Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019», μετά το από 13.12.2019 πρακτικό κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΞΕ-ΟΙΗ Αρ. Πρωτ.: 205/23.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΡΓΩΞΕ-Λ35 Αρ. Πρωτ.: 204/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου, βάσει του άρθρου 221 παρ. 8Α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΘ2ΩΞΕ-ΞΓΕ Αρ. Πρωτ.: 203/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΗ4ΩΞΕ-5Ν4 Αρ. Πρωτ.: 202/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ) και επικύρωση της διαδικασίας των έως τώρα διενεργηθέντων σταδίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΞΕ-Ν1Μ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του από 09/09/2019 πρακτικού αποσφράγισης και επικύρωση της έως τώρα διαδικασίας για τον ανοιχτό διαγωνισμό Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΔΔΩΞΕ-Β3Λ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 99ΗΟΩΞΕ-ΕΘ8 Αρ. Πρωτ.: 197 / 2019
Αρ. Αποφ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 354,20€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΩΞΕ-ΑΛΞ Αρ. Πρωτ.: 196/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκομένων εντός σχολικών χώρων.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΟ5ΩΞΕ-Ψ24 Αρ. Πρωτ.: 195/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΤΥΩΞΕ-6Λ6 Αρ. Πρωτ.: 194/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση έκτακτης προμήθειας ειδών υγιεινής και καθαριότητας για την αντιμετώπιση του κορωνοιού covid-19.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡ8ΣΩΞΕ-Ι8Ψ Αρ. Πρωτ.: 69/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
πρόσληψη 70 ατόμων βάσει της ΠΝΠ 64/14.03.2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΧ8ΩΞΕ-ΦΗΟ Αρ. Πρωτ.: 58/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την αποδέσμευση μέρους εγγυητικής επιστολής σύμβασης Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020, βάσει των διατάξεων του αρ 72 παρ 8(β) του ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ8ΟΩΞΕ-Λ0Ο Αρ. Πρωτ.: 55/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ρ7ΕΩΞΕ-ΧΨ7 Αρ. Πρωτ.: 54/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόδοση εντάλματος προπληρωμής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 969ΡΩΞΕ-ΕΝ8 Αρ. Πρωτ.: 53/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή κληρονομιάς του Δημητρίου Λυμπερόπουλου, δηλαδή την πλήρη κυριότητα της υπό στοιχείο (1) αποθήκης του υπογείου, επιφανείας 6,14 τ.μ., που βρίσκεται σε πολυκατοικία της οδού Αχιλλέως 99.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΘΜΩΞΕ-ΚΙΘ Αρ. Πρωτ.: 52/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 250,00€ στο όνομα του υπαλλήλου ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στον ΚΑ : 20-6331.001 , για παράβολα επανέκδοσης αδειών 3 οχημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΡΓΩΞΕ-0ΩΓ Αρ. Πρωτ.: 51/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απόψεις επί προσφυγής κατά της με αρ. 24/2020 ΑΟΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ0ΦΩΞΕ-7Μ7 Αρ. Πρωτ.: 50/27.03.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
τροποποιση ΟΠΔ 20202
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΒΕΜΩΞΕ-ΥΧΛ Αρ. Πρωτ.: 49/27.03.2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1η μερική αναμόρφωση προυπολογισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6Φ0ΩΞΕ-ΑΚΣ Αρ. Πρωτ.: 48/27.03.2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 247