1 2

Προκήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου μας. Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Έγκριση όρων της 158/2017 απόφασης οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

1 2