Προκήρυξη θέσης εργασίας φροντιστή/εκπαιδευτή

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Θέση Εργασίας: Φροντιστής – Εκπαιδευτής σε Προστατευόμενο Διαμέρισμα και Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).

Οι επιλεγέντες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε 8ώρες κυλιόμενες βάρδιες.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ)- σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με αριθμό απόφασης 4533/1996 και υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 με ενιαίο μισθολόγιο.

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

Σύντομη Περιγραφή καθηκόντων & Βασικές Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και εκπαίδευση των ωφελούμενων σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής (οικιακές εργασίες, ατομική υγιεινή, κοινωνικές δεξιότητες, έξοδος στη κοινότητα, αγορές – ψώνια, διαχείριση ελεύθερου χρόνου, κλπ).
 • Μέριμνα για την προσωπική υγιεινή και περιποιημένη εμφάνιση των ωφελούμενων.
 • Μέριμνα για την τήρηση του ημερήσιου προγράμματος των ωφελούμενων, σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό.
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ωφελούμενων και της ιδιωτικότητας τους.
 • Συμμετοχή σε τακτικές διεπιστημονικές συναντήσεις.

Τυπικά Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΔΕ/ΙΕΚ/ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ( βοηθοί εργοθεραπευτών- κοινωνικοί φροντιστές – νοσηλευτές – φυσικοθεραπευτές – ειδικοί παιδαγωγοί – βοηθοί παιδαγωγών κλπ)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Θα συνεκτιμηθεί:

 • Εμπειρία στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία με νοητική υστέρηση και αυτισμό
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ

 Διαδιακασία υποβολής προτάσεων συνεργασίας:
Παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και να μας την αποστείλετε μέσω email personnel@alma-amea.gr με θέμα:

Προκήρυξη για τη θέση Φροντιστή – Εκπαιδευτή , επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 1. Αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο αρχείο)
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενο)
 4. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ (προαπαιτούμενο)
 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας στη φροντίδα ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό)
 6. Αποδεικτικό προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση (προαιρετικό)

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 18η Μαρτίου 2022

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) συνέντευξη

(β) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(γ) τυχόν εμπειρία ή απασχόληση με άτομα με αναπηρία (νοητική αναπηρία, αυτισμό)

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 2/3/2022