Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΖ1ΩΞΕ-6Α9 Αρ. Πρωτ.: 14817 / 6-8-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 540,00 € που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ. ΚΟΝΤΟΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Τ0ΑΩΞΕ-901 Αρ. Πρωτ.: 273/15.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 39,36 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΤΜΩΞΕ-ΔΤΞ Αρ. Πρωτ.: 272/15.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 13,15 € που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΜΑΝΑΛΗ ΧΡΗΣΤΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΙΖΩΞΕ-ΠΔΘ Αρ. Πρωτ.: 271/15.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 4, 38 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΜΑΝΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΡΖΩΞΕ-60Ο Αρ. Πρωτ.: 270/15.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 235/2020 ΑΟΕ που αφορά στην αποδοχή δωρεάς από το Δήμο μας ποσού 5.405,75€ από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων κατανομής της πίστωσης σε φυσικά πρόσωπα, κατόπιν του με αρ.πρωτ. 16174/28.08.2020 εγγράφου της ΚΕΔΕ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΛΒΩΞΕ-1ΘΗ Αρ. Πρωτ.: 266/15.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικ. έτους 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΝΕΩΞΕ-24Η Αρ. Πρωτ.: 263/15.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εξής προμηθειών α) Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση μονάδων (2) δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής διδασκαλίας και χώρου υγιεινής (W.C.), β) προμήθεια εξοπλισμού δύο αιθουσών νηπιαγωγείου, γ) προμήθεια 4 προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και του αντιστοίχου εξοπλισμού λειτουργίας τους, στον αύλειο χώρο του 2ου-7ου νηπιαγωγείου και του 6ου νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΖΒΩΞΕ-Ζ13 Αρ. Πρωτ.: 262
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προφίλ υγείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ξ3ΦΩΞΕ-Ψ8Ε Αρ. Πρωτ.: 261/04.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-2021 ποσού 43.466,47€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ (Δήμος: 27.846,85€ πλέον ΦΠΑ, ΔΠΣ: 10.619,05€ πλέον ΦΠΑ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΜΒΗΩΞΕ-Δ9Η Αρ. Πρωτ.: 260 / 4-9-2020
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την διατύπωση συμπληρωματικών απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής κατά της διακήρυξης για την: Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού, της επιχείρησης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι.Κ.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ5Μ8ΩΞΕ-ΔΔΟ Αρ. Πρωτ.: 259/04.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Συντήρηση Δημαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΜΡΞΩΞΕ-ΙΙΗ Αρ. Πρωτ.: 258
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΩΜΩΞΕ-92Δ Αρ. Πρωτ.: 257/28.08.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο : «Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ΔΑΚ με το αποχετευτικό δίκτυο».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΘ5ΩΞΕ-Ω87 Αρ. Πρωτ.: 256/28.08.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΣΑΒΒΑΣ ΓΚΕΚΑΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ επί του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την διενέργεια της προμήθειας κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019 (στο σκέλος που αφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού ΟΜΑΔΑ 1 Προμήθεια μεταλλικών κάδων με πλαστικό καπάκι 1100 λτ 600 τεμ.).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖ9ΣΩΞΕ-ΓΣΗ Αρ. Πρωτ.: 255 / 28-8-2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2η αναμόρφωση κληροδοτήματος Αθανασιάδη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧ88ΩΞΕ-ΕΔΟ Αρ. Πρωτ.: 254/28.08.2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2η αναμόρφωση ζουκίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝ69ΩΞΕ-ΡΔ9 Αρ. Πρωτ.: 253/28.08.2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
3η αναμόρφωση ΠΟΑΚΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΜΠΩΞΕ-ΜΛ1 Αρ. Πρωτ.: 252/28.08.2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αναστολή της διαδικασίας της προμήθειας κάδων απορριμμάτων κάθε τύπου 2019 μέχρι την εκδίκαση της κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής (αρ. πρωτ. 15643/24.08.2020).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΧ7ΩΞΕ-ΠΟΩ Αρ. Πρωτ.: 251 / 24-8-2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων α) επί της από 14.08.2020 προδικαστικής προσφυγής (ΓΑΚ – ΑΕΠΠ 1123/17.08.2020) της εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ι.Κ.Ε κατά των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού» και β) επί του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης – προσωρινών μέτρων για την εν θέματι προμήθεια.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ7ΗΩΞΕ-96Ι Αρ. Πρωτ.: 249/24.08.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 258