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ», την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 και ώρες 10:00-14:00, για την πραγματοποίηση Μεικτού Τουρνουά Bocce.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ56ΝΩΞΕ-Π3Κ Αρ. Πρωτ.: 84/10.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «EΚΠΟΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΛΟΙΣΒΟ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΣΩ7ΩΞΕ-ΜΥΘ Αρ. Πρωτ.: 82/10.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022» προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΝΩ8ΩΞΕ-ΗΦΧ Αρ. Πρωτ.: 81/10.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» προϋπολογισμού μελέτης 600.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 99Μ9ΩΞΕ-ΙΞΨ Αρ. Πρωτ.: 80/10.05.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙΠ2ΩΞΕ-7ΟΦ Αρ. Πρωτ.: 79/10.05.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7Φ5ΩΞΕ-ΠΦΚ Αρ. Πρωτ.: 78/10.05.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δέσμευσης συναίνεσης, συνεργασίας και συμμετοχής στο «Πιλοτικό σύστημα Πρόγνωσης υγείας ευπαθών ομάδων λόγω της πανδημίας COVID – 19», της Περιφέρειας Αττικής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΘΚΩΞΕ-6ΚΨ Αρ. Πρωτ.: 76/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των σπουδαστών Τ.Ε.Ι που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Δήμο μας σε ειδικότητες σχετικές με το επάγγελμα τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΟ7ΙΩΞΕ-ΦΜ5 Αρ. Πρωτ.: 75/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα EUROBANK A.E. για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IRIS Online Payments (Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων) και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔ9ΜΩΞΕ-Β1Ε Αρ. Πρωτ.: 74/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση: α) του με αρ. πρωτ. 8795/19.4.2022 Αποσπάσματος Πρακτικού της Επιτροπής Κληροδοτημάτων και καταβολή του ποσού των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) ως γαμήλιο επίδομα έτους 2021, σε πέντε (5) νεόνυμφες που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και β) της πίστωσης τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.003 προϋπολογισμού έτους 2022 «Γαμήλιο επίδομα πέντε (5) άπορων κοριτσιών (έξοδα εκτέλεσης σκοπού κληροδοτήματος Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ) του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη» και σε βάρος του Κ.Α. 00-6739.002 «Δαπάνες ακινήτου Ομήρου αρ. 54 (κληροδότημα Π. Αθανασιάδη)» του προϋπολογισμού του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕ2ΤΩΞΕ-ΒΨΠ Αρ. Πρωτ.: 73/27.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜΗ7ΩΞΕ-ΨΛΞ Αρ. Πρωτ.: 72/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση και κατακύρωση του Πρακτικού της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ) για την εκμίσθωση του διαμερίσματος Β΄ ορόφου πολυκατοικίας, στη Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας αρ.27-29 στον Δήμο μας, (κληροδότημα «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ») στην κα κ. ΠΑΓΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ έναντι μηνιαίου μισθώματος επτακοσίων (700,00€) ευρώ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΜΚ0ΩΞΕ-Π26 Αρ. Πρωτ.: 71/27.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για α) την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου προς στέγαση του 3ου ΚΑΠΗ περιοχής ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ και β) την παραμονή στο μισθωμένο ακίνητο στη συμβολή των οδών Σειρήνων 1-3 και Άτλαντος, μέχρι τη σύναψη νέας μίσθωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ρ6ΙΠΩΞΕ-ΧΙΛ Αρ. Πρωτ.: 70/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΒΣΩΞΕ-Φ93 Αρ. Πρωτ.: 69/27.04.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚΕΗΩΞΕ-ΝΡ0 Αρ. Πρωτ.: 68/27.04.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 199