ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (ΕΠΑΥΑΠ)

image_pdfimage_print

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων A.E. (ΕΔΕΥΕΠ Α.E.), που εδρεύει στην οδό Δημητρίου Μάργαρη 18, 115 25, Αθήνα, τηλ: 2106797800, ως Αρχή Σχεδιασμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΕΠΑΥΑΠ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

Α. Ανακοινώνει ότι οι απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό, είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου, στην διαδικτυακή διεύθυνση https://herema.gr/el/announcement-seia-ndp-owf/, καθώς και σε έγχαρτη μορφή, εφόσον ζητηθούν, από την Αρχή Σχεδιασμού ή τα οικεία Περιφερειακά Συμβούλια.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (email: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.