Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»- Σύμβαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΞΕ-ΨΤ1 Αρ. Πρωτ.: 383/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΝΙΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 382/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΞΕ-ΤΒΘ Αρ. Πρωτ.: 381/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΞΕ-ΟΥΠ Αρ. Πρωτ.: 380/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩΞΕ-9ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 372/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΞΕ-ΕΤΘ Αρ. Πρωτ.: 370/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εκπρόσωπος Αθηναικό αεριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ768ΩΞΕ-ΟΥ4 Αρ. Πρωτ.: 366/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΩΩΞΕ-ΡΜΕ Αρ. Πρωτ.: 333/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ4ΥΩΞΕ-5Τ6 Αρ. Πρωτ.: 200/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως είχε οριστεί με την υπ’αρ. 24/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ1ΞΩΞΕ-ΔΦΛ Αρ. Πρωτ.: 129/16.06.2020
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συνεργασίας με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και την υπογραφή της σύμβασης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 94ΖΜΩΞΕ-ΥΘ4 Αρ. Πρωτ.: 128/16.06.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης του καθαρισμού των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας σε ιδιώτη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΑΕΩΞΕ-Γ6Ο Αρ. Πρωτ.: 127/16.06.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΩΨΩΞΕ-2ΗΗ Αρ. Πρωτ.: 126/16.06.2020
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου και υπευθύνου λογαριασμού του έργου της ΣΑΕ (Συλλογικές Αποφάσεις Έργων) 047 με ενάριθμο 2020ΣΕ04700031 και τίτλο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΣΤΟ 2ο – 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α)» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την πληρωμή δαπανών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΨΠΩΞΕ-ΕΑΔ Αρ. Πρωτ.: 125/16.06.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης σε οικογενειακό «τιμής ένεκεν» , με στοιχεία 103/21.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ζ61ΩΞΕ-Γ6Μ Αρ. Πρωτ.: 124/16.06.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης σε οικογενειακό , με στοιχεία 103/4 και την δωρεάν παραχώρησή του στην Τζιάλλα Αικ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΝΝΩΞΕ-Ρ1Φ Αρ. Πρωτ.: 123/16.06.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της με αρ. 53/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2020» προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ» ως προς την με αρ. 07/2020 τροποποιημένη μελέτη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΟΨΘΩΞΕ-ΘΣΒ Αρ. Πρωτ.: 122/16.06.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας της ηλεκτρονικής σχεδίασης α)οικοδομικού τετραγώνου 400 (Ο.Τ 400) και περιμετρικών οδών Αίαντος – Μεσολογγίου – Θέμιδος και β) καταγραφή φερόμενων ιδιοκτησιών με πρόσοψη επί των οδών αυτών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΑΖΙΩΞΕ-ΠΧ1 Αρ. Πρωτ.: 121/16.06.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ έργου «Συντήρηση και επισκευή λιθόστρωτων οδών».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΗΛΩΞΕ-Τ9Ε Αρ. Πρωτ.: 120/16.06.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 178