Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»- Σύμβαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΞΕ-ΨΤ1 Αρ. Πρωτ.: 383/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΝΙΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 382/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΞΕ-ΤΒΘ Αρ. Πρωτ.: 381/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΞΕ-ΟΥΠ Αρ. Πρωτ.: 380/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩΞΕ-9ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 372/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΞΕ-ΕΤΘ Αρ. Πρωτ.: 370/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εκπρόσωπος Αθηναικό αεριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ768ΩΞΕ-ΟΥ4 Αρ. Πρωτ.: 366/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΩΩΞΕ-ΡΜΕ Αρ. Πρωτ.: 333/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ4ΥΩΞΕ-5Τ6 Αρ. Πρωτ.: 200/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική», Άξονας Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΟΤΑ Α Βαθμού για την επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Τ9ΜΩΞΕ-3ΗΓ Αρ. Πρωτ.: 42/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού € 454.974,81 από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ & ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96ΠΕΩΞΕ-Ζ6Ρ Αρ. Πρωτ.: 38/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού € 248.727,80 από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω25ΚΩΞΕ-ΤΧΓ Αρ. Πρωτ.: 37/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση των Κωδικών Αριθμών , οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Α7ΛΩΞΕ-ΧΟΨ Αρ. Πρωτ.: 36/24.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Λήψη απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του διαμερίσματος του 4ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στην οδό Νηρηίδων αρ. 18-20, (Κληροδότημα «ΦΕΡΡΑΧ χας ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ) με μισθωτές τους κ.κ. ΑΡΑΒΙΔΟΥ & ΡΟΥΧΩΤΑ για μια τριετία (3) από τη λήξη της και συγκεκριμένα μέχρι 31.3.2023».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω036ΩΞΕ-ΔΦ3 Αρ. Πρωτ.: 32/24.02.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
16ο Θέμα: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην εγκεκριμένη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.& Δ.Β.Μ.) και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και υπογραφής της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΑΜΩΞΕ-ΥΣ3 Αρ. Πρωτ.: 16/29.01.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και Συλλογικών Οργάνων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΔΛΩΞΕ-ΗΩΛ Αρ. Πρωτ.: 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη Απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους των επιτροπών των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 και του άρθρου 35 του υπ’ αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6776ΩΞΕ-ΤΣ4 Αρ. Πρωτ.: 14
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/2001).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΑΣΧΩΞΕ-Φ1Σ Αρ. Πρωτ.: 13
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για α) την ανάθεση για ένα έτος σε τράπεζα της τήρησης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κληροδοτημάτων και β) τη μεταφορά του υπόλοιπου αποθεματικού του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣ4ΠΩΞΕ-ΥΟΩ Αρ. Πρωτ.: 12/29.01.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 173