Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.203,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6614.001: Προμήθεια ταμπελών – πινακίδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ8ΒΩΞΕ-52Σ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31/14.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας σφραγίδων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.000€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΣΓΩΞΕ-Λ4Ι 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30/14.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6275.001: Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠ4ΠΩΞΕ-ΒΒ4 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 32/14.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2017, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΠ4ΩΞΕ-ΟΑΛ 13/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 11/06.02.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2017, πρ/σμού μελ. 72.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΕΞΩΞΕ-ΟΒ3 12/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 29/06.02.2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2017», προϋπολογισμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙ9ΟΩΞΕ-9ΜΠ 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 27/06.02.2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ», πρ/σμού μελ. 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΣΛΩΞΕ-ΩΔ8 09/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 26/06.02.2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 270.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Υ50ΩΞΕ-ΜΚ8 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 24/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράστασης πολιτικής αγωγής επί αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης για ηθική βλάβη που υπέστη ο Δήμος Π. Φαλήρου από τη φθορά του γλυπτού PHYLAX.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 691ΓΩΞΕ-ΣΔΓ 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 10/06.02.2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΘ9ΩΞΕ-ΠΣ3 08/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 25/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.798,78€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6634.002: Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2ΑΞΩΞΕ-1Δ9 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 23/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 9.999,36€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 20-6673.001: Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖΣΗΩΞΕ-ΓΝΞ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 21/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 1.419.666,23€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες εργασίες και προμήθειες προηγούμενων ετών του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΥΚΩΞΕ-Ν7Β 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 19/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 1.575.972,43€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενα έργα και προμήθειες προηγούμενων ετών της Δ/νσης Τ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ3ΨΩΞΕ-0Λ7 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 18/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας εκκένωσης & απόφραξης βόθρων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 759ΗΩΞΕ-ΞΜΛ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 16/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 112.459,28€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες εργασίες και προμήθειες προηγούμενων ετών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ζ4ΞΩΞΕ-Φ1Ο 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 17/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 12.198,36€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες εργασίες προηγούμενων ετών του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Ο.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩΧ9ΩΞΕ-Σ4Β 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 15/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 48.873,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. 2018 που χειρίζεται το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Ο.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΡ7ΩΞΕ-ΔΦΘ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 14/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων, ποσού 81,84€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό (ΦΟΠ 1/2018).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 69Ι4ΩΞΕ-ΦΝ7 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 13/06.02.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παροχή πάγιας προκαταβολής σε βάρος κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και τον ορισμό του υπαλλήλου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ33ΠΩΞΕ-9ΒΗ 07/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 12/06.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 217