Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 8496/29.03.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (SMARTBEAR)

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 8496/29.03.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δέκα (10) ατόμων προκειμένου να απασχοληθούν στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR

Πίνακας κατάταξης

Πίνακας απορριπτέων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .

Οι πίνακες αναρτώνται εκ νέου κατόπιν λήξης της προεκλογικής περιόδου και της σχετικής απαγόρευσης των διορισμών/προσλήψεων και των μεταβολών στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού του δημοσίου. Ως εκ τούτου η προθεσμία των ενστάσεων κατά των πινάκων λήγει στις 30.06.2023.