Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την «Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»- Σύμβαση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4Ο7ΩΞΕ-ΨΤ1 Αρ. Πρωτ.: 383/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΝΙΩΞΕ-163 Αρ. Πρωτ.: 382/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2019 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ»(Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54, ΑΘΗΝΑ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β8ΑΩΞΕ-ΤΒΘ Αρ. Πρωτ.: 381/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την επιλογή των αριστούχων μαθητών και μαθητριών (Γυμνασίων -Λυκείων) για το σχολικό έτος 2018-2019 β) τον καθορισμό του χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (κατάστημα Σταδίου αρ. 33, ΑΘΗΝΑ)» στο ποσό των εκατό ευρώ (100€) ανά βραβευθέντα/θείσα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την 30/1/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΖΦΩΞΕ-ΟΥΠ Αρ. Πρωτ.: 380/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του κληροδοτήματος Ειρήνη Δασκαλοπούλου, στην τράπεζα Eurobank.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΩΜΖΩΞΕ-9ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 372/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Έγκριση δημιουργίας Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Δήμο Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΦ1ΩΞΕ-ΕΤΘ Αρ. Πρωτ.: 370/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
εκπρόσωπος Αθηναικό αεριο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ768ΩΞΕ-ΟΥ4 Αρ. Πρωτ.: 366/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας ΠΟΑΚΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΩΩΞΕ-ΡΜΕ Αρ. Πρωτ.: 333/27.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ μέσω του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Λ4ΥΩΞΕ-5Τ6 Αρ. Πρωτ.: 200/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και κατανομή ποσού € 41.270,00 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους οικονομικού έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ρ7ΦΩΞΕ-Η0Α Αρ. Πρωτ.: 384
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως από Λεωφόρο Αμφιθέας έως Λεωφόρο Ποσειδώνος».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨ5ΠΩΞΕ-ΚΧΡ Αρ. Πρωτ.: 378
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως από Λεωφόρο Αμφιθέας έως Λεωφ. Ποσειδώνος».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨ32ΩΞΕ-ΞΚΑ Αρ. Πρωτ.: 377/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 661ΘΩΞΕ-ΣΕ4 Αρ. Πρωτ.: 376/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ο5ΟΩΞΕ-Π2Ζ Αρ. Πρωτ.: 375/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της λογιστικής τακτοποίησης από τακτικά ανταποδοτικά σε έκτακτα ανειδίκευτα και έκτακτα ειδικευμένα .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΨ6ΩΞΕ-ΘΧΑ Αρ. Πρωτ.: 374/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
λογιστική τακτοποίηση ταμειακής διαφοράς
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΨΘΝΩΞΕ-Φ91 Αρ. Πρωτ.: 373/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης της Προϊσταμένης Ταμειακής Υπηρεσίας να υπογράψει την αίτηση ενεργοποίησης της υπηρεσίας Epos με την τράπεζα Eurobank
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΘΗΩΞΕ-ΠΣΞ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
προυπολογισμός κληροδοτήματος Αθανασιάδη οικονομικού έτους 2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦ35ΩΞΕ-ΔΜ6 Αρ. Πρωτ.: 369/17.12.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕΤΩΩΞΕ-ΡΜΓ Αρ. Πρωτ.: 368/17.12.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 172