Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ενός εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων ως μέλους
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Χ3ΙΩΞΕ-ΣΞΨ Αρ. Πρωτ.: 24/29.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση πρακτικών της συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 32 του Ν.1080/80 της από 13/12/2018 Συνεδρίασης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΑΓΩΞΕ-ΩΩΒ Αρ. Πρωτ.: 20
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παραρτήματος της υπ’αρ. 34036/7-12-2012 σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του παραρτήματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΝΕΩΞΕ-014 Αρ. Πρωτ.: 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ’ τρίμηνο έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΩΥΩΞΕ-Κ50 Αρ. Πρωτ.: 07/29.01.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 276/2018 Α.Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον ορισμό υπαλλήλου ως υπεύθυνου λογαριασμού έργου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΓΔΩΞΕ-ΘΟ5 Αρ. Πρωτ.: 10/29.01.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση μίσθωσης του περιπτέρου επί της οδού Κνωσσού αρ. 7 για 3 χρόνια από τη λήξη της, ήτοι έως 31/1/2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΙΒΩΞΕ-Β4Θ Αρ. Πρωτ.: 18
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αρ. 194/2018 Α.Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον ορισμό του υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του αναπληρωτή αυτού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΡΖ8ΩΞΕ-ΜΕΛ Αρ. Πρωτ.: 09/24.01.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών καθώς και παρακολούθησης-παραλαβής παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΓΑΩΞΕ-ΑΤΣ Αρ. Πρωτ.: 28
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αρ. 65/2008 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον αρ.κυκλοφορίας οχήματος σε παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης ΑμΕΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ4ΓΥΩΞΕ-5ΜΔ Αρ. Πρωτ.: 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση της με αρ. 43/2002 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον αρ.κυκλοφορίας οχήματος σε ήδη παραχωρηθείσα θέση στάθμευσης ΑμΕΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 94Β0ΩΞΕ-ΚΜΦ Αρ. Πρωτ.: 4
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών καθώς και παρακολούθησης-παραλαβής παροχής υπηρεσιών του τμήματος προμηθειών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΦΡΩΞΕ-Π2Ρ Αρ. Πρωτ.: 11
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας οργάνων και εξαρτημάτων παιδικών χαρών 2017 έως 7/6/2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΝΟ5ΩΞΕ-Ω0Ζ Αρ. Πρωτ.: 3
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017» έως 31/3/2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΖΞΩΞΕ-ΧΔΡ Αρ. Πρωτ.: 2
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΗ4ΩΞΕ-66Λ Αρ. Πρωτ.: 1
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών ποσού 173,03 ευρώ που αφορούν ΔΤ στην ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών ποσού 600,00 ευρώ που αφορούν κλήσεις στην εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., 3) βεβαιωμένων οφειλών ποσού 3,19 ευρώ που αφορούν ΤΑΠ στον ΚΙΡΙΜΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω45ΝΩΞΕ-Ω9Ι Αρ. Πρωτ.: 17
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για α) την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής κληροδοτημάτων που αφορά στην επιλογή είκοσι (20) αριστούχων μαθητών (Γυμνασίων-Λυκείων) για το σχολικό έτος 2017-2018 και β) τον καθορισμό χρηματικού βραβείου που θα απονεμηθεί από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» στο ποσό των 100,00 ευρώ ανά βραβευθέντα και γ) την έγκριση υλοποίησης της εκδήλωσης βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 30/1/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣ6ΝΩΞΕ-ΑΥΘ Αρ. Πρωτ.: 13
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγή χρήσης του ακινήτου επί της συμβολής των οδών Ήβης Αθανασιάδου 112 και Καλυψούς, που μισθώνει ο Δήμος, από Κέντρο Φιλοξενίας Παιδιών σε Κέντρο Πρόληψης Άνοιας και Ψυχικής Υγείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΦΚΩΞΕ-ΧΒΘ Αρ. Πρωτ.: 19/29.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΜΥΩΞΕ-Π7Σ Αρ. Πρωτ.: 14
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή ποσού 15.060,00 ευρώ οικ. έτους 2018 για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των διδακτηρίων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π.Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6313ΩΞΕ-ΦΞΝ Αρ. Πρωτ.: 23
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για το τηρούμενο χρηματικό ποσό (τραπεζογραμμάτια και κέρματα) στο χρηματοκιβώτιο του ταμείου, σε ημερήσια βάση, για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής κίνησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΗΥΩΞΕ-3ΧΣ Αρ. Πρωτ.: 8
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 154