Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (ηλεκτρικοί συσσωρευτές που αντικαταστάθηκαν στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας του Δήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/2006.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΨ9ΜΩΞΕ-1Β2 Αρ. Πρωτ.: 155/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 78ΤΑΩΞΕ-ΘΧΗ Αρ. Πρωτ.: 154/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2018 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΛΞΩΞΕ-ΧΓΙ Αρ. Πρωτ.: 172/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ στο ίδρυμα Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την κάλυψη των αναγκών του, σε εκτέλεση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ.έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΠΝΩΞΕ-ΔΔΙ Αρ. Πρωτ.: 171/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08/02/2018 (ΦΕΚ 474/Β).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΧ4ΩΞΕ-5ΨΡ Αρ. Πρωτ.: 179/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανανέωση της μείωσης του μισθώματος, που καταβάλλεται για τη μίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 103, στο Π. Φάληρο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΙΟΩΞΕ-ΡΓΘ Αρ. Πρωτ.: 168/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1η αναμόρφωση κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ-ΖΟΥΚΙΟΥ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΜΝΩΞΕ-ΤΗΜ Αρ. Πρωτ.: 162/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη, οικονομικού ετους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ25ΤΩΞΕ-Η2Α Αρ. Πρωτ.: 161/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και β) 15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Μονάδων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ23ΩΞΕ-ΕΥ7 Αρ. Πρωτ.: 180
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΖΚΜ-6509 στην οδό Τρίτωνος 57 Π. Φαλήρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61Χ5ΩΞΕ-ΣΒ2 Αρ. Πρωτ.: 158
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού των Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στις 28/6/2018 στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου β) την έγκριση και διάθεση ποσού 395,50 συμπ/νου ΦΠΑ γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΡΘΩΞΕ-Μ48 Αρ. Πρωτ.: 165
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης Φεστιβάλ χορωδιών των ΚΑΠΗ, β) την έγκριση και διάθεση ποσού 1.997,47 συμπ/νου ΦΠΑ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΕ0ΩΞΕ-Θ25 Αρ. Πρωτ.: 164
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Ιουνίου 2018 στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης 2.999,09 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για την διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜ9ΒΩΞΕ-ΩΛ5 Αρ. Πρωτ.: 163
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και β) 15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨΞΒΩΞΕ-6ΞΜ Αρ. Πρωτ.: 180
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο κέντρο Μελέτης & Σπουδής στην Τέχνη του Θεάτρου Σκιών & του Κουκλοθέατρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών, μετά τη με αρ.πρωτ. 8869/03.05.2018 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π1ΨΩΞΕ-ΥΤ4 Αρ. Πρωτ.: 170/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΚΡΩΞΕ-6ΒΕ Αρ. Πρωτ.: 178/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Νεκροταφείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΘΙ3ΩΞΕ-ΨΙ6 Αρ. Πρωτ.: 152/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου μας στο «Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3ΨΝΩΞΕ-ΛΕ2 Αρ. Πρωτ.: 167/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την: α) βεβαίωση αδυναμίας καθαρισμού από την υπηρεσία των βυθιζόμενων κάδων του Δήμου λόγω έλλειψη κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού και β) έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ειδικό συνεργείο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6520ΩΞΕ-ΤΨΧ Αρ. Πρωτ.: 156/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 11/105, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στον Γιάνναρο Θεόδωρο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΕ4ΩΞΕ-23Ε Αρ. Πρωτ.: 177
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 144