Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019», μετά το από 13.12.2019 πρακτικό κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΞΕ-ΟΙΗ Αρ. Πρωτ.: 205/23.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΡΓΩΞΕ-Λ35 Αρ. Πρωτ.: 204/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου, βάσει του άρθρου 221 παρ. 8Α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΘ2ΩΞΕ-ΞΓΕ Αρ. Πρωτ.: 203/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΗ4ΩΞΕ-5Ν4 Αρ. Πρωτ.: 202/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ) και επικύρωση της διαδικασίας των έως τώρα διενεργηθέντων σταδίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΞΕ-Ν1Μ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του από 09/09/2019 πρακτικού αποσφράγισης και επικύρωση της έως τώρα διαδικασίας για τον ανοιχτό διαγωνισμό Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΔΔΩΞΕ-Β3Λ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 99ΗΟΩΞΕ-ΕΘ8 Αρ. Πρωτ.: 197 / 2019
Αρ. Αποφ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 354,20€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΩΞΕ-ΑΛΞ Αρ. Πρωτ.: 196/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκομένων εντός σχολικών χώρων.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΟ5ΩΞΕ-Ψ24 Αρ. Πρωτ.: 195/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΤΥΩΞΕ-6Λ6 Αρ. Πρωτ.: 194/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
εξειδίκευση πίστωσης για την Καθαρά Δευτέρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΔΓΩΞΕ-ΚΤΠ Αρ. Πρωτ.: 33/25.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή κληρονομιάς του Δημητρίου Λυμπερόπουλου, δηλαδή την πλήρη κυριότητα δύο διαμερισμάτων του τετάρτου (4ου) ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αχιλλέως αρ. 99, επιφανείας 50 τ.μ. και 108 τ.μ. αντίστοιχα, καθώς και μιας θέσης στάθμευσης και την ψιλή κυριότητα ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 80 τ.μ. επί της αυτής πολυκατοικίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΥΦΩΞΕ-ΟΨ9 Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση του αποτελέσματος μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών (Κ.Ε.Π.) Αγίας Βαρβάρας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΣΕΩΞΕ-ΚΑΣ Αρ. Πρωτ.: 26/17.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του με αριθμό 11 Αποσπάσματος Πρακτικού της 11ης Συνεδρίασης της 18.11.2019 ΣΥΠΟΘΑ με το οποίο απορρίπτεται η με αριθμό 4566/2018 ένσταση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κατά της με αριθμό 34/2018 Έκθεσης αυτοψίας της ΥΔΟΜ Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης που αφορά κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Πικροδάφνης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥΓ6ΩΞΕ-93Λ Αρ. Πρωτ.: 25/17.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση τεχνικών περιγραφών για τη προμήθεια Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2020, σε βάρος των ΚΑ 20-6671,015, 30-6671.010, 35-6671.008.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7Ε4ΩΞΕ-ΦΛ9 Αρ. Πρωτ.: 21/12.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗΓ1ΩΞΕ-ΚΥΗ Αρ. Πρωτ.: 20/12.02.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ που αφορά ΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2016 στην εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΛΘΩΞΕ-6ΜΕ Αρ. Πρωτ.: 19/12.02.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απολογισμός κληροδότημα Ζουκίου 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ89ΩΞΕ-Ρ5Ω Αρ. Πρωτ.: 17/12.02.2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απολογισμός οικονομικού έτους 2019, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ξ1ΟΩΞΕ-1ΦΡ Αρ. Πρωτ.: 16/12.02.2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της επιτροπής του ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9Δ0ΩΞΕ-3Α7 Αρ. Πρωτ.: 14/24.01.2020
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 246