Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες

image_pdfimage_print

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες  προϋπολογισμού: 3.000.000€ πλέον ΦΠΑ 24%:  720.000,00€ συνολικά : 3.720.000,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη).

ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 9853/10-4-2023

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜ/ΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙ ΟΥ

Ανακοινώνεται η μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην με Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 188643 διαδικασίας του Δήμου Π. Φαλήρου για την «Προμήθεια δέκα (10) πολυκέντρων ανακύκλωσης υλικών για Διαλογή στην Πηγή, τεσσάρων (4) ρευμάτων, με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες» (ΑΔΑ: 23PROC012318886), προϋπολογισμού 3.000.000€ πλέον ΦΠΑ 24%, από 11/4/2023 και ώρα 15:00 σε 15/4/2023 και ώρα 15:00 λόγω διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από 7/4/23 έως 11/4/23.

 

Διόρθωση: Αντί για Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186612 το ορθό είναι : 188643

ΑΚΡ ΑΝΤΙΓΡ Απαντηση διευκρινήσεων Γωνιες Ανακυκλ 2023

ΑΚΡ ΑΝΤΙΓΡ Απαντηση διευκρινήσεων Γωνιες Ανακυκλ 2023β

Περιληψη Διορθ Γωνιες Ανακύκλωσης Τριτσης 4 23PROC012358236

Περιλ Διακ Γωνιες Ανακυκλωσης 2023 23PROC012318863 ακριβές

14-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 23PROC012318886 ακριβες