Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης, για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΗΘΩΞΕ-ΓΨΥ Αρ. Πρωτ.: 252/2020 ΑΔΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση, χώρου (1) μίας θέσης στάθμευσης, για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ZNE 6621, επί της οδού ΠΡΟΜΑΧΩΝ 4.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΙΦΩΞΕ-85Ρ Αρ. Πρωτ.: 71/01.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το όχημα με αρ. κυκλ. ΥΝΧ8189 επί της οδού Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 41 μετά από αίτηση με αρ.πρωτ. 22892/9-9-2021 της δικαιούχου, λόγω μετοίκησης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω5Ν8ΩΞΕ-Ψ4Ω Αρ. Πρωτ.: 70/01.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α59ΩΞΕ-ΟΝ2 Αρ. Πρωτ.: 69/17.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης εκ περιτροπής στα με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 1659 & ΚΗΗ 3292 υπηρεσιακά οχήματα, έμπροσθεν της «Παιδικής Βιβλιοθήκης» του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, επί της οδού Αίαντος 28.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΡ6ΩΩΞΕ-Ν96 Αρ. Πρωτ.: 69/01.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΒΥΩΞΕ-6ΙΗ Αρ. Πρωτ.: 68/01.10.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ6ΨΝΩΞΕ-ΑΜΜ Αρ. Πρωτ.: 67/24.09.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΙ1ΩΞΕ-ΥΡ5 Αρ. Πρωτ.: 66/17.09.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 170 (με την με αρ. πρωτ. 21931/30.08.2021 αίτηση του ενδιαφερόμενου).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗΘΧΩΞΕ-6ΕΧ Αρ. Πρωτ.: 65/10.09.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω1Γ3ΩΞΕ-ΟΓΩ Αρ. Πρωτ.: 64/10.09.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Λ0ΧΩΞΕ-ΜΕ2 Αρ. Πρωτ.: 63
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΕΓΥΩΞΕ-ΨΚ3 Αρ. Πρωτ.: 62
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Σ94ΩΞΕ-6Η0 Αρ. Πρωτ.: 61/06.08.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» της εταιρείας με την επωνυμία «AMICO O.E.» με εκπρόσωπο τον ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ αρ. 235, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΗΘΩΞΕ-8ΑΒ Αρ. Πρωτ.: 60/06.08.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΞΥΩΞΕ-Ω0Ω Αρ. Πρωτ.: 59/06.08.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αναβολή λήψης απόφασης για τη διακοπή λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ», της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΛΙ & ΛΑΔΙ Ι.Κ.Ε.» που λειτουργεί με την με αρ. 1150289 (ver. 3)/29.03.2021 (αρ. πρωτ. εισ. εγγρ.8896/30.03.2021)ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τρίτωνος 41 & Αγ. Αλεξάνδρου 17, λόγω υποβολής ένστασης κατά της με αρ. 25/21 Έκθεσης Αυτοψίας του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, το οποίο κοινοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ.34118/24.6.2021 (αρ. πρωτ. εισερχ. εγγρ. 16123/24.6.2021) έγγραφο, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ενστάσεως.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΝΔΩΞΕ-ΕΜΦ Αρ. Πρωτ.: 58/30.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης, για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. IKA 8541, επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 57.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΓΕΩΞΕ-946 Αρ. Πρωτ.: 57/30.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής , κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΥΝΩΞΕ-02Υ Αρ. Πρωτ.: 56/30.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Συμπλήρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης- σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε.», σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 του Παραρτήματος Α του ΦΕΚ 45/Β΄/2014 (άρθρο 5, παρ. 5, περιπτ. γ).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΥΠΩΞΕ-ΟΔΞ Αρ. Πρωτ.: 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής , κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΞΕ-ΣΝ4 Αρ. Πρωτ.: 54
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 47