Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021, προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ εξαιρούμενου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΖΒΓΩΞΕ-ΑΨΞ Αρ. Πρωτ.: 282 / 9-8-2018
Αρ. Αποφ.: 282 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 75€ στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για Τέλη Αδειας οχήματος από ΔΔΔΥ (Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού) (Τύπος οχήματος: ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - Μάρκας: FIAT DOBLO).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7ΖΧΩΞΕ-ΜΜΕ Αρ. Πρωτ.: 283/09.08.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για : Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018 -2020, προϋπολογισμού μελέτης 952.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2ΧΦΩΞΕ-Τ9Α Αρ. Πρωτ.: 281 / 9-8-2018
Αρ. Αποφ.: 281 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων 2018-2020, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9ΓΚΩΞΕ-1ΤΞ Αρ. Πρωτ.: 280 / 9-8-2018
Αρ. Αποφ.: 280 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ματαίωση του διενεργηθέντος βάσει της με αρ. 228/2018 Α.Ο.Ε. διαγωνισμού, για την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για παιδικές χαρές του δήμου, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών (άρθρο 106 παρ.1 α του Ν.4412/2016) .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62ΛΨΩΞΕ-ΠΡΝ Αρ. Πρωτ.: 278/09.08.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 81,84€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, για κάλυψη δαπάνης τοποθέτησης ενός (1) φωτιστικού σώματος σε υφιστάμενο στύλο για δημοτικό φωτισμό επί της οδού Ναϊάδων 62.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Θ9ΗΩΞΕ-ΣΑΣ Αρ. Πρωτ.: 277/31.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων 2018-2020, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΙΞΙΩΞΕ-ΠΗΚ Αρ. Πρωτ.: 271 / 31-7-2018
Αρ. Αποφ.: 271 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την ημ/νία διενέργειας του επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 2,5,6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘ91ΩΞΕ-Ψ35 Αρ. Πρωτ.: 270/26.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής ποσού: α) 255,00€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση πιστοποιητικού εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ και β) 150,00€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΘΜΩΞΕ-ΨΗΒ Αρ. Πρωτ.: 268/26.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενεργειών του Δημάρχου βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (εντολή για κατάθεση προσφυγής κατά απόφασης ΜΤΠΥ, που αφορά στη μη κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ επί των πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ζ5ΜΩΞΕ-Ψ5Μ Αρ. Πρωτ.: 253/26.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α4378/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην αγωγή της Αναστασίας Σεϊντή (για αποκατάσταση ζημίας οχήματος και ηθικής βλάβης).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΔΑΙΩΞΕ-ΩΛΖ Αρ. Πρωτ.: 254/26.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΝΔΩΞΕ-79Η Αρ. Πρωτ.: 274/31.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 250/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια εξόδων λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019, προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ., κλπ) 2018, προμήθεια γάλακτος 2018-2020», πρ. μελέτης 464.999,77€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΓΞΩΞΕ-9ΓΞ Αρ. Πρωτ.: 275/31.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη διενέργεια της προμήθειας : Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018, προϋπολογισμού μελέτης 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧ5ΥΩΞΕ-ΞΗ1 Αρ. Πρωτ.: 251/11.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση των υπ’ αρ. 260, 261, 262, 263, 266, 267 Α.Ο.Ε, βάσει του άρθ. 203 του Ν. 4555/2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω23ΝΩΞΕ-Δ84 Αρ. Πρωτ.: 276/31.07.2018
Αρ. Αποφ.: 276 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡΧΗΩΞΕ-5Θ6 Αρ. Πρωτ.: 258/26.07.2018
Αρ. Αποφ.: 258 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦ14ΩΞΕ-ΖΕΓ Αρ. Πρωτ.: 257/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020(ΔΠΦ) και Προμήθεια πετρελαίου 2018-2020(ΔΠΣ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΞΠΩΞΕ-ΖΕΦ Αρ. Πρωτ.: 267/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2018-2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΙΛΩΞΕ-8ΜΞ Αρ. Πρωτ.: 266/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ν2ΓΩΞΕ-ΜΧ9 Αρ. Πρωτ.: 259/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 229