Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞ8ΘΩΞΕ-Ψ5Ν Αρ. Πρωτ.: 8/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 69,35€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα BERNA OZTINAZ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜ7ΙΩΞΕ-ΨΑ1 Αρ. Πρωτ.: 7/07.01.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης γα την άσκηση προσφυγής κατά της 398/2021 απόφασης της ΤΔΕ του Β Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Νοτίου Τομέα. (αφορά αλλαγή πακέτων κάλυψης και αναπροσαρμογή αποδοχών και ημερών εργασίας υπαλλήλων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΞ5ΩΞΕ-ΞΥΨ Αρ. Πρωτ.: 6/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης γα την άσκηση προσφυγής κατά της 397/2021 απόφασης της ΤΔΕ του Β Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Νοτίου Τομέα. (αφορά ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Σ84ΩΞΕ-4ΙΣ Αρ. Πρωτ.: 5/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α302/2021 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α1 Ακυρωτικό). (αφορά προμήθεια κάδων απορριμάτων κάθε τύπου 2019).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞ2ΧΩΞΕ-4ΝΞ Αρ. Πρωτ.: 4/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α302/2021 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς (Τμήμα Α1 Ακυρωτικό). (αφορά προμήθεια κάδων απορριμάτων κάθε τύπου 2019).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΛΥΩΞΕ-4ΩΚ Αρ. Πρωτ.: 4/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας: «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘΝΨΩΞΕ-Θ0Λ Αρ. Πρωτ.: 1/07.01.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αλλαγη συστημικου αρ ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΣΘΩΞΕ-ΡΓΩ Αρ. Πρωτ.: 24702 / 1-10-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΩΞΕ-ΛΡΞ Αρ. Πρωτ.: 10737 / 21-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩΞΕ-ΒΛ0 Αρ. Πρωτ.: 10074 / 13-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κού εξοπλισμού 2021 και Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρ/κων υλικών και αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια στα πλαίσια του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0Α0ΩΞΕ-Ο95 Αρ. Πρωτ.: 2021-159873
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη Απόφασης για την απαλλαγή του υπολόγου Παγίας Προκαταβολής οικ. έτους 2021 ΚΑΠΟΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ/ΔΕ Διοικητικού και της αναπληρώτριας υπολόγου ΜΩΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ/ΔΕ Διοικητικού''.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68Π4ΩΞΕ-Α5Ι Αρ. Πρωτ.: 444/28.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση έως 31.03.2022 των συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α΄214), για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΥΤ8ΩΞΕ-0ΛΓ Αρ. Πρωτ.: 443/28.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΗΩΩΞΕ-ΦΜΞ Αρ. Πρωτ.: 442/28.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 324,79 € σε απάντηση της αίτησης του κου ΚΟΝΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αρ. πρωτ. 1488/23-01-2019 και αρ πρωτ 25501/11-10-2021 που αφορούν που αφορούν ΤΑΠ, Δημοτικά τέλη και Δημοτικός Φόρο από 21-12-2016 έως 05-03-2018 στην «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΛ5ΩΞΕ-ΘΩΒ Αρ. Πρωτ.: 441/28.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 144,00€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ/ΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ στην κα ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΥΥΩΞΕ-ΒΓΡ Αρ. Πρωτ.: 440/28.12.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών και αντίστοιχα αποσφράγισης για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2021 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» λόγω διακοπής λειτουργίας της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68Γ3ΩΞΕ-ΝΛΥ Αρ. Πρωτ.: 439/28.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Επισκευή Γυμναστηρίου Σχολικού Συγκροτήματος Κοψαχείλα» προϋπολογισμού μελέτης 210.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΙΓΩΞΕ-8Χ9 Αρ. Πρωτ.: 437/28.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΖ1ΩΞΕ-Ρ4Α Αρ. Πρωτ.: 431/21.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-6735.003 : Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΞΚ9ΩΞΕ-ΙΝΒ Αρ. Πρωτ.: 430/21.12.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 287