Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022, προϋπολογισμού μελέτης 550.587,59€, περιλαμβ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 917ΘΩΞΕ-ΦΩ1 Αρ. Πρωτ.: 393 / 02-12-2022
Αρ. Αποφ.: 393 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΒΡ8ΩΞΕ-Η7Β Αρ. Πρωτ.: 371/30.11.2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της παρέμβασης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθμό κατάθεσης Ε 2368/2022 Αίτησης Ακύρωσης των Ιορδανίδη Δημοσθένη κλπ. (συν. 9) κατά του Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από τις παρυφές του όρους Υμηττού έως και την εκβολή του στη θάλασσα, καθώς και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Αμαλίας (Αγ. Δημητρίου), Καλογήρων και Καλαμών, στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου (Ν. Αττικής).» (ΦΕΚ 409/Δ/17.06.2022).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ045ΩΞΕ-ΒΧΘ Αρ. Πρωτ.: 266/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση 7ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΟΧΩΞΕ-6ΘΟ Αρ. Πρωτ.: 258/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96Γ8ΩΞΕ-3ΓΕ Αρ. Πρωτ.: 257/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2024, το οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΞ9ΩΞΕ-6Ρ4 Αρ. Πρωτ.: 256/28.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 106911/2023 & ΕΑΚ 10680/2023 του Ματθαίου Αγορά κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας – εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ε0ΔΩΞΕ-Η9Υ Αρ. Πρωτ.: 255/21.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6002541 και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 648ΖΩΞΕ-ΛΧΩ Αρ. Πρωτ.: 254/21.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Κ4ΜΩΞΕ-Μ0Σ Αρ. Πρωτ.: 253/21.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΘΛΩΞΕ-ΞΗΝ Αρ. Πρωτ.: 252/17.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για απόδοση εντάλματος προπληρωμής από τον ΤΣΙΡΙΚΟ ΑΝΔΡΕΑ για παράβολο ΠΕΙ ποσού 30€, ΚΑΕ: 20-6331.001 Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ960ΩΞΕ-1ΡΥ Αρ. Πρωτ.: 251/17.11.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, για παράβολο ΠΕΙ ποσού 30€, ΚΑΕ: 20-6331.001 Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΦΖΩΞΕ-ΧΡΩ Αρ. Πρωτ.: 250/17.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής στον Βασιλείου Δημήτριο για παράβολο κάρτας ταχογράφου ποσού 150€, ΚΑΕ: 20-6331.001 Τέλη και παράβολα Υπουργείων-ΔΕΚΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΗΝΚΩΞΕ-ΑΝ2 Αρ. Πρωτ.: 249/17.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση αποτελεσμάτων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο "Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες»", στάδιο αξιολόγησης οικονομικών προσφορών- ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ1Ν9ΩΞΕ-889 Αρ. Πρωτ.: 248/17.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης και επισκευής παιδικών χαρών 2023-2026».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΔΓΩΞΕ-Λ0Σ Αρ. Πρωτ.: 247/17.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού της Υπηρεσίας «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΕΑΩΞΕ-ΠΣ7 Αρ. Πρωτ.: 246/17.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 106413/2023 και ΕΑΚ 10623/2023 των Λιγουδιστιανού Χριστίνας, Μονφρέντη Γεωργίου, Χατζηβασιλείου Όθωνα κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας – εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ6ΧΩΩΞΕ-ΠΕΠ Αρ. Πρωτ.: 245/07.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 106401/2023 και ΕΑΚ 10619/2023 των Ψαθοπούλου Νικολέττας, Βελώνη Ευαγγελίας, Λιακάκη Διονυσίας, Μπόρσα Ζωής, Παγιάτη Αντωνίου, Λαμέρα Μαρίας, Μελισσά Αικατερίνης κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας – εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΑΗΩΞΕ-ΓΙΗ Αρ. Πρωτ.: 244/07.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 1088805/2023-ΕΑΚ 10890/2023 και ΓΑΚ 110675/2023-ΕΑΚ 11054/2023 της Ευγενίας Καρακατσάνη κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας – εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΨΑΩΞΕ-Δ50 Αρ. Πρωτ.: 243/07.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής επί της προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» κατά της 214/23 απόφασης κατακύρωσης για τον διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων Λ. Αμφιθέας, Αχιλλέως, Αγίας Βαρβάρας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΩΤΩΞΕ-Λ73 Αρ. Πρωτ.: 242/07.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 322