Αρμοδιότητες και Υπηρεσίες

image_pdfimage_print

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΠ ( www.kep.gov.gr )

Το 2002 πραγματοποιήθηκε η σύσταση των ΚΕΠ, μετά τον Ν. 3013/2002 άρθ. 31 ( ΦΕΚ 101/Α/2002 ).

Η λειτουργία του ΚΕΠ στο Δήμο μας ξεκίνησε την 10η Σεπτεμβρίου 2002 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΦ. 1/Οικ. 16974/2002 – ΦΕΚ 1173/Β/10.9.2002 ) και του παραρτήματος Αγ. Βαρβάρας την 11η Σεπτεμβρίου 2006 ( ΥΑ 6647/2006 – ΦΕΚ 442/Β/11.4.2006 )

Το ΚΕΠ:

-ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών
-παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για πάνω από 1000 πιστοποιημένες διαδικασίες που έχουν πιστοποιηθεί με κοινές υπουργικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Για τις μη πιστοποιημένες διαδικασίες το ΚΕΠ δεν παραλαμβάνει αιτήσεις αλλά παρέχει μόνο διοικητική πληροφόρηση.

Για τις πιστοποιημένες διαδικασίες, ο πολίτης πλέον εξυπηρετείται πλήρως από ένα μόνο σημείο (one stop shop), αντί να απευθύνεται σε διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικές πληροφορίες.
Αυτή είναι και η αρχή (αρχή της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης του πολίτη από μια θέση εργασίας) βάσει της οποίας λειτουργούν τα ΚΕΠ


Τρόπος υποβολής αίτησης  στα ΚΕΠ

Οι αιτήσεις στο ΚΕΠ υποβάλλονται αποκλειστικά με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Αυτοπρόσωπη παρουσία στο ΚΕΠ
  • Με φυσική παρουσία νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
  • Μέσω της ψηφιακής πύλης (www.gov.gr), με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet
  • Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της υπηρεσίας Mykeplive


Τρόπος λειτουργίας ΚΕΠ

Ο πολίτης ενημερώνεται επιτόπου από τους υπαλλήλους του ΚΕΠ για όλα τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
Αν θελήσει να υποβάλει κάποιο αίτημα που αφορά σε μια από τις 1000 και άνω διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνει το ΚΕΠ, απευθύνεται σε έναν υπάλληλο του Κέντρου ο οποίος, παρουσία του πολίτη, συμπληρώνει τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.
Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται μέσω του ΚΕΠ στην αρμόδια υπηρεσία, όπου και πρωτοκολλείται.

Το ΚΕΠ αναλαμβάνει να παρακολουθήσει μέχρι τέλους την εξέλιξη της υπόθεσης, απαλλάσσοντας έτσι τον πολίτη από οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση και πιθανή ταλαιπωρία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο πολίτης μπορεί να παραλάβει την απάντησή του από το ΚΕΠ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Όταν ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στο ΚΕΠ για οποιαδήποτε υπόθεσή του επιδεικνύει οπωσδήποτε πρωτότυπο έγγραφο απόδειξης της ταυτότητάς του.

Σε περίπτωση νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου απαιτείται πρωτότυπη εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή εξουσιοδότηση μέσω gov.gr και πρωτότυπο ταυτοποιητικό έγγραφο του εξουσιοδοτούμενου

 

Ταυτοποιητικά Έγγραφα Για  Έλληνες πολίτες:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο εν ισχύ, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας

Ταυτοποιητικά Έγγραφα Για Αλλοδαπούς:

Διαβατήριο εν ισχύ ΚΑΙ άδεια παραμονής εν ισχύ

Τα ΚΕΠ έχουν ένα μεσολαβητικό ρόλο. Ενημερώνουν τους πολίτες, τους διευκολύνουν στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων κλπ και αποστέλλουν το φάκελο συμπληρωμένο στην αρμόδια υπηρεσία, η οποία εξετάζει το αίτημα στην ουσία, ως η μόνη αρμόδια να εκδώσει την τελική διοικητική πράξη.

Συνηθισμένες Υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΠ:

-Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής
-Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης
-Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
-Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
-Έκδοση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας
-Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης
-Έκδοση αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου
-Έκδοση πιστοποιητικών Πρωτοδικείων_Ειρηνοδικείων

-Ανανέωση άδειας οδήγησης
-Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού Αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)
-Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας
-Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου
-Έκδοση αντιγράφου ληξιαρχικών πράξεων (γέννησης, γάμου, θανάτου)
-Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας
-Μεταδημότευση
-Απόδοση – Μεταβολές ΑΜΚΑ
-Ανανέωση κάρτας ανεργίας, Έκδοση βεβαίωσης ανεργίας

Ψηφιακά πιστοποιητικά covid και Βεβαιώσεις εμβολιασμού