Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΘΘΖΩΞΕ-ΛΦΝ Αρ. Πρωτ.: 13767 / 16-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την: Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ψ03ΩΞΕ-9ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 438 / 28-12-2021
Αρ. Αποφ.: 438 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Χ3ΨΩΞΕ-Ψ09 Αρ. Πρωτ.: 436/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΥΟΩΞΕ-Ω56 Αρ. Πρωτ.: 435/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΠΞΩΞΕ-ΘΜ0 Αρ. Πρωτ.: 434/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΤΞΩΞΕ-ΝΞΥ Αρ. Πρωτ.: 433/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΞΨΨΩΞΕ-ΔΥ9 Αρ. Πρωτ.: 432/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση των δικαιούχων στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 λόγω λήξης της σύμβασης των ωφελούμενων στις 23/6/2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ34ΔΩΞΕ-ΠΤΟ Αρ. Πρωτ.: 182/22.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 72,69€ που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΜΑΡΟΥΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ-ΝΙΚΟΛΑΟ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 205,79€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα. ΚΕ ΤΑΝ ΠΕΪΞΙΑΝΓΚ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖΛΣΩΞΕ-ΨΜΒ Αρ. Πρωτ.: 181/15.06.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου» οικονομικού έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΚΩΩΞΕ-Β59 Αρ. Πρωτ.: 180/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της δράσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου που αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών επικοινωνιακής τουριστικής προβολής του Δήμου και συγκεκριμένα: καταχώρηση προώθησης προορισμού στο περιοδικό “Ready 2BOARD – BLUE ISSUE” και εξειδίκευση της πίστωσης του ΚΑ 00-6431.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΛΖ8ΩΞΕ-ΔΛΞ Αρ. Πρωτ.: 178/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης του ΚΑ: 00-6431.001Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, π/υ ο.ε. 2022, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών με τίτλο με τίτλο «Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού υλικού με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του δήμου Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖ3ΗΩΞΕ-Θ9Π Αρ. Πρωτ.: 177/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην πρόσκληση του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 για την Δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ι28ΩΞΕ-ΠΒΙ Αρ. Πρωτ.: 176/15.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και προσωρινή παραλαβή παραδοτέου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧ72ΩΞΕ-ΘΨ4 Αρ. Πρωτ.: 175/15.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΥΞΩΞΕ-ΦΕΣ Αρ. Πρωτ.: 168 / 15-06-2022
Αρ. Αποφ.: 168 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης, ύψους 74.400,00 €, της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π)», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2022», του Πράσινου Ταμείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛ0ΖΩΞΕ-ΔΡ6 Αρ. Πρωτ.: 165/15.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ» οικονομικού έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΠΦΩΞΕ-ΑΔΓ Αρ. Πρωτ.: 164/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικονομικού έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67ΟΒΩΞΕ-ΥΞΕ Αρ. Πρωτ.: 163/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΩΗΩΞΕ-ΤΕ7 Αρ. Πρωτ.: 162/15.06.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖ10ΩΞΕ-Γ4Ι Αρ. Πρωτ.: 161/15.06.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 295