Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Π. Φαλήρου και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με κοινωφελή σκοπό με την επωνυμία Αποστολή «Άνθρωπος» για την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος Πρόληψη και θεραπεία οδοντιατρικών αναγκών παιδιών ευπαθών ομάδων με τίτλο: «Χαρί-ζουμε παιδικά χαμόγελα».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 90ΙΛΩΞΕ-8ΟΕ Αρ. Πρωτ.: 188/22.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμιο) για την εξυπηρέτηση ατόμων έμπροσθεν του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας», της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΑΛΟΓΗΡΟ ΗΛΙΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ. 210 στο Δήμο, μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1ΤΔΩΞΕ-Φ5Φ Αρ. Πρωτ.: 171
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 96Π1ΩΞΕ-Ρ8Ω Αρ. Πρωτ.: 161/22.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9437ΩΞΕ-ΕΦΓ Αρ. Πρωτ.: 160/22.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘ3ΞΩΞΕ-ΑΜΟ Αρ. Πρωτ.: 187
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΚ9ΩΞΕ-ΝΤ4 Αρ. Πρωτ.: 168
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΧ3ΩΞΕ-49Κ Αρ. Πρωτ.: 165
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του με αρ.πρωτ. 3854/29-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 631ΨΩΞΕ-ΜΑΣ Αρ. Πρωτ.: 179
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ίδρυση τμήματος ένταξης στο 1ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου κατόπιν του με αρ.πρωτ. 5458/28-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ1ΑΩΞΕ-46Ρ Αρ. Πρωτ.: 178
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Ν2ΓΩΞΕ-ΒΡ3 Αρ. Πρωτ.: 137
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 78Χ5ΩΞΕ-ΥΡΧ Αρ. Πρωτ.: 122
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας υλικών πιδάκων, αντ/κων, αναλωσίμων κλπ 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 658ΠΩΞΕ-8ΗΦ Αρ. Πρωτ.: 121
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παράταση συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας ηλεκτρ/κου υλικού (2018).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦ4ΘΩΞΕ-ΨΗΥ Αρ. Πρωτ.: 120
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση αδυναμίας καθαρισμού φρεατίων ομβρίων του οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου μας από το υπηρετούν προσωπικό και β) για την έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη/νομικό πρόσωπο δυνάμενο να εκτελέσει την εν λόγω υπηρεσία, προκειμένου ο Δήμος να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περ. (4) παρ. (Ι)-(β) του άρθρου 75 του Ν.3463/2006
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω4Λ4ΩΞΕ-Τ2Κ Αρ. Πρωτ.: 123
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, μετά το με αρ.πρωτ. 337/20-3-2019 έγγραφο της ΠΕΔΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔΙΒΩΞΕ-60Δ Αρ. Πρωτ.: 112
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πίστωσης Κ.Α. του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου (ακίνητο οδού Νηρηίδων 18-20)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ9ΣΩΞΕ-3ΚΡ Αρ. Πρωτ.: 127
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64Β3ΩΞΕ-Τ4Ξ Αρ. Πρωτ.: 136
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων στο Δήμο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΨΔ0ΩΞΕ-ΗΩΓ Αρ. Πρωτ.: 141
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΥΓΕΙΑ
Αποδοχή και κατανομή Α΄ δόσης οικ. έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΙΒΩΞΕ-ΨΚΧ Αρ. Πρωτ.: 140
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή παιδικής χαράς οδού Πυθαγόρα περιοχής Αγ.Βαρβάρας & οδού Παμφυλίας και οδού Σκαβάντζου περιοχή Αμφιθέας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 663ΙΩΞΕ-9ΙΠ Αρ. Πρωτ.: 117
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 160