Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022, προϋπολογισμού μελέτης 550.587,59€, περιλαμβ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 917ΘΩΞΕ-ΦΩ1 Αρ. Πρωτ.: 393 / 02-12-2022
Αρ. Αποφ.: 393 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΒΡ8ΩΞΕ-Η7Β Αρ. Πρωτ.: 371/30.11.2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Τ7ΑΩΞΕ-Μ3Μ Αρ. Πρωτ.: 107/29.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κατακύρωσης για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΑΧΩΞΕ-ΩΔ0 Αρ. Πρωτ.: 106/29.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 105,00€, στο όνομα του υπαλλήλου Εμμανουήλ Αλατζινιωτάκη για παράβολο βιβλίου ελέγχου μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων (αφορά σε 7 βιβλία κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου, 15€ έκαστο).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΟΥΩΞΕ-ΝΥΕ Αρ. Πρωτ.: 105/29.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού έως 600€, στο όνομα του υπαλλήλου Φωτιάδη Γεώργιου, για πληρωμή εισφοράς σε ΔΟΥ για μεταβίβαση νέου οχήματος του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘ2ΛΩΞΕ-ΦΝΛ Αρ. Πρωτ.: 104/29.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δημάρχου Παλαιού Φαλήρου κ. Φωστηρόπουλου Ιωάννη και του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κορόμηλου Αλέξανδρου, από μέλος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου -κατ’ άρθρο 244Α παρ. 6 του Ν. 3852/2010- ενώπιον των Εισαγγελικών, Ανακριτικών Αρχών και κάθε βαθμού δικαιοδοσίας ποινικού Δικαστηρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΒ2ΗΩΞΕ-Τ7Α Αρ. Πρωτ.: 103/29.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης για την έγκριση αποζημίωσης στην κα Τόλου Μαρία, για ζημία σε όχημα ιδιοκτησίας της.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙ5ΕΩΞΕ-Ξ0Ρ Αρ. Πρωτ.: 102/29.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί: α) έγκρισης και προσωρινής παραλαβής 4ου Παραδοτέου (Φάση Β’: Φάση Ανάπτυξης ΣΒΑΚ / Στάδιο 4: Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων) της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021», β) έγκρισης και προσωρινής παραλαβής 5ου Παραδοτέου (Φάση Β’: Φάση Ανάπτυξης ΣΒΑΚ / Στάδιο 5: Κατάθεση και Υποβολή Σχεδίου Δράσης) της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021» και γ) έγκρισης και οριστικής παραλαβής του συνόλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2021».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9145ΩΞΕ-Ι9Θ Αρ. Πρωτ.: 101/29.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς για το έργο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας των οδικών αξόνων Λ. Αμφιθέας, Αχιλλέως, Αγίας Βαρβάρας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΩΨΤΩΞΕ-3Χ3 Αρ. Πρωτ.: 100/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΙ4ΩΞΕ-ΥΚ8 Αρ. Πρωτ.: 99/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση αιτήματος παράτασης χρόνου ισχύος προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορρ/των και ανακυκλ/μων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και Μ.Ε. ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", Προμήθεια οχημάτων και Μ.Ε. καθαριότητας 2021, Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλ., Προμήθεια Μ.Ε. και λοιπού εξοπλισμού.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 655ΛΩΞΕ-4Υ1 Αρ. Πρωτ.: 98/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης σχετικά με δικαιολογητικά προσωρινού μειοδότη για την «Διαχείριση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και ογκωδών αντικειμένων 2022».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΟ0ΩΞΕ-ΘΘΚ Αρ. Πρωτ.: 97/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 για την πρόσκληση με κωδικό 01 και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Κ4ΕΩΞΕ-ΤΙΩ Αρ. Πρωτ.: 96/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού: «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου, Ασφάλιστρα λοιπών δημοτικών κτιρίων 2023, π/υ μελέτης 192.517,92€ εξαιρούμενο ΦΠΑ.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΖΣΩΞΕ-ΣΗΛ Αρ. Πρωτ.: 95 / 16-05-2023
Αρ. Αποφ.: 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης 3ου Κ.ΑΠ.Η. στην περιοχή του Κεντρικού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 974ΟΩΞΕ-ΓΛ6 Αρ. Πρωτ.: 94/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φιλοξενίας - Ψυχαγωγίας μικρών παιδιών του Δήμου μας, στην περιοχή της Αμφιθέας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΧ5ΩΞΕ-6ΨΨ Αρ. Πρωτ.: 93/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εργασία καθαρισμού αδιαμόρφωτων ελεύθερων χώρων και εγκαταλελειμμένων οικοπέδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΨΞΡΩΞΕ-0ΒΗ Αρ. Πρωτ.: 92/16.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α) για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 2.493 €, στο όνομα της υπαλλήλου κας Μπερικέτη Θεοδώρας, για τη μετακίνηση του Δημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ελβετία για τη συμμετοχή του στο περιφερειακό φόρουμ UNECE για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις 28-31 Μαρτίου 2023 και β) για την απαλλαγή της υπολόγου κας Μπερικέτη Θεοδώρας από το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΦΝΩΞΕ-ΒΣ4 Αρ. Πρωτ.: 91/10.05.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταλλάγματος, για την απευθείας παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού σε όμορες επιχειρήσεις, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΖΒΩΞΕ-ΚΔΩ Αρ. Πρωτ.: 90/10.05.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 315