Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»- Σύμβαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΞΕ-ΨΤ1 Αρ. Πρωτ.: 383/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΝΙΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 382/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΞΕ-ΤΒΘ Αρ. Πρωτ.: 381/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΞΕ-ΟΥΠ Αρ. Πρωτ.: 380/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩΞΕ-9ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 372/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΞΕ-ΕΤΘ Αρ. Πρωτ.: 370/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εκπρόσωπος Αθηναικό αεριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ768ΩΞΕ-ΟΥ4 Αρ. Πρωτ.: 366/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΩΩΞΕ-ΡΜΕ Αρ. Πρωτ.: 333/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ4ΥΩΞΕ-5Τ6 Αρ. Πρωτ.: 200/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης των διοικητικών υπηρεσιών (για το έτος 2020) που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας των ΚΔΑΠ β) τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας από το προσωπικό του Δήμου μας, για την κατάθεση του φακέλου συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περίοδος 2020-2021 (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) (ΚΔΑΠ) και την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την επιλογή ωφελουμένων και γ) την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη / νομικό πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΒΩ0ΩΞΕ-ΗΚΦ Αρ. Πρωτ.: 47/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘΟΠΩΞΕ-6Μ4 Αρ. Πρωτ.: 46/10.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός συντονιστή του Θερινού Προγράμματος Ημερήσιας Δημιουργικής Απασχόλησης μαθητών Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων (άρθρο 75 του Ν.3463/2006) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του για το τρέχον έτος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΡ0ΚΩΞΕ-ΣΓΠ Αρ. Πρωτ.: 45
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2020, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΝΖΩΞΕ-ΕΡΠ Αρ. Πρωτ.: 44/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας της εργασίας «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής κατάστασης» και την ανάγκη ανάθεσης της εργασίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω6Σ4ΩΞΕ-9ΗΒ Αρ. Πρωτ.: 43
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Τ9ΜΩΞΕ-3ΗΓ Αρ. Πρωτ.: 42/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ω9ΑΩΞΕ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 41/24.02.2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του απολογισμού χρήσης 2019 του Κληροδοτήματος «Φερράχ Χας Παν Ζουκίου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕΕ3ΩΞΕ-Χ03 Αρ. Πρωτ.: 40/24.02.2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΤΜΩΞΕ-7Λ3 Αρ. Πρωτ.: 39/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού € 454.974,81 από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96ΠΕΩΞΕ-Ζ6Ρ Αρ. Πρωτ.: 38/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 174