Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση της 4ης μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Π.Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ68ΩΞΕ-7Λ2 Αρ. Πρωτ.: 282
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση μείωσης του μισθώματος του περιπτέρου επί της Λεωφ.Βενιζέλου 194 στο Π.Φάληρο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω50ΝΩΞΕ-ΖΝΣ Αρ. Πρωτ.: 279
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που αφορούν σε εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΗΕΩΞΕ-Θ9Μ Αρ. Πρωτ.: 257
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης Κ.Α. 00-6739.002 του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασιάδη, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΔΥΩΞΕ-ΩΙΙ Αρ. Πρωτ.: 268/26.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής Αναμόρφωσης του κληροδοτήματος Φερράχ Ζουκίου οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΕΕΩΞΕ-ΝΥ3 Αρ. Πρωτ.: 270/26.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση της 4ης μερικής αναμόρφωσης Αθανασιάδη έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΞΞΩΞΕ-3ΜΖ Αρ. Πρωτ.: 269/26.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή Επανάληψη της τροποποίησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΛΑΩΞΕ-9Υ8 Αρ. Πρωτ.: 256/26.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου» έως και 13/12/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 626ΓΩΞΕ-ΔΒΓ Αρ. Πρωτ.: 261
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας ανταλλακτικών και οργάνων γυμναστικής ενηλίκων έως 15/10/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒ4ΛΩΞΕ-Ξ7Φ Αρ. Πρωτ.: 258
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου & 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΙΘΩΞΕ-80Β Αρ. Πρωτ.: 263
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση της 3ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Π. Φαλήρου» οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΧ3ΩΞΕ-ΠΕΙ Αρ. Πρωτ.: 281/26.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 71/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ46ΨΩΞΕ-Ξ3Δ Αρ. Πρωτ.: 265
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παραχώρηση χρήσης μέρους των γραφείων, που βρίσκονται στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο Σύλλογο «ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΘΗΩΞΕ-Ξ2Ι Αρ. Πρωτ.: 278/26.09.2018
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή οδού Αχιλλέως από Λεωφ. Αμφιθέας έως Λεωφ. Ποσειδώνος» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την με αρ. 70/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ0ΜΩΞΕ-ΖΝΧ Αρ. Πρωτ.: 264
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΓΔΩΞΕ-Γ7Υ Αρ. Πρωτ.: 286
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Παραχώρηση χρήσης μέρους των γραφείων, που βρίσκονται στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Σ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», στο Σύλλογο «ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ Α.Ο. ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Συλλόγου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΥ4ΩΞΕ-ΣΩΘ Αρ. Πρωτ.: 278
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 2ου ΑΠΕ (τελικού – τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδού Πεντέλης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΛΥΡΩΞΕ-ΤΘΑ Αρ. Πρωτ.: 262
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 5ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΧ2ΩΞΕ-ΛΝΨ Αρ. Πρωτ.: 255/26.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 99/2017 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ), για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της διετίας 2017-2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΩΘΩΞΕ-ΘΤΚ Αρ. Πρωτ.: 283
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποδοχή και κατανομή Γ’ δόσης οικ. έτους 2018, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π.Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥ6ΨΩΞΕ-Φ7Δ Αρ. Πρωτ.: 284
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 149