Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού " Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας 2024»", προϋπολογισμού μελέτης 358.750,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 290.000,00 € - ΦΠΑ 24% : 67.746,00 € και ΦΠΑ 13% : 1.004,25 €).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΝ1ΩΞΕ-Υ9Γ Αρ. Πρωτ.: 297 / 27-12-2023
Αρ. Αποφ.: 297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022, προϋπολογισμού μελέτης 550.587,59€, περιλαμβ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 917ΘΩΞΕ-ΦΩ1 Αρ. Πρωτ.: 393 / 02-12-2022
Αρ. Αποφ.: 393 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΒΡ8ΩΞΕ-Η7Β Αρ. Πρωτ.: 371/30.11.2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α) για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.237€ , στο όνομα της υπαλλήλου Μιχαηλίδου Βαρβάρας, για τη μετακίνηση του Δημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ιαπωνία για τη συμμετοχή του στην εκπαιδευτική επίσκεψη που οργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) στις 06-08 Νοεμβρίου 2023 και β) για την απαλλαγή της υπολόγου Μιχαηλίδου Βαρβάρας, από το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΟΠΩΞΕ-Ο58 Αρ. Πρωτ.: 302/29.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α) για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 320€, στο όνομα της υπαλλήλου Ντουντουνάκη Αντωνίας, για τη μετακίνηση της κας Ναταλίας Μάρκου (ΣΜΕ – Νοσηλεύτρια του προγράμματος SMARTBEAR) στη Θεσσαλονίκη της Ελλάδας στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ) στις 6-8 Οκτωβρίου 2023 και β) για την απαλλαγή της υπολόγου Ντουντουνάκη Αντωνίας, από το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΟΑΩΞΕ-ΡΙΛ Αρ. Πρωτ.: 301/29.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟ8ΧΩΞΕ-Μ41 Αρ. Πρωτ.: 300/27.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 96ΧΥΩΞΕ-ΩΥΞ Αρ. Πρωτ.: 299/27.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού "ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»", προϋπολογισμού μελέτης 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΘΘΩΞΕ-ΑΔ2 Αρ. Πρωτ.: 298 / 27-12-2023
Αρ. Αποφ.: 298 / 2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2023».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΜΓ0ΩΞΕ-Ρ5Σ Αρ. Πρωτ.: 296/27.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΥΧΩΞΕ-ΚΨΗ Αρ. Πρωτ.: 295/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση αποτελεσμάτων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο "Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες»".
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω82ΣΩΞΕ-5ΔΕ Αρ. Πρωτ.: 294/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ξηράς τροφή για σκύλους και γάτες, συνολικής ποσότητας 40x15 κιλά, κατόπιν της υπ’αρ. 31788/14-12-2023 αίτησης της εταιρείας «Pet SUPERMARKET A.E».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΨΘΘΩΞΕ-ΔΝΘ Αρ. Πρωτ.: 293/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς εκ μέρους της Gilead Sciences Hellas M.E.Π.E. προς ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ96ΨΩΞΕ-ΞΓΜ Αρ. Πρωτ.: 292/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης αποδοχής επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Επιχορήγηση για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΠ4ΩΞΕ-Ζ5Τ Αρ. Πρωτ.: 291/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς σε είδος (τροφής για σκύλους και γάτες και άμμο υγιεινής για γάτες) αξίας 1.000€, από τον κ. Μανεσιώτη Νικόλαο, μετά τη με αρ. πρωτ. 31220/08.12.2023 αίτηση του.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΥΚΒΩΞΕ-9Ξ2 Αρ. Πρωτ.: 290/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με την Υ.ΔΟΜ. Ελληνικού - Αργυρούπολης για άσκηση των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 670ΥΩΞΕ-ΣΥΑ Αρ. Πρωτ.: 289/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού προσκόμισης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2023».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6Φ1ΩΞΕ-66Τ Αρ. Πρωτ.: 288/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς του διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2023».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΙΓΩΞΕ-ΔΘΜ Αρ. Πρωτ.: 287/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των δαπανών της παγίας προκαταβολής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ53ΥΩΞΕ-ΣΒΑ Αρ. Πρωτ.: 286/21.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Δασκαλοπούλου οικ. έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Φ1ΨΩΞΕ-8ΧΘ Αρ. Πρωτ.: 285/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 324