Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού και Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΖ1ΩΞΕ-6Α9 Αρ. Πρωτ.: 14817 / 6-8-2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 14.801,04 € που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΚΡΩΞΕ-ΕΤΤ Αρ. Πρωτ.: 295/29.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 14.801,04 € που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ στον κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΑΡΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΕΚΩΞΕ-ΓΡΙ Αρ. Πρωτ.: 295
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 45,56 € που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΣΤΡΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 608ΓΩΞΕ-Η4Τ Αρ. Πρωτ.: 294
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 9,57 € που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΟΞΩΞΕ-Λ0Λ Αρ. Πρωτ.: 293
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 0,70 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ3ΑΩΞΕ-Ι8Λ Αρ. Πρωτ.: 292
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 79,01 € που αφορούν ΤΑΠ & ΤΦ στον κ. ΑΝΤΥΠΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ν7ΧΩΞΕ-ΩΤΑ Αρ. Πρωτ.: 291
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 500,00 € που αφορούν ΠΡΟΣΤΙΜΟ κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6850ΩΞΕ-ΙΛΩ Αρ. Πρωτ.: 290
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 83,29 € που αφορούν ΔΤ & ΤΑΠ στην κα ΠΑΤΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤ3ΩΩΞΕ-4ΣΨ Αρ. Πρωτ.: 289
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 51,30 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΕΠ0ΩΞΕ-ΧΥΤ Αρ. Πρωτ.: 288
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 52,83 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΣΚΑΛΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΜΔΩΞΕ-ΠΦΧ Αρ. Πρωτ.: 287
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 15,75 € που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΚΑΠΑΔΟΥΚΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΘΓΩΞΕ-Π38 Αρ. Πρωτ.: 286
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 77,79 € που αφορούν ΤΑΠ στην κα ΧΑΡΒΑΛΑ ΖΩΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2Ρ0ΩΞΕ-91Β Αρ. Πρωτ.: 285
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ενός πίνακα ζωγραφικής της Θάλειας Διπλαράκου από την κα Άννα Απ. Βαβούλη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΩΞΕ-ΛΞΝ Αρ. Πρωτ.: 284
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (σε συνέχεια της με αρ. 268/2020 απόφασης Δημάρχου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΕΙΧΩΞΕ-ΗΗΦ Αρ. Πρωτ.: 283
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης προμηθειών λόγω κατεπείγοντος σύμφωνα με τις 55/ 11-3-2020 και 64/14-3-2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (σε συνέχεια της με αρ. 268/2020 απόφασης Δημάρχου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 63Σ1ΩΞΕ-ΡΩΓ Αρ. Πρωτ.: 282
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
μη άσκηση ενδίκων μέσων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΕ8ΩΞΕ-Ι3Ν Αρ. Πρωτ.: 281/29.09.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
κατακύρωση συντήρηση δημαρχείου και πολιτιστικού κέντρου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω3ΩΖΩΞΕ-ΤΑΝ Αρ. Πρωτ.: 277/29.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου 2020», προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΩΞΕ-ΙΕΞ Αρ. Πρωτ.: 276
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Θ9ΨΩΞΕ-Τ0Ι Αρ. Πρωτ.: 275/29.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 259