Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση ποσού 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7321.001: Κατασκευη κλειστού γυμναστηρίου Π.Φαλήρου & ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο 2013συν (ΛΟΓΙΣΤ.ΣΥΝΕΧ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΣΑΩΞΕ-ΜΜΧ Αρ. Πρωτ.: 140/25.04.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΥΨΩΞΕ-ΛΣΠ Αρ. Πρωτ.: 125/25.04.2018
Αρ. Αποφ.: 125 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση πίστωσης ποσού 2.255,07€ για την πληρωμή προστίμου λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΔΧΩΞΕ-5ΚΩ Αρ. Πρωτ.: 111/12.04.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες), πρ/σμού μελ. 24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔΡΗΩΞΕ-676 Αρ. Πρωτ.: 116/12.04.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2017», προϋπολογισμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΜ6ΩΞΕ-Β63 Αρ. Πρωτ.: 118/12.04.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6266.001: Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ9ΗΩΞΕ-ΕΒΝ Αρ. Πρωτ.: 112/12.04.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 300€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΠΛΩΩΞΕ-ΚΛΓ Αρ. Πρωτ.: 110/12.04.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων, ποσού 150€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για «Tέλη και Παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7881ΩΞΕ-2ΨΠ Αρ. Πρωτ.: 109/12.04.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) τη συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων του Δήμου Π.Φαλήρου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (18/04/2018) και β) την έγκριση της πίστωσης συνολικού ποσού 400,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘΘ0ΩΞΕ-ΚΝΟ Αρ. Πρωτ.: 114/12.04.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, Διατροφή σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτικά κ.λ.π.) 2018, Προμήθεια γάλακτος 2018-2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΕΠΤΩΞΕ-ΝΦ8 Αρ. Πρωτ.: 90 / 20-3-2018
Αρ. Αποφ.: 90 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 71.476,08€ συμπ/νου ΦΠΑ και β) ορισμός επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖ0ΩΩΞΕ-ΥΚΨ Αρ. Πρωτ.: 88/20.03.2018
Αρ. Αποφ.: 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μετά τη με αρ. 01/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΡΥΩΞΕ-ΗΒΜ Αρ. Πρωτ.: 71/30.03.2018
Αρ. Αποφ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 900,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6453.003: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΧΣΩΞΕ-93Χ Αρ. Πρωτ.: 95/28.03.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού ποσού 3.968,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6142.005: Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης κορμών 2017 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΟΔΩΞΕ-ΠΦ9 Αρ. Πρωτ.: 96/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 172,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 35-6142.018: Περισυλλογή & διαχείριση αδέσποτων ζώων 2017 ΣΥΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64Υ4ΩΞΕ-34Λ Αρ. Πρωτ.: 97/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.712,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6265.010: Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφερειακών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨΝΝΩΞΕ-ΝΘΚ Αρ. Πρωτ.: 98/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7331.010: Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΟΨΔΩΞΕ-Ξ3Ζ Αρ. Πρωτ.: 103/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 7.998,00€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-7135.004: Προμήθεια τεντών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 90Λ3ΩΞΕ-ΘΕΛ Αρ. Πρωτ.: 101/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.798,05€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.004: Προμήθεια χρωμάτων 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 918ΩΩΞΕ-ΥΘΖ Αρ. Πρωτ.: 100/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.954,40€ συμπ. ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.005: Προμήθεια υαλοπινάκων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ5ΥΩΞΕ-ΠΑΦ Αρ. Πρωτ.: 99/28.03.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 220