Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση τεχνικής περιγραφής για συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης ποσού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ, για τη διαδικασία προμήθειας Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018, σε βάρος των ΚΑ 20-6671.018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥ2ΤΩΞΕ-ΒΔΨ Αρ. Πρωτ.: 357/05.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 30,00€ στο όνομα του Λεοντίτση Παναγιώτη για την έκδοση παραβόλου ΠΕΙ (Πιστοποιητικό επαγγελματικής Ικανότητας), σε βάρος του ΚΑ 20.6331.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω74ΜΩΞΕ-ΤΘΞ Αρ. Πρωτ.: 354/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 996,87 € στο όνομα του υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , για «νέες παροχές» (ΔΕΔΔΗΕ, επαύξηση ισχύος στη διεύθυνση Διαγόρα 4-6).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω0ΡΗΩΞΕ-Ν9Ζ Αρ. Πρωτ.: 355/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο : «Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΕΩΩΞΕ-ΙΒΛ Αρ. Πρωτ.: 353/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
σχεδιο 7ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡ66ΩΞΕ-86Ζ Αρ. Πρωτ.: 352/26.11.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση του υπ’αριθ. 1540Β/4.10.18 εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.649€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘ87ΩΞΕ-ΦΗΚ Αρ. Πρωτ.: 351/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση του υπ’αριθ. 1541Β/4.10.18 εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.409€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΩΨΩΞΕ-ΓΣΠ Αρ. Πρωτ.: 350/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΩΞΕ-Γ4Α Αρ. Πρωτ.: 349/21.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην τράπεζα νομικών πληροφοριών (NOMOS).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7Ο4ΩΞΕ-0ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 348/21.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΕΤΩΞΕ-ΑΨΠ Αρ. Πρωτ.: 345/21.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 30,00€ στο όνομα του Λεοντίτση Παναγιώτη για την έκδοση παραβόλου ΠΕΙ (Πιστοποιητικό επαγγελματικής Ικανότητας), σε βάρος του ΚΑ 20.6331.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9Ν2ΩΞΕ-Ι6Π Αρ. Πρωτ.: 346/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 606ΘΩΞΕ-ΡΓΖ Αρ. Πρωτ.: 340/13.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΧΘΓΩΞΕ-2ΦΥ Αρ. Πρωτ.: 342/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων βάσει του άρθρου 221 παρ. 8α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚΙ1ΩΞΕ-9ΑΟ Αρ. Πρωτ.: 341/13.11.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 996,87 € στο όνομα του υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , στον ΚΑ : 15-6279.003 Νέες παροχές ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ& επεκτάσεις, για επαύξηση ισχύος στη διεύθυνση Διαγόρα 4-6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΤ4ΩΞΕ-ΗΨΛ Αρ. Πρωτ.: 344/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ5ΛΩΞΕ-Τ5Θ Αρ. Πρωτ.: 343/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ. (σχετ. η με αρ. 320/2018 ΑΟΕ) και επαναπροκήρυξη με τροποποίηση των όρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Λ2ΨΩΞΕ-Υ3Κ Αρ. Πρωτ.: 338/08.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ. μελέτης 24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 72ΔΝΩΞΕ-ΝΘΘ Αρ. Πρωτ.: 337/08.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη, για την έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 694ΘΩΞΕ-ΚΑΦ Αρ. Πρωτ.: 339/08.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΜΔΩΞΕ-Δ42 Αρ. Πρωτ.: 335/08.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 233