Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019», μετά το από 13.12.2019 πρακτικό κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ0ΛΩΞΕ-ΟΙΗ Αρ. Πρωτ.: 205/23.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΡΓΩΞΕ-Λ35 Αρ. Πρωτ.: 204/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων του Δήμου Π. Φαλήρου, βάσει του άρθρου 221 παρ. 8Α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΘ2ΩΞΕ-ΞΓΕ Αρ. Πρωτ.: 203/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΗ4ΩΞΕ-5Ν4 Αρ. Πρωτ.: 202/17.12.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 354,20€ που αφορούν ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ στον κ. ΚΥΠΡΑΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΣ8ΩΞΕ-ΑΛΞ Αρ. Πρωτ.: 196/17.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκομένων εντός σχολικών χώρων.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΟ5ΩΞΕ-Ψ24 Αρ. Πρωτ.: 195/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΤΥΩΞΕ-6Λ6 Αρ. Πρωτ.: 194/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΡΖΓΩΞΕ-Χ6Τ Αρ. Πρωτ.: 23781
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΒΗΩΞΕ-ΧΗ4 Αρ. Πρωτ.: 8770 / 18-4-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» καθώς και την εκτέλεση της με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9ΖΓΩΞΕ-ΕΞ0 Αρ. Πρωτ.: 751
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Δ8ΩΞΕ-ΗΑΗ Αρ. Πρωτ.: 381 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 381 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, με διαδικασία ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ Αρ. Πρωτ.: 380 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 380/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης κειμένου της Συμφωνίας Επιχορήγησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SMARTBEAR.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΛΘΩΞΕ-ΚΨΓ Αρ. Πρωτ.: 212/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
κατακύρωση δημοπρασίας ακινήτου για πνευματικό Κοψαχείλα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΠΘΧΩΞΕ-ΡΘ0 Αρ. Πρωτ.: 211/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων ανοικτού διαγωνισμού, για την διενέργεια της: Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού παρελκόμενου εξοπλισμού και Προμήθεια τροχήλατου μηχ/τος θρυμματοποίησης κλαδιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨΖΦΩΞΕ-ΠΜΤ Αρ. Πρωτ.: 210 / 23-12-2019
Αρ. Αποφ.: 210 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 62,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Οικονόμου Κων/νου, για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος επί υπάρχοντος στύλου (προς την ΔΕΔΔΗΕ στον ΚΑ 20.6279.001).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Π85ΩΞΕ-ΓΕ9 Αρ. Πρωτ.: 209
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-6735.003 : Επιχορήγηση σε Αθλητικούς Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΘΩΩΞΕ-7ΥΥ Αρ. Πρωτ.: 208/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α. εξόδων 00-6736.001 : Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους & σωματεία π.υ. ο.ε. 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛ23ΩΞΕ-ΞΝ3 Αρ. Πρωτ.: 207/23.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του υπολόγου Παγίας προκαταβολής έτους 2019 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ /ΤΕ Διοικητικού και του αναπληρωτή υπολόγου ΠΡΕΝΤΖΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ /ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚΡ4ΩΞΕ-ΖΙΤ Αρ. Πρωτ.: 206
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης παραρτήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Αγ. Βαρβάρας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ6ΓΩΞΕ-ΠΤΜ Αρ. Πρωτ.: 201/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 244