Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΒΗΩΞΕ-ΧΗ4 Αρ. Πρωτ.: 8770 / 18-4-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» καθώς και την εκτέλεση της με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9ΖΓΩΞΕ-ΕΞ0 Αρ. Πρωτ.: 751
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Δ8ΩΞΕ-ΗΑΗ Αρ. Πρωτ.: 381 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 381 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, με διαδικασία ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ Αρ. Πρωτ.: 380 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 380/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού έτους 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ2ΚΩΞΕ-ΕΤΓ Αρ. Πρωτ.: 171/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκόμενων εντός σχολικών χώρων» προϋπολογισμού μελέτης 39.999,99€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω1ΣΚΩΞΕ-Χ7Δ Αρ. Πρωτ.: 170/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2019» προϋπολογισμού μελέτης 247.980,58€ συμπ. ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Η0ΩΩΞΕ-Ω9Ψ Αρ. Πρωτ.: 169/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.762 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κ. Παναγιώτη Καρούμπαλη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 7-10 Οκτωβρίου 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗ2ΙΩΞΕ-464 Αρ. Πρωτ.: 167/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.762 ευρώ, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για την συμμετοχή του Δημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 7-10 Οκτωβρίου 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 689ΩΩΞΕ-65Ω Αρ. Πρωτ.: 166/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας αντηλιακών μεμβρανών υαλοστασίων και σκιάστρων δημοτικών κτιρίων, ποσού 1.128,25€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 97ΡΖΩΞΕ-Ε4Ω Αρ. Πρωτ.: 165/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τέλους πρόσκαιρης χρήσης του Πάρκου Φλοίσβου για την Χριστουγεννιάτικη περίοδο 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64Ω1ΩΞΕ-2ΞΗ Αρ. Πρωτ.: 164/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚ9ΣΩΞΕ-ΝΡΕ Αρ. Πρωτ.: 163/22.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ 9Ης ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΠ6ΩΞΕ-ΘΧΩ Αρ. Πρωτ.: 162/22.11.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου», προϋπολογισμού 294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α και αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Π84ΩΞΕ-Θ6Ο Αρ. Πρωτ.: 161/13.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ0ΩΩΞΕ-ΒΞ3 Αρ. Πρωτ.: 160/13.11.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση Οδικού Δικτύου 2019» μετά την από 1.11.2019 κλήρωση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΜΟΩΞΕ-ΞΝΡ Αρ. Πρωτ.: 159/13.11.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 (για 2 έτη), προϋπολογισμού 99.200,00€ περιλ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟ3ΩΩΞΕ-ΖΨΤ Αρ. Πρωτ.: 159/29.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω172ΩΞΕ-ΥΦΠ Αρ. Πρωτ.: 158/13.11.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΝΓΒΩΞΕ-ΖΑΠ Αρ. Πρωτ.: 157
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2020 του Δήμου Π. Φαλήρου, το οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω0ΓΘΩΞΕ-ΥΨΧ Αρ. Πρωτ.: 156
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 242