Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης, για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΗΘΩΞΕ-ΓΨΥ Αρ. Πρωτ.: 252/2020 ΑΔΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης συνεργασίας με την εταιρεία RECYCOM για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Α59ΩΞΕ-ΟΝ2 Αρ. Πρωτ.: 69/17.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Συμπλήρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης- σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε.», σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 του Παραρτήματος Α του ΦΕΚ 45/Β΄/2014 (άρθρο 5, παρ. 5, περιπτ. γ).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΥΠΩΞΕ-ΟΔΞ Αρ. Πρωτ.: 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής , κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΞΕ-ΣΝ4 Αρ. Πρωτ.: 54
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΖΓΩΞΕ-ΝΜ9 Αρ. Πρωτ.: 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΝΕΩΞΕ-Ι6Δ Αρ. Πρωτ.: 52/16.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΕΔ5ΩΞΕ-ΘΔΥ Αρ. Πρωτ.: 51/09.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ. αριθ. 186/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη ραμπών ΑΜΕΑ στις απολήξεις της απότμησης της εισόδου – εξόδου της οδού Λ. Αμφιθέας 43 και τις απολήξεις απότμησης της εξόδου της οδού Νέστορος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΝΓΡΩΞΕ-ΔΞ7 Αρ. Πρωτ.: 50/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου της κα ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από την συμβολή των οδών ΑΧΙΛΛΕΩΣ & ΑΛΚΥΟΝΗΣ (έναντι Ι.Ν. Παναγίτσας) στη ζητούμενη νέα θέση επί της συμβολής των οδών ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω596ΩΞΕ-ΖΩ6 Αρ. Πρωτ.: 49/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΨΠΩΞΕ-95Γ Αρ. Πρωτ.: 48/05.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση 1 θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφ. ΖΝΑ 8555, επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 84.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΗ9ΕΩΞΕ-Γ7Ω Αρ. Πρωτ.: 47/05.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 227/2005 απόφασης Δ.Σ., ως προς τον αρ. κυκλοφορίας ΖΥΜ 1056 οχήματος (στάθμευση επί της οδού Ίριδος αρ.8).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΗΝΜΩΞΕ-6Ν1 Αρ. Πρωτ.: 46/05.07.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκφραση γνώμης Δήμου Π. Φαλήρου (σύμφωνα με την παρ.2.3., άρθρο 3, Ν. 4258/2014) επί της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης, (Σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε.».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΦΧΩΞΕ-Λ7Δ Αρ. Πρωτ.: 45/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων – χωροθέτηση διαβάσεων πεζών πέριξ της πλατείας Φιλικής Εταιρείας Δήμου Π. Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4Φ5ΩΞΕ-ΒΧΒ Αρ. Πρωτ.: 44/05.07.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, του Ψαρέλη Μιχαήλ, που είναι ενταφιασμένος σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 31/18.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΨ8ΩΞΕ-ΘΡΙ Αρ. Πρωτ.: 43
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της Άδειας Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ: ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ)» της εταιρείας με την επωνυμία «CHROMATOLOGIO E.E.» με εκπρόσωπο τον ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΣΥΝΤ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ. 95, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω230ΩΞΕ-Ι3Ξ Αρ. Πρωτ.: 43/25.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Μακρίδη-Καμηλιέρη Ευαγγελίας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 95/19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ024ΩΞΕ-99Κ Αρ. Πρωτ.: 42
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙΤ7ΩΞΕ-ΚΦΨ Αρ. Πρωτ.: 42/25.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βάτσα Λαμπρινής, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 45/20
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜΥΩΩΞΕ-ΔΥ6 Αρ. Πρωτ.: 41
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Αγίου Αλεξάνδρου τμήματος από οδό Ζησιμοπούλου έως οδό Αρτέμιδος με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2020»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΘΦΩΞΕ-ΦΩΩ Αρ. Πρωτ.: 41
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 46