Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Αλλαγη συστημικου αρ ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων του ΔΑΚ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΣΘΩΞΕ-ΡΓΩ Αρ. Πρωτ.: 24702 / 1-10-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒ3ΔΩΞΕ-ΛΡΞ Αρ. Πρωτ.: 10737 / 21-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06, 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕ7ΖΩΞΕ-ΒΛ0 Αρ. Πρωτ.: 10074 / 13-04-2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Kατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΛΔΩΞΕ-Φ4Λ Αρ. Πρωτ.: 417/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΙΧΓΩΞΕ-7ΛΙ Αρ. Πρωτ.: 416/2020 ΑΟΕ
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020 (από ΥΠΑΙΘ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΚΦΕΩΞΕ-ΜΞΩ Αρ. Πρωτ.: 415/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 3.000€ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Π. Φαλήρου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΘΝ0ΩΞΕ-ΜΛΚ Αρ. Πρωτ.: 414/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΡΠΕΩΞΕ-Δ57 Αρ. Πρωτ.: 413/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής μέσω ΜΗΜΕΔ για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΕ8ΩΞΕ-ΒΩ5 Αρ. Πρωτ.: 411
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη Απόφασης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020», πρ/σμού μελέτης 59.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΛΗΩΞΕ-2ΚΗ Αρ. Πρωτ.: 410
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού: «Προμήθεια οδικού εξοπλισμού ασφάλειας», προϋπολογισμού μελέτης 25.806,00€ πλέον ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩ6ΞΩΞΕ-Ε4Β Αρ. Πρωτ.: 408 / 28-12-2020
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων του ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2020-2022.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 971ΜΩΞΕ-4Ψ6 Αρ. Πρωτ.: 406 / 2020
Αρ. Αποφ.: 406 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της: Προμήθειας αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΞΦΩΞΕ-ΠΣ9 Αρ. Πρωτ.: 405/28.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΚΗΩΞΕ-ΖΔΧ Αρ. Πρωτ.: 397
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Λήψη απόφασης για τον Ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΖΙΗΩΞΕ-6ΦΟ Αρ. Πρωτ.: 396
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την επικύρωση έως τώρα αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την Προμήθεια γάλακτος 2020-21-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΔΨΩΞΕ-ΖΛΦ Αρ. Πρωτ.: 395/16.12.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 571,30€, στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας Ντεμίρη για τις δαπάνες της μετάβασης του Γενικού Γραμματέα Παναγιώτη Καρούμπαλη στην Θεσσαλονίκη στην α) έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας BEYOND 4.0, β) στο 2ο Συνέδριο Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Αυτοδιοίκησης στις 14 έως 16 Οκτωβρίου 2021 και γ) στα εγκαίνια Διεθνούς Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Cisco στις 15 Οκτωβρίου 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67ΙΘΩΞΕ-ΤΣΠ Αρ. Πρωτ.: 328
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων κ επιχορηγήσεων, βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΑΙΩΞΕ-Μ59 Αρ. Πρωτ.: 315/01.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 87,24€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΔΡΑΚΟΥΛΙΝΑΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2Θ8ΩΞΕ-ΚΛΙ Αρ. Πρωτ.: 314/01.10.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στην εταιρεία OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΣΘΩΞΕ-ΒΑΝ Αρ. Πρωτ.: 313/01.10.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 280