Προκήρυξη θέσης εργασίας εργοθεραπευτή/τριας

image_pdfimage_print

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

Θέση Εργασίας: Εργοθεραπευτή/τρια πλήρους απασχόλησης

Σύντομη Περιγραφή του Φορέα

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων “ΑΛΜΑ” είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο (Αρ. Απ. 4533/1996) που ιδρύθηκε το 1996 από ομάδα επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων και εργαζομένων στην ειδική αγωγή.

Ο Σύλλογος υλοποιεί εκπαιδευτικά, αθλητικά, πολιτιστικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες με αναπηρία (νοητική υστέρηση, αυτισμό) με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κοινωνικοποίηση και τη δημιουργική απασχόλησή τους στον ελεύθερο χρόνο τους.

Τυπικά Προσόντα

 • Κάτοχος τίτλου σπουδών ΤΕ ή ΠΕ Τμήματος Εργοθεραπείας ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (αναγνωρισμένου ως ισότιμου- ΔΟΑΤΑΠ)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

 Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση Εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ
 • εμπειρία σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε άτομα με αυτισμό
 • Γνώση Προγράμματος ΤΕΑCCH
 • Εμπειρία σε πρόγραμμα σίτισης
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Σας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη θέση;
Αν ναι, παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση personnel@alma-amea.gr με θέμα: Προκήρυξη για τη θέση Εργοθεραπευτή, τα εξής κάτωθι  δικαιολογητικά:

 1. Υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (προαπαιτούμενο)
 2. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων ταυτότητας (προαπαιτούμενο)
 3. Βιογραφικό Σημείωμα (προαπαιτούμενο)
 4. Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού (προαπαιτούμενο)
 5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (προαπαιτούμενο)
 6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της εμπειρίας σε άτομα με αυτισμό (προαιρετικό)

Διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης σε δύο στάδια.
1. Στάδιο αξιολόγησης τυπικών προσόντων όπως προκύπτουν από το φάκελο του κάθε υποψηφίου και
2. Στάδιο διεξαγωγής συνεντεύξεων από την ομάδα αξιολόγησης ή και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσμα καθώς και τις αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή τους στην παρούσα πρόσκληση.Οι υποψήφιοι που καλούνται σε συνέντευξη, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αξιολογούνται και καταγράφονται κατά σειρά κατάταξης.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σε σειρά κατάταξης τα παρακάτω κριτήρια για την τελική επιλογή με βάση:

(α) εμπειρία σε άτομα με νοητική υστέρηση και αυτισμό

(β) γνώση εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς ΑΒΑ

(γ) γνώση προγράμματος ΤΕΑCCH

(δ) συνέντευξη

(ε) λόγοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Δήλωση Εμπιστευτικότητας
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Τα βιογραφικά θα διατηρηθούν στο αρχείο μας για περίοδο ίση με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με τον φορέα. Σε περίπτωση που η θέση δεν καλυφθεί, ο Φορέας δύναται να επικοινωνήσει εκ νέου με τους υποψηφίους που κατέθεσαν αίτηση.

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 23/2/2022