Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την Β’ παιδική χαρά Πάρκου Φλοίσβου» μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Η6ΟΩΞΕ-8ΛΙ Αρ. Πρωτ.: 99 / 29-7-2019
Αρ. Αποφ.: 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΟΗΝΩΞΕ-0ΕΧ Αρ. Πρωτ.: 98/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΥΣΩΞΕ-79Ο Αρ. Πρωτ.: 97/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής κατάστασης».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 65ΗΠΩΞΕ-ΑΒ2 Αρ. Πρωτ.: 96/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
Έγκριση εντάλματος προπληρωμής για έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΓ7ΩΞΕ-2ΝΓ Αρ. Πρωτ.: 95/2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου 3 οδηγών, ποσού 450,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΗΛΩΞΕ-ΛΡΒ Αρ. Πρωτ.: 94/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.005 «Έξοδα εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο», ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π.Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υποθηκοφυλακείο», ποσού 50,00€ και γ) μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί της οδού Αρματολών 9 σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο», συνολικού ποσού 50,00 €.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΥΑΩΞΕ-Ι33 Αρ. Πρωτ.: 93/09.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού € 15.000,00 που εκδόθηκε για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΘΝΩΞΕ-9ΨΔ Αρ. Πρωτ.: 92/2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.» για το διαγωνισμό για την Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και σαρώθρων δρόμων 2018 με Α/Α: 69196 (Σάρωθρα).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΜΓΩΞΕ-Κ4Ν Αρ. Πρωτ.: 91/09.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προυπολογισμού οικ. έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ3ΥΩΞΕ-2ΗΚ Αρ. Πρωτ.: 90/09.07.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ισολογισμός δήμου 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΟΔΩΞΕ-ΦΞΓ Αρ. Πρωτ.: 89/09.07.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων, ποσού 122,76€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Οικονόμου, για την μεταφορά ενός φωτιστικού σώματος από την οδό Δημοκρατίας 43 στην πάροδο της οδού Δημοκρατίας 41-43.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΜΛΩΞΕ-Γ3Ε Αρ. Πρωτ.: 88/02.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΒΗΩΞΕ-ΧΗ4 Αρ. Πρωτ.: 8770 / 18-4-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης επί του πρακτικού αξιολόγησης για το διαγωνισμό που αφορά στη εργασία «Φύλαξης Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΝΤΓΩΞΕ-ΘΚΩ Αρ. Πρωτ.: 87/02.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αρ. 24/2019 ΑΟΕ που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας: «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΤΗ6ΩΞΕ-ΥΔΨ Αρ. Πρωτ.: 86/02.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, προυπ/σμού μελέτης 12.510,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω77ΗΩΞΕ-ΛΜΖ Αρ. Πρωτ.: 85/02.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αίτημα παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών για την προμήθεια «ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2020»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔ4ΤΩΞΕ-Ε4Ε Αρ. Πρωτ.: 84/12.06.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής 3 υπαλλήλων του Δήμου (Αντωνόπουλος Φ. – Λιγνού Φ. – Πυλαρινού Δ.) σε σεμινάριο της εταιρίας Project Training & consulting ltd: Μισθοδοσία Φορέων Δημοσίου (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ Ν.Π.Ι.Δ.) Ν.4354 /2015-Ν.4405/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΣ2ΩΞΕ-ΧΦΑ Αρ. Πρωτ.: 83/12.06.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ.Α1987/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά σε αποζημίωση από πτώση σε λακκούβα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 945ΥΩΞΕ-ΛΛΕ Αρ. Πρωτ.: 82/12.06.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων» προϋπολογισμού 62.000,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΒΣΩΞΕ-9ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 81 / 12-6-2019
Αρ. Αποφ.: 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 241