Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης ισχύος των αποφάσεων ένταξης και χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω16ΛΩΞΕ-ΔΜΓ Αρ. Πρωτ.: 361/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021, βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ. 165494 /ΓΔ4/22.10.2019 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΨ8ΟΩΞΕ-7Σ5 Αρ. Πρωτ.: 358/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση της 4ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΛΧΩΞΕ-8ΑΟ Αρ. Πρωτ.: 357
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους πρόσκαιρης χρήσης του Πάρκου Φλοίσβου για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΦΜΜΩΞΕ-ΑΣ0 Αρ. Πρωτ.: 357/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΛΩΩΞΕ-ΑΝΙ Αρ. Πρωτ.: 356/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί «Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων χώρων εντός του Πάρκου Φλοίσβου κατά την περίοδο των Χριστουγέννων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΣ1ΩΞΕ-ΚΜΧ Αρ. Πρωτ.: 355/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΜ3ΩΞΕ-8ΦΛ Αρ. Πρωτ.: 354/27.11.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου για το έργο: «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων μέσω της προμήθειας & εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων» της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου βάσει της απόφασής 163.6.3/2019 (ΑΔΑ: 7Ν2Υ46Ψ844-ΖΣΙ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΖ6ΩΞΕ-ΗΦΕ Αρ. Πρωτ.: 353/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών: «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την έκδοση Πιστοποιητικών πυρασφάλειας σε σχολικές μονάδες» του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ57ΩΞΕ-ΕΕΖ Αρ. Πρωτ.: 352/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κοψαχείλας Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 400 και στο τμήμα του επί της Δημοκρατίας 81 πλησίον οδού Μεσολογγίου (εμβαδού περίπου 1100,0 τ.μ.), για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού (χώρος εκπαίδευσης) για την ανέγερση του 13ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΛΤΩΞΕ-ΣΞΜ Αρ. Πρωτ.: 351/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τροποποίηση της με αρ. 313/2017 ΑΔΣ κατά το μέρος που αφορά στην παράταση της μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 194 για 3 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι μέχρι 11/11/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛ9ΓΩΞΕ-ΧΟΞ Αρ. Πρωτ.: 350
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Τροποποίηση της με αρ. 145/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά σε δικαιούχους απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΝΒΩΞΕ-Δ6Κ Αρ. Πρωτ.: 349
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ338ΩΞΕ-52Α Αρ. Πρωτ.: 348
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΟΔΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ξ3ΟΩΞΕ-ΔΩΥ Αρ. Πρωτ.: 347
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω70ΛΩΞΕ-ΙΩΒ Αρ. Πρωτ.: 346
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΩΥΩΞΕ-ΡΗΙ Αρ. Πρωτ.: 345
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ5ΟΩΞΕ-ΓΩ8 Αρ. Πρωτ.: 344
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚ2ΚΩΞΕ-ΗΛ2 Αρ. Πρωτ.: 343
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού- τακτοποιητικού) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΥΨΕΩΞΕ-ΡΞ5 Αρ. Πρωτ.: 342
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΔΕΜ(ΕΝΑΝΤΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ9ΨΩΞΕ-ΗΔΜ Αρ. Πρωτ.: 342
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 170