Περίπτερα

image_pdfimage_print
 • Μέγιστο εμβαδό περιπτέρου 4,70 τ.μ.
 • Μέγιστο συνολικό εμβαδό 13,00 τ.μ. (παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου)
 • Τιμή ανά τ.μ. ετησίως 100,00€

Για την παραχώρηση της  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο οι ενδιαφερόμενοι (δικαιούχοι και μισθωτές) θα πρέπει να υποβάλλουν χωριστά σχετική αίτηση .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Προκειμένου για

Α) Φυσικά πρόσωπα

α.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Προσώπου.

β.  Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

γ.  Αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Β) Εταιρείες

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

 1. Σχέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο.
 2. Άδεια εκμετάλλευσης περιπτέρου (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 3. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής «Είμαι δικαιούχος του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό …………………………. στο Π. Φάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π. Φαλήρου. (Αρ. Απόφασης 209/2017 ΑΔΑ:ΨΒΙΙΩΞΕ-Λ1Ψ) .
 5. Δημοτική Ενημερότητα (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)
 6. Έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Προκειμένου για

Α) Φυσικά πρόσωπα

α.  Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του Προσώπου.

β.  Εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός-πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής, που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

γ.  Αν είναι ομογενής ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό.

Β) Εταιρείες

α. Αντίγραφο του ισχύοντος και καταχωρημένου στο μητρώο καταστατικού της εταιρείας θεωρημένο από την αρμόδια για την τήρηση του μητρώου αυτής Αρχή.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας.

 1. Σχέδιο κάτοψης που θα απεικονίζεται ο χώρος που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο.
 2. Απόφαση Δημάρχου περί εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση με γνήσιο υπογραφής «Είμαι δικαιούχος του περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό …………………………. στο Π. Φάληρο. Έχω λάβει γνώση του νέου κανονισμού περιπτέρων του Δήμου Π. Φαλήρου. (Αρ. Απόφασης 209/2017 ΑΔΑ:ΨΒΙΙΩΞΕ-Λ1Ψ) .
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος (εξοφλημένο).
 5. Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 6. Δημοτική Ενημερότητα (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)
 7. Έκθεση αυτοψίας από το κλιμάκιο ελέγχου του Δήμου μας. (Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση)

Εάν υπάρχει άδεια κατάληψης του αμέσως προηγούμενου έτους, τότε αρκεί απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, για άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις και ο χώρος κατάληψης παραμένει ο ίδιος όπως αυτός οριοθετήθηκε στην αντίστοιχη άδεια του προηγούμενου έτους.»

 • Υπεύθυνη Δήλωση (ιδιοκτητών / μισθωτών) για αρχική Άδεια εδώ
 • Υπεύθυνη Δήλωση (ιδιοκτητών / μισθωτών) για συνέχιση Άδειας εδώ
 • Αίτηση Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για Περίπτερο εδώ

 

          Αρμόδιο Τμήμα Εσόδων

         Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132020321, 259

         E-mail: esoda.dpf@palaiofaliro.gr