Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου " «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΤΑΒΑΡΗ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΑΟ9ΩΞΕ-1ΓΛ Αρ. Πρωτ.: 84/30.03.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Γ’ ΦΑΣΗ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΨΣΩΞΕ-ΟΘΖ Αρ. Πρωτ.: 83/30.03.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταφορά παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης από την οδό Τερψιχόρης αρ. 24 στην οδό Άρεως αρ. 57 στο Π.Φάληρο, μετά τη με αρ.πρωτ. 4981/07.03.2018 αίτηση της Πρεσβείας Μαυροβουνίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΔΜΩΞΕ-ΝΡ3 Αρ. Πρωτ.: 90
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση της με αρ. 28/2018 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΦΟΩΞΕ-ΨΩ2 Αρ. Πρωτ.: 103/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 133/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό του αντιτίμου για τις παρεχόμενες από το ΠΟ.Α.ΚΕ. υπηρεσίες.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΗΠΩΞΕ-ΙΔ8 Αρ. Πρωτ.: 104/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65Μ3ΩΞΕ-ΩΧ2 Αρ. Πρωτ.: 82/30.03.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 312/2016 Α.Δ.Σ., στο σκέλος που αφορά στον ορισμό του κ. Σίνη Αριστείδη ως τακτικού μέλους της Στέγης Θηλέων «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και αντικατάστασή του, μετά από την με αρ.πρωτ. 5341/2018 παραίτησή του
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Β7ΒΩΞΕ-Τ0Ω Αρ. Πρωτ.: 110
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου μας στο «Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΧ7ΩΞΕ-9ΞΓ Αρ. Πρωτ.: 97
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφαση για τη διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας της παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Ζ41ΩΞΕ-ΒΚΟ Αρ. Πρωτ.: 113/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προνοιακού επιδόματος ποσού 153,92 ευρώ από τους κληρονόμους του Γ.Δ. στο Δήμο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ70ΩΩΞΕ-Θ2Τ Αρ. Πρωτ.: 109
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση: α) υλοποίησης της 65ης Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Δήμου στις 19 & 20 Μαΐου 2018, β) πίστωσης ποσού 1.178,70 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 15-6473.001 προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και γ) τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΞΝΩΞΕ-Λ24 Αρ. Πρωτ.: 92/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση: α) ανάκλησης της με αρ. 358/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά σε επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακών επιδομάτων και β) διαγραφής της βεβαιωμένης οφειλής ποσού 13.878,00 ευρώ από την Μ.Ε. του Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΤ9ΩΞΕ-ΗΜΦ Αρ. Πρωτ.: 108
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας εμποροπανηγύρεων & Χριστουγεννιάτικων αγορών στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 618ΘΩΞΕ-8ΘΥ Αρ. Πρωτ.: 96/30.03.2017
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή χρηματικού ποσού 50,00 ευρώ στον Γ.Ε. του Π.Φ., λόγω ανάκλησης της απόφασης οφειλής
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΙΨΨΩΞΕ-Τ84 Αρ. Πρωτ.: 107
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 111/7, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στην Χρυσάνθη Ανδρομάχη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω84ΥΩΞΕ-ΜΘΗ Αρ. Πρωτ.: 102/30.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 47/66, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στον Χαρίτο Παναγιώτη.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΝΤΦΩΞΕ-Μ9Η Αρ. Πρωτ.: 101/30.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΓΣΦΩΞΕ-ΒΕΡ Αρ. Πρωτ.: 88/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.565,94 ευρώ στην δικαιούχο «ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» για ΤΑΠ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΔΟΩΞΕ-ΘΟΕ Αρ. Πρωτ.: 100/30.03.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Μ4ΘΩΞΕ-8ΓΟ Αρ. Πρωτ.: 81/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΙ4ΩΞΕ-ΗΘ6 Αρ. Πρωτ.: 80/30.03.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 139