Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Λαμπτήρων και Φωτιστικών Σωμάτων

image_pdfimage_print

Προκήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού Προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων

Ημ/νια διεξαγωγής του διαγωνισμού  28/4/2021 και ώρα 09.30  εώς 10,00 πμ

Διακήρυξη   106/2021

Περίληψη διακήρυξης

ΤΕΥΔ σε  επεξεργάσιμη μορφή

Οικονομική   προσφορά

Διευκρινήσεις: To σωστό πλήθος δειγμάτων ανά είδος που θα υποβληθεί είναι ένα (1) τεμάχιο και όχι δύο (δείγμα – αντίδειγμα).

Πρακτικο διευκρινήσεων Λαμπτ 2021_signed