Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

πραγματοποίηση ημερίδας "Κeep Faliro blue".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Υ28ΩΞΕ-5ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 185/22.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΨΦΩΞΕ-ΨΨΜ Αρ. Πρωτ.: 149/22.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ισολογισμός χρήσης 2018 κληροδοτήματος Φερραχ Ζουκίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω59ΓΩΞΕ-4Φ8 Αρ. Πρωτ.: 148/22.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χώρων του 4ου Γυμνασίου, 5ου Γυμνασίου, 1ου Λυκείου και 3ου Λυκείου του Παλαιού Φαλήρου, στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω617ΩΞΕ-ΛΤΒ Αρ. Πρωτ.: 201
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. που θα λειτουργήσει στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1ΙΕΩΞΕ-Ο14 Αρ. Πρωτ.: 200
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών: Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΑΥΩΞΕ-ΥΘ3 Αρ. Πρωτ.: 199
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πραγματοποίησης: α) εκδήλωσης στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6/2019) και β) εκδήλωσης που αφορά σε θεατρική διαδραστική παράσταση για παιδιά και ενήλικες με θέμα την Οικολογία & το Περιβάλλον.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΝΘΩΞΕ-Γ5Γ Αρ. Πρωτ.: 186
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
A ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΧΛΕΩΞΕ-ΛΩ4 Αρ. Πρωτ.: 196/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΙ2ΟΩΞΕ-Κ9Φ Αρ. Πρωτ.: 192
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη εξωδίκου αναφορικά με τις υποθέσεις ENERGA & HELLAS POWER προκειμένου να συντρέξει υπερημερία των υπόχρεων προς απόδοση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Κ0ΡΩΞΕ-Ψ2Γ Αρ. Πρωτ.: 191
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης του καθαρισμού των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και ανάγκης ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΓΟΩΞΕ-5ΙΣ Αρ. Πρωτ.: 202
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΔΚΩΞΕ-6ΦΤ Αρ. Πρωτ.: 193
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 90ΦΔΩΞΕ-ΟΞΔ Αρ. Πρωτ.: 194
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 88/49, χαρακτηρισμός του σε οικογενειακό και παραχώρηση του στην Τσεκρεζί Νικολέτα-Κλαούντια, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 1508/23-1-2019 αίτησης της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚΒΣΩΞΕ-ΩΑ1 Αρ. Πρωτ.: 198
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 30,84 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΒΑΓΝΕΡ ΚΥΒΕΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 307,20 ευρώ που αφορούν τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με κάδο στον ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 44,12 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην εταιρεία «V SQUARED M.IKE».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΨΗΩΞΕ-Θ0Ψ Αρ. Πρωτ.: 197
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τρόπου χρήσης και διάθεσης χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και τυχόν επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΡΥΩΞΕ-ΛΞ5 Αρ. Πρωτ.: 189/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 325/2007 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Υ6ΡΩΞΕ-ΦΜΖ Αρ. Πρωτ.: 195
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 3ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩΞΕ-ΑΩΙ Αρ. Πρωτ.: 190
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, στο κέντρο μελέτης και σπουδής στην τέχνη του θεάτρου σκιών και του κουκλοθεάτρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67ΡΓΩΞΕ-ΙΘΝ Αρ. Πρωτ.: 170
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας ΙΚΝ-9792 επί της οδού Ενδυμίωνος 42 Π.Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΜΡΩΞΕ-Φ1Ξ Αρ. Πρωτ.: 164
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 163