Πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μήνες

image_pdfimage_print

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου Μιχάλης Κουμεντάκος ανακοινώνει την πλήρωση πέντε (5) θέσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως 12 μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, Τ.Κ. 17561 Παλαιό Φάληρο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ανωτέρω διεύθυνση. 

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τετάρτη 15.12.2021 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 27.12.2021

Δείτε και κατεβάστε τα σχετικά έγγραφα.

Ανακοινωση Υπ.Αριθμ ΣΜΕ 2 -2021 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ1 ΠΕ ΤΕ

Δείτε και κατεβάστε τα παραρτήματα Ανακοινώσεων Σύμβασης Μίσθωσης Έργου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2