Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου , οικ. Έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΑ5ΩΞΕ-Α92 Αρ. Πρωτ.: 353
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για την πράξη «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5055378 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΛΓΞΩΞΕ-ΣΡ8 Αρ. Πρωτ.: 272
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί καταβολής τυχόν οφειλών μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΟΜΩΞΕ-ΨΤ9 Αρ. Πρωτ.: 271
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί μείωσης ύψους των καταβλητέων μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2020-2021 σε ποσοστό 40%.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΖΥ6ΩΞΕ-ΙΧ2 Αρ. Πρωτ.: 270
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση συμπλήρωσης της επωνυμίας του 3ου Λυκείου Παλαιού Φαλήρου με την προσωνυμία «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67Μ4ΩΞΕ-ΚΒ9 Αρ. Πρωτ.: 267/22.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών της συμβιβαστικής επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 (επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων) για την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 16/12/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΘ1ΩΞΕ-3ΛΡ Αρ. Πρωτ.: 266
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης για τη μεταφορά της στάσης του ΟΑΣΑ, με την ονομασία «4η ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» σε άλλο σημείο, υπό την προϋπόθεση της μεταφοράς και τοποθέτησης στο νέο σημείο και του στεγάστρου αναμονής επιβατών, που βρίσκεται σήμερα επί της οδού Αγίας Βαρβάρας και μεταξύ των οδών Φαιάκων και Αγίας Λαύρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 970ΔΩΞΕ-Β72 Αρ. Πρωτ.: 265/22.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την απογραφή έναρξης του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης (Κ.Α.Δ.) Κληροδοτήματος «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» της 05.03.2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ5ΡΩΩΞΕ-ΜΟΚ Αρ. Πρωτ.: 264/2020 ΑΔΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων Ακινήτων κλπ. (Π.Δ.270/81,αρ.186 τουΝ.3463/06).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΟΦΩΞΕ-ΙΦΕ Αρ. Πρωτ.: 263
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/1981).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 99ΚΔΩΞΕ-ΨΑ5 Αρ. Πρωτ.: 262
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σε όσες επιχειρήσεις έχει διακοπεί η λειτουργία τους κατόπιν κυβερνητικών εντολών, για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΒΧΩΞΕ-4ΚΒ Αρ. Πρωτ.: 261/22.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ακινήτου (γραφείου με τον εξοπλισμό του), που βρίσκεται εντός του Κοιμητηρίου και στεγάζει το γραφείο Ιερέων, ενός αποθηκευτικού χώρου κάτωθεν του Ναού και μιας τουαλέτας, προς την Ιερά Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2Χ1ΩΞΕ-8Μ9 Αρ. Πρωτ.: 260
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας διενέργειας σαράντα (40) παραστάσεων, για το έτος 2021, στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ''ΔΟΝ ΣΑΛΟΝΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΜΚΕ'' με ΑΦΜ 996799154 και νόμιμο εκπρόσωπο την ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ, που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ αρ. 25 στο Δήμο μας".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΔΘΩΞΕ-ΗΝΖ Αρ. Πρωτ.: 257/22.12.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για βυθιζόμενους κάδους για τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του σχετικού δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην μεταξύ των μερών σύμβαση και λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΨ1ΩΞΕ-ΓΜΑ Αρ. Πρωτ.: 255
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αρχικής κατανομής πιστώσεων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» και ορισμού νέων δράσεων στις οποίες θα κατανεμηθούν αυτές για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών σύμφωνα με τις τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣΞΦΩΞΕ-9ΦΕ Αρ. Πρωτ.: 254/22.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 όχημα, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6757ΩΞΕ-ΤΜ7 Αρ. Πρωτ.: 253
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη έγκριση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 673ΛΩΞΕ-9ΟΘ Αρ. Πρωτ.: 251
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΧΕΖ 7883 όχημα, επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ω36ΩΞΕ-4ΑΤ Αρ. Πρωτ.: 250
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίας Σοφίας έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Νεκροταφείου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΝ4ΩΞΕ-ΩΣΞ Αρ. Πρωτ.: 249
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαμόρφωσης-υποβιβασμού πεζοδρομίου, σε οικόπεδο επί της οδού Πρωτέως 60, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66Λ1ΩΞΕ-Η9Δ Αρ. Πρωτ.: 248/22.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 193