Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 6ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

image_pdfimage_print

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Ταχυδρομική διεύθυνση: Κόνιαρη 15, Αθήνα 11471

Ηλεκτρονική διεύθυνση: metafores@mou.gr

Αρμόδιο στέλεχος: Χριστίνα Δρίτσα, Προϊσταμένη Μονάδας Α1 (τηλ. επικοινωνίας 210 6930161)

ως Αρχή Σχεδιασμού του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Α. Ανακοινώνει ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ βρίσκεται αναρτημένη και ελευθέρα προσβάσιμη στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση:

https://www.ymeperaa.gr/images/SMPE_6th_REVISION.pdf

H Αρχή Σχεδιασμού και τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ως άνω διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, email: sec.dipa@prv.ypeka.gr ), μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής ήτοι έως 11-11-2023.