Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 32600/22.12.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 32600/22.12.2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ΠΕ ειδικότητας Ιατρών προκειμένου να απασχοληθεί στο ερευνητικό πρόγραμμα SMART BEAR

Πίνακας κατάταξης

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .