Διεύθυνση Τεχνικών Υπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2109850164

Δικαιολογητικά που Απαιτούνται για τη Σύνδεση Ακινήτου με Αγωγό Ακαθάρτων του Δήμου

-Απαραίτητη προϋπόθεση η αρχική επικοινωνία με την αρμόδια τμηματάρχη Κα Σαγώνα Κατερίνα στο 9876052 για να διευθετηθεί εάν ο αγωγός ανήκει στο Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ
-Αίτηση
-Τοπογραφικό διάγραμμα στοιχείων του οικοπέδου με τους όρους δόμησης
-Τομές Α-Α και Β-Β
-Κάτοψη υπογείου αν υπάρχει
-Δήλωση του ν. 1599/86 εφ’ όσον υπάρχει Πυλωτή ότι θα παραμείνει ανοικτός ο χώρος και σε περίπτωση που θα αλλάξει η χρήση της θα δηλωθεί στην Υπηρεσία μας
-Φωτοαντίγραφο άδειας Οικοδομής
-Κάτοψη δώματος
-Εφ’ όσον υπάρχει γκαράζ απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη όπου θα φαίνεται η χρήση του
-Λογαριασμός νερού εφ’ όσον υπάρχει

Βεβαίωση Αρίθμησης

Για τη χορήγηση Βεβαίωσης Αρίθμησης απαιτείται μία αίτηση στην οποία να αναφέρεται η ακριβής θέση του ακινήτου καθώς και φωτοτυπία της άδειας οικοδομής. Στην περίπτωση που δεν είναι ευδιάκριτη η ακριβής θέση του ακινήτου εντός του Ο.Τ. στο σκαρίφημα της κατατίθεται τοπογραφικό που να φράζει το σύνολο των ιδιοκτησιών του Ο.Τ. επί των προσηκόντων στην οδό του ακινήτου.

Βεβαίωση Υψομέτρου

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης βεβαίωσης απαιτείται η κατάθεση του τοπογραφικού διαγράμματος της ιδιοκτησίας και σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα που θα κατεδαφιστεί προσκομίζεται και η σχετική άδεια κατεδάφισης.