Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»- Σύμβαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΞΕ-ΨΤ1 Αρ. Πρωτ.: 383/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΝΙΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 382/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΞΕ-ΤΒΘ Αρ. Πρωτ.: 381/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΞΕ-ΟΥΠ Αρ. Πρωτ.: 380/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩΞΕ-9ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 372/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΞΕ-ΕΤΘ Αρ. Πρωτ.: 370/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εκπρόσωπος Αθηναικό αεριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ768ΩΞΕ-ΟΥ4 Αρ. Πρωτ.: 366/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΩΩΞΕ-ΡΜΕ Αρ. Πρωτ.: 333/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των διατάξεων του Π.Δ. 71/2020 (A’166) όπως ισχύει.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Τ8ΚΩΞΕ-61Λ Αρ. Πρωτ.: 203
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ4ΥΩΞΕ-5Τ6 Αρ. Πρωτ.: 200/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικαιροποίηση της απόφασης ορισμού υπευθύνων υπαλλήλων για το Πρόγραμμα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ΚΔΑΠ» .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ0ΓΩΞΕ-ΦΥΗ Αρ. Πρωτ.: 200
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επικαιροποίηση της απόφασης ορισμού συντονιστή για το Πρόγραμμα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών-ΚΔΑΠ» κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΔΛΩΞΕ-2Ρ4 Αρ. Πρωτ.: 199
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση ορισμού α)του 3ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου ως συμπληρωματικού χώρου τυπικής εκπαίδευσης, επιπροσθέτως του 3ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου, και β) υπευθύνων υπαλλήλων του Δήμου μας για την επικοινωνία και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. , για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)- Νέα Φάση».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 670ΣΩΞΕ-ΜΛ3 Αρ. Πρωτ.: 198
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου Παλ. Φαλήρου ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του «Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης «ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» καθώς και ενός/μίας αναπληρωτή/τριας του/της για το έτος 2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧΨ4ΩΞΕ-6ΤΩ Αρ. Πρωτ.: 197
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης φθορών από υγρασία σε τοίχους του διαμερίσματος επί της οδού Ομήρου αρ. 54, του κληροδοτήματος «Π. Αθανασιάδη», που διαχειρίζεται ο Δήμος Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΙΙΩΞΕ-Α1Α Αρ. Πρωτ.: 196
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 142/2020 Α.Δ.Σ. που αφορά στον Ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Επέκταση- αναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Π. Φαλήρου», που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨ24ΩΞΕ-ΒΡΠ Αρ. Πρωτ.: 195
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 125/2020 Α.Δ.Σ. για τον ορισμό διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου και υπευθύνου λογαριασμού του έργου της ΣΑΕ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων) 047 με ενάριθμο 2020ΣΕ04700031 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΟ 2ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την πληρωμή δαπανών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘΡΙΩΞΕ-ΤΔΟ Αρ. Πρωτ.: 194
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 278/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του δήμου, των ΝΠΔΔ και των κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜΦΙΩΞΕ-Ψ71 Αρ. Πρωτ.: 193
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 372/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΦΣΟΩΞΕ-Λ9Ψ Αρ. Πρωτ.: 192
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 181