Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΛΔΩΞΕ-Φ4Λ Αρ. Πρωτ.: 417/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΙΧΓΩΞΕ-7ΛΙ Αρ. Πρωτ.: 416/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020 (από ΥΠΑΙΘ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΦΕΩΞΕ-ΜΞΩ Αρ. Πρωτ.: 415/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000€ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Π. Φαλήρου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΘΝ0ΩΞΕ-ΜΛΚ Αρ. Πρωτ.: 414/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΡΠΕΩΞΕ-Δ57 Αρ. Πρωτ.: 413/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΕ8ΩΞΕ-ΒΩ5 Αρ. Πρωτ.: 411
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΛΗΩΞΕ-2ΚΗ Αρ. Πρωτ.: 410
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας», προϋπολογισμού μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩ6ΞΩΞΕ-Ε4Β Αρ. Πρωτ.: 408 / 28-12-2020
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 971ΜΩΞΕ-4Ψ6 Αρ. Πρωτ.: 406 / 2020
Αρ. Αποφ.: 406 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΞΦΩΞΕ-ΠΣ9 Αρ. Πρωτ.: 405/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΚΗΩΞΕ-ΖΔΧ Αρ. Πρωτ.: 397
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Λήψη απόφασης για τον Ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΖΙΗΩΞΕ-6ΦΟ Αρ. Πρωτ.: 396
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επικύρωση έως τώρα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΔΨΩΞΕ-ΖΛΦ Αρ. Πρωτ.: 395/16.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, λόγω παραγραφής ή εσφαλμένης χρέωσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 619ΧΩΞΕ-ΦΒΑ Αρ. Πρωτ.: 46/2021 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α').
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ5ΟΥΩΞΕ-ΩΨΑ Αρ. Πρωτ.: 44/2021 AOE
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής ρύθμισης θεμάτων δωρεών προς τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α΄/30-7-2018)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΘ6ΩΞΕ-9Β0 Αρ. Πρωτ.: 43/2021 ΑΟΕ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 περ. (β) και (δ) του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΚΜΩΞΕ-5Η7 Αρ. Πρωτ.: 42/2021 ΑΟΕ
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια γάλακτος 2020-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΠ1ΣΩΞΕ-ΨΒΡ Αρ. Πρωτ.: 41 / 23-2-2021
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖΜ4ΩΞΕ-ΩΟ8 Αρ. Πρωτ.: 40/2021 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου εκτέλεσης της εργασίας «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΙΤΩΞΕ-ΩΦ1 Αρ. Πρωτ.: 39/2021ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 267