Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος ( Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( Φιλόδημος ΙΙ), προϋπολογισμού 212.096,77 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΠΒΕΩΞΕ-ΘΝ0 Αρ. Πρωτ.: 70 / 30-5-2019
Αρ. Αποφ.: 70 / 2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΜΦΝΩΞΕ-Σ2Χ Αρ. Πρωτ.: 104/05.08.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 5ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗΨΤΩΞΕ-1ΝΨ Αρ. Πρωτ.: 103/5.8.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων», προϋπολογισμού 62.000,00€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ3ΜΩΞΕ-Ν01 Αρ. Πρωτ.: 105/05.08.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής ενός υπαλλήλου του Δήμου και δύο δημοτικών συμβούλων στην ημερίδα «Εγκατάσταση νέων Δημοτικών Αρχών» που θα πραγματοποιηθεί την 21η /8/2019 από την Forum Training.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ9ΠΩΞΕ-5ΦΩ Αρ. Πρωτ.: 106/05.08.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά, ποσού: α) 20,00€ για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής της υπ΄αρ. 45/1996 Διαπιστωτικής Απόφασης από το Υπ/κείο Π.Φαλήρου για το 4ο Νηπιαγωγείο-6ο Δημοτικό επί της οδού Αρματολών 9 και β) 20,00€ για τη διαγραφή διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υπ/κείου Π.Φαλήρου που έχει εγγραφεί σε βάρος ακινήτου επί της οδού Τερψιχόρης 51 (Δημαρχείο), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 “Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υπ/κείο”.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7ΘΛΩΞΕ-Γ3Χ Αρ. Πρωτ.: 100/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και σύνοδες τεχνικές εργασίες».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΜΖΩΞΕ-ΡΡ7 Αρ. Πρωτ.: 102/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟΗΝΩΞΕ-0ΕΧ Αρ. Πρωτ.: 98/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά, ποσού: α) 20,00€ για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής της υπ΄αρ. 45/1996 Διαπιστωτικής Απόφασης από το Υπ/κείο Π. Φαλήρου για το 4ο Νηπιαγωγείο-6ο Δημοτικό επί της οδού Αρματολών 9 και β) 20,00€ για τη διαγραφή διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υπ/κείου Π.Φαλήρου που έχει εγγραφεί σε βάρος ακινήτου επί της οδού Τερψιχόρης 51 (Δημαρχείο), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 “Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υπ/κείο”.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤ67ΩΞΕ-ΚΛ1 Αρ. Πρωτ.: 103/29.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.005 «Έξοδα εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο», ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π.Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο», ποσού 50,00€ και γ) μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί της οδού Αρματολών 9 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο», συνολικού ποσού 50,00 €.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΥΑΩΞΕ-Ι33 Αρ. Πρωτ.: 93/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για διατύπωση συμπληρωματικών απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» του διαγωνισμού Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018 με Α/Α: 69196 (Σάρωθρα) ύστερα από την ανάρτηση της απόφασης 289/2019 ΑΕΠΠ στον ιστόχωρο της αρχής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΑΙΩΞΕ-1Χ7 Αρ. Πρωτ.: 101/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΥΣΩΞΕ-79Ο Αρ. Πρωτ.: 97/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ισολογισμός δήμου 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΟΔΩΞΕ-ΦΞΓ Αρ. Πρωτ.: 89/09.07.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 213.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 78ΛΥΩΞΕ-ΦΣΗ Αρ. Πρωτ.: 80/12.06.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΗΛΩΞΕ-ΛΡΒ Αρ. Πρωτ.: 94/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού € 15.000,00 που εκδόθηκε για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩΞΕ-9ΨΔ Αρ. Πρωτ.: 92/2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ3ΥΩΞΕ-2ΗΚ Αρ. Πρωτ.: 90/09.07.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΓ7ΩΞΕ-2ΝΓ Αρ. Πρωτ.: 95/2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων» προϋπολογισμού 62.000,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΒΣΩΞΕ-9ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 81 / 12-6-2019
Αρ. Αποφ.: 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αίτημα παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών για την προμήθεια «ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2020»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔ4ΤΩΞΕ-Ε4Ε Αρ. Πρωτ.: 84/12.06.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 239