Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019», μετά το από 13.12.2019 πρακτικό κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΞΕ-ΟΙΗ Αρ. Πρωτ.: 205/23.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΡΓΩΞΕ-Λ35 Αρ. Πρωτ.: 204/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου, βάσει του άρθρου 221 παρ. 8Α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΘ2ΩΞΕ-ΞΓΕ Αρ. Πρωτ.: 203/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΗ4ΩΞΕ-5Ν4 Αρ. Πρωτ.: 202/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ) και επικύρωση της διαδικασίας των έως τώρα διενεργηθέντων σταδίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΖ3ΩΞΕ-Ν1Μ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του από 09/09/2019 πρακτικού αποσφράγισης και επικύρωση της έως τώρα διαδικασίας για τον ανοιχτό διαγωνισμό Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων, προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος, προμήθεια αυτοκ/νων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΔΔΩΞΕ-Β3Λ Αρ. Πρωτ.: 199/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων διαγωνισμού: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 99ΗΟΩΞΕ-ΕΘ8 Αρ. Πρωτ.: 197 / 2019
Αρ. Αποφ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 354,20€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΩΞΕ-ΑΛΞ Αρ. Πρωτ.: 196/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκομένων εντός σχολικών χώρων.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΟ5ΩΞΕ-Ψ24 Αρ. Πρωτ.: 195/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΤΥΩΞΕ-6Λ6 Αρ. Πρωτ.: 194/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2020, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 69ΕΠΩΞΕ-ΠΘΤ Αρ. Πρωτ.: 172/03.07.2020
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επικύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2020, προϋπολογισμού μελέτης €74.400,00, συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ε2ΓΩΞΕ-ΗΨΦ Αρ. Πρωτ.: 171/02.07.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 10,76€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΖ4ΩΞΕ-3ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 170
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 21,44€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΜΠΑΛΚΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΩΒΩΞΕ-ΟΒΝ Αρ. Πρωτ.: 169
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 63,50€ που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΚΕΣΤΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΔΝΩΞΕ-ΦΤΚ Αρ. Πρωτ.: 168
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 624,00€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κο ΠΑΣΠΑΛΗ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω3ΦΟΩΞΕ-ΑΝΥ Αρ. Πρωτ.: 167
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 840,00€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στην κα ΚΟΖΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω90ΝΩΞΕ-4ΒΣ Αρ. Πρωτ.: 166
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 630,00€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στην κα ΚΙΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΒΧΝΩΞΕ-98Ο Αρ. Πρωτ.: 165
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 555,59€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κο ΓΚΟΛΟΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΓΚΕΛ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΜΕΩΞΕ-ΛΣ8 Αρ. Πρωτ.: 164
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.050,90€ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ στην εταιρεία ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΑΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΒ5ΝΩΞΕ-ΜΕ6 Αρ. Πρωτ.: 163
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 253