Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων - χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2022-2023 & Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2022(ΔΠΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7ΦΠΩΞΕ-9ΦΩ Αρ. Πρωτ.: 18214 / 22-07-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΘΘΖΩΞΕ-ΛΦΝ Αρ. Πρωτ.: 13767 / 16-06-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την: Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ψ03ΩΞΕ-9ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 438 / 28-12-2021
Αρ. Αποφ.: 438 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Χ3ΨΩΞΕ-Ψ09 Αρ. Πρωτ.: 436/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2017, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΥΟΩΞΕ-Ω56 Αρ. Πρωτ.: 435/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΠΞΩΞΕ-ΘΜ0 Αρ. Πρωτ.: 434/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΤΞΩΞΕ-ΝΞΥ Αρ. Πρωτ.: 433/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Ισολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΞΨΨΩΞΕ-ΔΥ9 Αρ. Πρωτ.: 432/28.12.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ: 172195,1.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΞ3ΩΞΕ-ΜΚΙ Αρ. Πρωτ.: 314/04.10.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση α) της μετακίνησης του Δημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του εξωτερικού συνεργάτη κου Αναστασίου Ρεντούμη στην Μαδέρα της Ισπανίας για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του προγράμματος SMARBEAR που θα πραγματοποιηθεί 24 – 27 Οκτωβρίου 2022, β) της εξειδίκευσης της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. 00-6421.003 & 00-6423.002 πίστωσης και των δαπανών της μετακίνησης και γ) της έκδοσης εντάλματος προπληρωμής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ45ΣΩΞΕ-ΠΔΥ Αρ. Πρωτ.: 312/04.10.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α. εξόδων 00-6431.001 για την έγκριση πίστωσης ποσού 930€ για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα Best City Awards 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΓΘΩΞΕ-Β46 Αρ. Πρωτ.: 311/04.10.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 414,08€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κο ΚΑΣΙΜΗ ΙΩΑΝΝΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Λ8ΛΩΞΕ-1Κ6 Αρ. Πρωτ.: 306/27.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που διεξήχθη στις 15/9/2022, για τη μίσθωση Πολιτιστικού Κέντρου στην περιοχή Αμφιθέας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΓΣΩΞΕ-ΗΟΧ Αρ. Πρωτ.: 305/27.09.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξειδίκευσης της πίστωσης του ΚΑ 00-6431.001: Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, π/υ ο.ε. 2022, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός και δημιουργία ψηφιακού υλικού με σκοπό την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για τις δράσεις και πρωτοβουλίες του δήμου Παλαιού Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ13ΤΩΞΕ-ΧΧΟ Αρ. Πρωτ.: 304/27.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Δράκου Παναγιώτη, για παράβολα ΠΕΙ οδηγών ποσού 90€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ34ΤΩΞΕ-3Γ1 Αρ. Πρωτ.: 303/27.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επικύρωση αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού «Εργασία κλαδέματος υψηλών & επικίνδυνων δένδρων, αφάνισης πρεμνών και συντήρησης πρασίνου Δήμου 2022, στάδιο αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικών/οικονομικών προσφορών – ανάδειξη προσωρινού μειοδότη προϋπολογισμού μελέτης 254.032,26€, πλέον ΦΠΑ.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΓΕΩΩΞΕ-ΘΘΦ Αρ. Πρωτ.: 302/27.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και οριστική παραλαβή του συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ82ΩΞΕ-Δ5Τ Αρ. Πρωτ.: 301/27.09.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του διαγωνισμού για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2022».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΦΛΩΞΕ-ΠΒ9 Αρ. Πρωτ.: 300/27.09.20222
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 6ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9Π0ΩΞΕ-ΣΞ6 Αρ. Πρωτ.: 298/27.09.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6379ΩΞΕ-49Η Αρ. Πρωτ.: 297/27.09.2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 302