Προυπολογισμός έτους 2018 Δήμου Π. Φαλήρου – Νομικών Προσώπων – Κληροδοτημάτων