Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΩΞΕ-ΛΡΞ Αρ. Πρωτ.: 10737 / 21-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩΞΕ-ΒΛ0 Αρ. Πρωτ.: 10074 / 13-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΛΔΩΞΕ-Φ4Λ Αρ. Πρωτ.: 417/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΙΧΓΩΞΕ-7ΛΙ Αρ. Πρωτ.: 416/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020 (από ΥΠΑΙΘ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΦΕΩΞΕ-ΜΞΩ Αρ. Πρωτ.: 415/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000€ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Π. Φαλήρου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΘΝ0ΩΞΕ-ΜΛΚ Αρ. Πρωτ.: 414/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΡΠΕΩΞΕ-Δ57 Αρ. Πρωτ.: 413/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΕ8ΩΞΕ-ΒΩ5 Αρ. Πρωτ.: 411
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΛΗΩΞΕ-2ΚΗ Αρ. Πρωτ.: 410
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας», προϋπολογισμού μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩ6ΞΩΞΕ-Ε4Β Αρ. Πρωτ.: 408 / 28-12-2020
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 971ΜΩΞΕ-4Ψ6 Αρ. Πρωτ.: 406 / 2020
Αρ. Αποφ.: 406 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΞΦΩΞΕ-ΠΣ9 Αρ. Πρωτ.: 405/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΚΗΩΞΕ-ΖΔΧ Αρ. Πρωτ.: 397
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Λήψη απόφασης για τον Ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΖΙΗΩΞΕ-6ΦΟ Αρ. Πρωτ.: 396
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επικύρωση έως τώρα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΔΨΩΞΕ-ΖΛΦ Αρ. Πρωτ.: 395/16.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 850,00€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ επί της οδού Αχιλλέως 116 & Πινδάρου στην κα ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 510,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στην εταιρεία Μ ΚΟΡΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 77,76€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΩΜΤΕΚ ΙΚΕ 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 31,43€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΓΙΩΡΓΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΥΞΩΞΕ-24Θ Αρ. Πρωτ.: 266
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣ6ΨΩΞΕ-ΗΞ1 Αρ. Πρωτ.: 265
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικής περιγραφής για την προμήθεια «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΛΩΩΞΕ-Ι96 Αρ. Πρωτ.: 264
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», οικ. έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ο7ΥΩΞΕ-52Ι Αρ. Πρωτ.: 262
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου» οικονομικού έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΩΦΩΞΕ-ΕΤΒ Αρ. Πρωτ.: 261
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 278