Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού παραλίας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣ0ΕΩΞΕ-ΥΛΕ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 07/31.01.2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης των Κ.Α. του κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη (ακίνητο οδού Ομήρου 54 και Σταδίου 33).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ96ΧΩΞΕ-1ΨΖ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη συμπληρωματικής της με αρ. 319/2017 Απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην αποτίμηση και χρηματική καταβολή στο προσωπικό του Δήμου Π. Φαλήρου Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και γάλακτος ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΩΚΩΞΕ-3ΣΑ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 02/31.01.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου (ακίνητο οδού Νηρηίδων 18-20)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΟΩΩΞΕ-ΕΔΔ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒΒΗΩΞΕ-8Ο5 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 34 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την εκκαθάριση του αρχείου του γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου και υπολοίπων συλλογικών οργάνων, σύμφωνα με το πρακτικό-πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την με αρ. 36/2017 Α.Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 781ΘΩΞΕ-9Ρ5 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τροποποίηση της με αρ. 280/2014 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος, μετά τη με αρ. πρωτ. 1308/16.01.2018 παραίτηση της κας Γιαννοπούλου Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7894ΩΞΕ-ΤΚ8 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 32 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Κοσμητείας του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 97ΩΧΩΞΕ-ΟΚ0 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31/31.03.2017 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω8ΣΥΩΞΕ-Π19 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30/31.01.2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 118/2017 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον ορισμό μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων μετά τη με αρ.πρωτ. 1308/16.01.2018 παραίτηση της κας Γιαννοπούλου Χαράς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΘΞΩΞΕ-7ΝΤ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 4 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 236/2012 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΙΖΩΞΕ-ΠΥΤ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση της με αρ. 269/2016 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στην αντικατάσταση αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω7ΞΞΩΞΕ-Ξ04 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞ2ΠΩΞΕ-9ΞΠ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 08/31.01.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης οχήματος της Ζ.Ε. με αρ.κυκλοφ. ΙΕΝ-7076 επί της Πρωτέως 27 Π.Φαλήρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 91ΨΥΩΞΕ-Υ3Ν 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση ανατροπών αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικ.έτους 2017 σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥΟ7ΩΞΕ-Σ1Η 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/31.01.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 20/46, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στην Εμερσάιλοφ Μποζένα – Άννα, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 25801/26-10-2016 αίτησής της
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΝΔΩΞΕ-ΞΨΕ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 37 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 61,13 ευρώ στην δικαιούχο ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (τέλη φωτισμού & ΤΑΠ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΧΜΗΩΞΕ-Ο4Φ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 36 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ο79ΩΞΕ-Α6Θ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 06/31.01.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΩ4ΩΞΕ-4Θ2 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 21/31.01.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 385,29 για μισθώματα σχολάζοντος περιπτέρου από 8/8/2017 έως 31/12/2017, όπως βεβαιώθηκαν στον ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του Δημητρίου, 2) 350,00 ευρώ για κλήση έτους 2008, όπως βεβαιώθηκαν στον ΧΟΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω856ΩΞΕ-43Η 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 35 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 136