Πρόσκληση προμηθευτών για υποβολή προσφοράς για την εργασία «Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων 2018