Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή των υποδομών της Παιδικής Χαράς Πάρκου Φλοίσβου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΠΙΩΞΕ-Τ9Ψ Αρ. Πρωτ.: 10/01.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραπομπή του θέματος περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν.4412/2016 στο δημοτικό συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 78ΣΕΩΞΕ-ΩΥΩ Αρ. Πρωτ.: 06/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΒΦΩΞΕ-Ρ5Ω Αρ. Πρωτ.: 07/24.01.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης «Μοσχοβίτης Παναγιώτης» κατά της υπ’ αριθμ. 375/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου που αφορά στους όρους (διακήρυξη) του διαγωνισμού Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ και λήψη απόφασης ματαίωσης της διαδικασίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 63ΛΡΩΞΕ-ΑΞΣ Αρ. Πρωτ.: 11/01.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΩΟΩΞΕ-ΑΥΞ Αρ. Πρωτ.: 01/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» προϋπ. μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝ86ΩΞΕ-ΘΔΡ Αρ. Πρωτ.: 08/24.01.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΣΩΩΞΕ-5ΙΕ Αρ. Πρωτ.: 05/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού, & 11 Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου», πρ/σμού μελ. 294.450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦ0ΧΩΞΕ-ΜΕΕ Αρ. Πρωτ.: 03/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων», πρ/σμού μελ. 247.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΚΡΩΞΕ-23Υ Αρ. Πρωτ.: 04/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών για τον διαγωνισμό για την προμήθεια: «Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ»,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 75Δ9ΩΞΕ-71Π Αρ. Πρωτ.: 09/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, με διαδικασία ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ Αρ. Πρωτ.: 380 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 380/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Δ8ΩΞΕ-ΗΑΗ Αρ. Πρωτ.: 381 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 381 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή των υποδομών της παιδικής χαράς πάρκου Φλοίσβου», προυπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0Μ0ΩΞΕ-ΧΣΦ Αρ. Πρωτ.: 378/27.12.2018
Αρ. Αποφ.: 378 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΠΟΤΣΗ για το έτος 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΣΕΩΞΕ-ΦΥΒ Αρ. Πρωτ.: 376
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 15.000€, που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘ9ΧΩΞΕ-Ζ34 Αρ. Πρωτ.: 379/27.12.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΠΕΩΞΕ-ΨΗΣ Αρ. Πρωτ.: 377/27.12.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΝΕΩΞΕ-Β9Γ Αρ. Πρωτ.: 24220 / 27-12-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 247.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΕΟΩΞΕ-ΖΚΞ Αρ. Πρωτ.: 368/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου», προϋπολογισμού 294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΟΡΩΞΕ-ΙΑΘ Αρ. Πρωτ.: 369/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ, ποσού 89.991,76€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΕ2ΩΞΕ-ΤΗΩ Αρ. Πρωτ.: 375/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 234