Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης που αφορά στη συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας αυτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΧ1ΩΞΕ-47Π Αρ. Πρωτ.: 233/13.12.2022
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση για ένα έτος, σε τράπεζα, της τήρησης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κληροδοτημάτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΡΠ4ΟΩΞΕ-ΘΜΟ Αρ. Πρωτ.: 229/12.12.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝ41ΩΞΕ-5ΡΗ Αρ. Πρωτ.: 153/01.06.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της παροχής υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όσον αφορά στην ηλεκτρονική σχεδίαση και διαστασιολογική αποτύπωση της νέας πισίνας του ΔΑΚ Π. Φαλήρου – Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, κατά έξι (06) μήνες.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΑΖΩΞΕ-6ΓΨ Αρ. Πρωτ.: 152/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 2022», κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 986ΩΩΞΕ-5Λ1 Αρ. Πρωτ.: 151/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ, ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 379.392,51€ συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) σύμφωνα με την με αρ. 35/2023 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΞΗΩΞΕ-ΖΘΜ Αρ. Πρωτ.: 150/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού έξι προκατασκευασμένων κιβωτίων με μεταλλικό πλέγμα σε σχήμα καρδιάς για τη συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67Ω4ΩΞΕ-ΘΦ4 Αρ. Πρωτ.: 149/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΗΜ1ΩΞΕ-ΗΜ4 Αρ. Πρωτ.: 148/31.05.2023
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα νέας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Πνευματικού Κέντρου, στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΩΧΩΞΕ-Κ75 Αρ. Πρωτ.: 147/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου της Πλατείας Ντάβαρη, για την πραγματοποίηση ετήσιου Bazaar με φιλανθρωπικό σκοπό, που πρόκειται να διοργανώσει η Ένωση Κατοίκων Αμφιθέας «ΣΟΦΙΑ ΜΠΕΦΟΝ», κατά το χρονικό διάστημα από 02/06/2023 έως και 05/06/2023 και ώρες από 09.00π.μ. έως 21.00μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6097ΩΞΕ-7ΚΛ Αρ. Πρωτ.: 146/31.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (πεζοδρόμιο) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)" της εταιρείας με την επωνυμία «Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ίδιο, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 52, στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΞΝΩΞΕ-Π67 Αρ. Πρωτ.: 145/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (πεζοδρόμιο) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" της εταιρείας με την επωνυμία «Χ. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΑΠΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΝΕΣΤΟΡΟΣ αρ. 21, στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΓΡΒΩΞΕ-Κ5Γ Αρ. Πρωτ.: 144/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (πεζοδρόμιο) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ" της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΟΝΤΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΠΕΝΤΕΛΗΣ αρ. 40 & ΥΜΗΤΤΟΥ αρ. 10, στο Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΔΗΙΩΞΕ-Ξ2Φ Αρ. Πρωτ.: 143/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιος-Αύγουστος), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2(γ) του άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΠΟΥΔΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ & ΤΟΥ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Υ8ΡΩΞΕ-Ω32 Αρ. Πρωτ.: 142/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής : 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 16,07€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΓΛΑΝΤΖΗ ΣΟΦΙΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,60€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΔΡΙΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 75,24€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Θ1ΜΩΞΕ-5Ξ2 Αρ. Πρωτ.: 141/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής : 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στην εταιρεία ΒΜW ΕΛΛΑΣ ΑΕ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 21,74€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 22,68€ που αφορούν ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ στον κο ΛΕΚΑΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 59,76€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΤΖΑΘΑ ΛΑΖΑΡΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6382ΩΞΕ-ΑΜ4 Αρ. Πρωτ.: 140/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής : 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 46,12€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΜΕΜΗ ΕΛΕΝΗ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,60€ που αφορούν ΤΑΠ στον κ ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΓΙΩΡΓΟ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,60€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΓΚΑΓΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 16,07€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΓΛΑΝΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60Ξ6ΩΞΕ-ΑΡΩ Αρ. Πρωτ.: 139/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 34,64€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΛΑΜΠΟΛΕ ΕΥΘΑΛΙΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 59,32€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΝΑΚΟΥ ΜΑΝΙΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 822,53€ που αφορούν ΤΦ &ΤΑΠ στην κα ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΡΟΔΟΜΑΡΙΑ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 373,42€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΣΩΤΗΡΙΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4ΣΩΩΞΕ-ΙΤΙ Αρ. Πρωτ.: 138/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,27€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,26€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΣΤΟΥΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 17,26€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΓΙΟΥΡΓΑ ΘΕΟΧΑΝΘΗ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 11,87€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7ΟΖΩΞΕ-0ΕΡ Αρ. Πρωτ.: 137/31.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης: Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 10%.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΔΓΗΩΞΕ-5ΘΚ Αρ. Πρωτ.: 136
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 214