Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τη ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ. 119Β στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΖ4ΩΞΕ-ΜΗΩ Αρ. Πρωτ.: 17/14-09-2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΧ 7678 επί της οδού ΠΡΩΤΕΩΣ 68 , μετά την με αρ. πρωτ. 11.927/06-07-2020 αίτηση .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ0Φ7ΩΞΕ-87Β Αρ. Πρωτ.: 16/14-09-2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΥ 1736 επί της οδού ΝΑΙΆΔΩΝ 12, μετά την με αρ. πρωτ. 12.594/13-07-2020 αίτηση .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡΒΝΩΞΕ-ΤΟΛ Αρ. Πρωτ.: 15
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΜ 6005 επί της οδού ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 12.649/13-07-2020 αίτηση .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 65ΥΟΩΞΕ-861 Αρ. Πρωτ.: 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΜ 4162 επί της οδού ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 85, μετά την με αρ. πρωτ. 24.062/16-12-2019 αίτηση .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΝΝΩΞΕ-7ΙΧ Αρ. Πρωτ.: 13
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΡΕ 1015 επί της οδού ΙΦΙΤΟΥ 2, μετά την με αρ. πρωτ. 8.511/21-5-2020 αίτηση .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΜΣΩΞΕ-Δ0Ζ Αρ. Πρωτ.: 12
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης, στάθμευσης, σε άτομο με κινητικά προβλήματα, επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 101-103, για το, με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΗ 7111, όχημα ΙΧ, μετά την με αρ. πρωτ. 10.213/15-6-2020, σχετική αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΗ8ΩΞΕ-ΣΑΒ Αρ. Πρωτ.: 11
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χορήγηση Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής στο Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (καφετέρια)» του ΜΩΥΣΙΔΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΝΑΥΣΙΚΑΣ αρ. 40 & ΑΧΑΙΩΝ αρ. 14, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΡΧΩΞΕ-ΒΤΒ Αρ. Πρωτ.: 10
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ετήσια έκθεση πεπραγμένων ΕΠΖ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΗΣΩΞΕ-ΨΨΗ Αρ. Πρωτ.: 09/15.07.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθορισμός θέσεων και προδιαγραφών χώρων στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/08.10.2001).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΚΖΩΞΕ-ΔΑΔ Αρ. Πρωτ.: 8
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της δέσμευσης μίας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, με την τοποθέτηση σχετικής οδικής σήμανσης και τη σχετική διαγράμμιση, για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην αναπηρικών, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, στην πλευρά της πλατείας ΦΛΟΙΣΒΟΥ, έναντι των αρ. 2 έως 4, μετά το με αρ. πρωτ. 256/7-1-2020 αίτημα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΩΒΩΞΕ-ΚΝΣ Αρ. Πρωτ.: 7
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΖΖΟ 6820 επί της οδού ΚΡΟΝΟΥ 34, μετά την με αρ. πρωτ. 1944/28-1-2020 αίτηση του Α.Μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΓΕΩΞΕ-ΕΕΟ Αρ. Πρωτ.: 6
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΜΗ 9856 επί της οδού ΚΑΛΥΨΟΥΣ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 2633/4-2-2020 αίτηση της Α.Μ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΣΝΩΞΕ-3ΛΡ Αρ. Πρωτ.: 5
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΜ 9750 επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ 12, μετά την με αρ. πρωτ. 847/15-1-2020 αίτηση του Π.Ι.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α3ΒΩΞΕ-ΨΤΧ Αρ. Πρωτ.: 4
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της σχετικής οδικής σήμανσης για την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην της χρηματαποστολής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έμπροσθεν του υποκαταστήματος OPTIMA BANK επί της οδού ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΑΠΩΞΕ-7ΦΓ Αρ. Πρωτ.: 2
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 271 για την διαμόρφωση πολυχώρου για τη διενέργεια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων, κέντρου ημερησίας φροντίδας (πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας), κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και νέων με νοητική υστέρηση και αυτισμό, με ξενώνα, επί της οδού Ελλης 5, στο Δ. Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Φ7ΓΩΞΕ-ΞΕΜ Αρ. Πρωτ.: 01/27.01.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Υπαίθριας Ψυχαγωγικής Δραστηριότητας (τσίρκο) στον DI BARI ANTONIO, το οποίο βρίσκεται επί της Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος και Μωραϊτίνη εντός του πάρκινγκ αεροπορίας, για χρονικό διάστημα ενός μηνός από 20.12.2019 έως 20.01.2020 (με πιθανή παράταση μέχρι 10.02.2020).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΩ02ΩΞΕ-Γ13 Αρ. Πρωτ.: 51/09.12.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων χώρων εντός του Πάρκου Φλοίσβου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΟ80ΩΞΕ-ΑΦΒ Αρ. Πρωτ.: 49
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης, στάθμευσης, σε άτομο με κινητικά προβλήματα, επί της οδού ΝΑΪΑΔΩΝ 62, για το, με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΥ 7344, όχημα ΙΧ, μετά την με αρ. πρωτ. 11416/31-5-2019, αίτηση του δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΤΦΩΞΕ-Ζ4Ζ Αρ. Πρωτ.: 48
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κοψαχείλας Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ο.Τ. 400 και στο τμήμα του επί της Δημοκρατίας 81 πλησίον οδού Μεσολογγίου (εμβαδού περίπου 1100,0 τ.μ.), για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως σχολικού (χώρος εκπαίδευσης) για την ανέγερση του 13ου Νηπιαγωγείου Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΣ3ΩΞΕ-ΓΕΗ Αρ. Πρωτ.: 47
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 42