Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση της κοπής δένδρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΥΑΩΞΕ-ΕΡ9 Αρ. Πρωτ.: 81/26.09.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 103 με αρ. κυκλ. ΥΝΗ 7111 η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 173/17-9-2020 ΑΔΣ, λόγω θανάτου της δικαιούχου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ρ709ΩΞΕ-Ε1Ξ Αρ. Πρωτ.: 80/26.09.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη MH παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ. ΥΜΧ 5085 επί της οδού ΜΟΥΣΩΝ 9.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΨΝΩΞΕ-ΚΒΥ Αρ. Πρωτ.: 79/26.09.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη MH παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλ. ZKI 8368 επί της οδού ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 20.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ρ56ΩΞΕ-31Π Αρ. Πρωτ.: 78/26.09.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου (πεζοδρόμιο) προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ" της εταιρείας με την επωνυμία «DENIZ MEZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ. 11-13, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ρ3ΘΩΞΕ-82Φ Αρ. Πρωτ.: 77/26.09.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)», της εταιρείας με την επωνυμία «BOONGA THERAPY EE», που βρίσκεται στην οδό ΝΑΪΑΔΩΝ αρ. 2 στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ρ0ΠΘΩΞΕ-Ξ63 Αρ. Πρωτ.: 76/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό θέσης περιπτέρου επί της οδού Λ. Αμφιθέας 60 & Παλαιολόγου στο Παλαιό Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΠ12ΩΞΕ-Γ5Ο Αρ. Πρωτ.: 75/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ)-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ/ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ/ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)", της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε." με εκπρόσωπο την ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΝΑΪΑΔΩΝ αρ. 58, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΨ6ΩΞΕ-Ω6Α Αρ. Πρωτ.: 74/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)", του ΦΑΡΑΓΚ ΑΜΠΝΤΑΛΛΑ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 69, στο Δήμο μας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΒΓΩΞΕ-ΥΥ5 Αρ. Πρωτ.: 73/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για άδεια κατάληψης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων έμπροσθεν του Κ.Υ.Ε. "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ" της ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΙΦΙΤΟΥ αρ. 2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΗΨΣΩΞΕ-ΣΒ3 Αρ. Πρωτ.: 72/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 28/05-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΣΙΤΩΞΕ-ΣΟΕ) απόφασης ΕΠΖ: «Μελέτη Αποκατάστασης Κυκλοφορίας» κατά τη φάση κατασκευής του έργου: «Δημιουργία Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης: ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Οι Έλληνες και η Θάλασσα», σε οδικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού Δέλτα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΑ4ΨΩΞΕ-ΖΚΧ Αρ. Πρωτ.: 71/22.08.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη έγκριση της παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες ολιγόχρονης στάθμευσης των ασθενών με κινητικά προβλήματα κατά τις ώρες λειτουργίας από 9.00 έως 21.00, έμπροσθεν φυσικοθεραπευτηρίου, επί της Λεωφ. Αμφιθέας 82, μετά τη με αρ. πρωτ. 18078/06.07.2023 αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσιοθεραπευτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ3/Β’/08-01-1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/3430 11-6-93 (ΦΕΚ456/Β’/24-06-1993).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΠ3ΩΞΕ-8ΟΛ Αρ. Πρωτ.: 70/22.08.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλωτό εστιατόριο-χώρος εκδηλώσεων, επί του πλωτού ναυπηγήματος Ν.547/76 του Λιμένα Πειραιά με αριθμό Ν.Π.162,που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου χώρου στην περιοχή «ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ» του Δήμου μας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στη Σαλαμίνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Δ51ΩΞΕ-ΦΤΖ Αρ. Πρωτ.: 69/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναβoλή της λήψης απόφασης περί διακοπής λειτουργίας του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», της εταιρίας με την επωνυμία «Γ. ΧΑΤΙΝΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Χατίνογλου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρ. 37 & ΠΑΝΤΕΛΗ ΛΙΝΟΥ αρ. 2, στο Δήμο μας, έως ότου πραγματοποιηθεί επανέλεγχος από την ΥΔΟΜ για την διαπίστωση συμμόρφωσης του ΚΥΕ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΞΟΩΞΕ-ΤΣ3 Αρ. Πρωτ.: 68/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη ΜΗ διακοπή λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας» που λειτουργεί με την με αρ. 1137034 (ver.1)/4.12.2019 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 23183/4.12.2019) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 1, λόγω εξόφλησης των προστίμων πολεοδομίας που αναφέρονται στο με αρ. 7/2022 σχετικό χρηματικό κατάλογο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ε4ΩΩΞΕ-2Ψ4 Αρ. Πρωτ.: 67/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την προσωρινή αφαίρεση της με αρ. πρωτ. 3544/2.2.2023 άδειας παράτασης χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της εταιρείας με την επωνυμία «INVESTING PROJECT ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με νόμιμο εκπρόσωπο τον Τσούτσια Διονύσιο, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 28ης Οκτωβρίου αρ. 4 & Ανθυπ. Μάμαλη, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, λόγω διαπιστωμένης παράβασης των όρων λειτουργίας αυτής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ξ3ΣΩΞΕ-4ΙΘ Αρ. Πρωτ.: 66/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΕΡ 2361 επί της οδού ΝΑΥΠΛΙΟΥ 23.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΛΑΘΩΞΕ-ΗΟΡ Αρ. Πρωτ.: 65/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. YMN 5500 επί της οδού ΘΗΣΕΩΣ 2.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Π5ΗΩΞΕ-ΥΙ1 Αρ. Πρωτ.: 64/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΧΑΡ 1907 επί της οδού ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 9.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 60ΑΤΩΞΕ-ΡΥΒ Αρ. Πρωτ.: 63/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την μη παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 6001 επί της οδού ΙΑΣΩΝΟΣ 6.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΓΒ5ΩΞΕ-ΟΝ6 Αρ. Πρωτ.: 62/28.07.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 57