Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

image_pdfimage_print

άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τη συμμετοχή σας στις διαδικτυακές δράσεις του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για τον εορτασμό 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

(Δημοτικές Βιβλιοθήκες Δήμου Παλαιού Φαλήρου)

 

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παλαιού Φαλήρου», που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, ΤΚ 175 62, Τηλέφωνο: 213 2020200), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Δήμαρχό του, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) και ιδιαιτέρως του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και του Ν.4624/2019, υπό την ιδιότητά του ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής (εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»-ΥτΔ), ότι ο ίδιος ο ΟΤΑ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού “Υπεύθυνοι Επεξεργασίας” ή “Εκτελούντες την Επεξεργασία”, τρίτοι ή αποδέκτες: υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ., βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” ή σε εκπλήρωση καθήκοντος του ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο έντυπο της φόρμας, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των αιτημάτων του υποβάλλει ο/η αιτών/ούσα – «Υποκείμενο των Δεδομένων».

 

Δραστηριότητα επεξεργασίας ΔΠΧ Επεξεργασία και διεκπεραίωση αιτήματος συμμετοχής σε δράσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου παλαιού Φαλήρου
Υποκείμενα – Αιτών/ούσα
Σκοπός επεξεργασίας ΔΠΧ – Επεξεργασία/διεκπεραίωση αιτήματος

– Επικοινωνία με το ΥτΔ προς αποστολή ενημερωτικού υλικού για δράσεις και εκδηλώσεις των Δημοτικών Βιβλιοθηκών

Νομική βάση επεξεργασίας ΔΠΧ Συναίνεση ΥτΔ (ΓΚΠΔ άρθρο 6 § 1α’)
Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ – Διατήρηση στο αρμόδιο Τμήμα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος (αν δεν υπάρχει συγκατάθεση για περαιτέρω επικοινωνία)/την άρση της συγκατάθεσης του ΥτΔ

– Ασφαλής αρχειοθέτηση και στη συνέχεια, ασφαλής καταστροφή των ΔΠΧ δυνάμει νομοθετικών διατάξεων (πχ. ΠΔ 480/1985)

Δικαιώματα ΥτΔ* – Πρόσβαση (ΓΚΠΔ άρθρο 15)

–  Διόρθωση (ΓΚΠΔ άρθρο 16)

–  Διαγραφή (ΓΚΠΔ άρθρο 17)

–  Περιορισμός της επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 18)

–  Φορητότητα (ΓΚΠΔ άρθρο 20)

*υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων ΥτΔ –  με συμπλήρωση αίτησης/φόρμας που υπάρχει στις Δ/νσεις του Δήμου

–  με επιστολή στη διεύθυνση «Δήμος Παλαιού Φαλήρου» (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, ΤΚ 175 62, Παλαιό Φάληρο)

–  με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου

Περαιτέρω Διαβίβαση – Εχεμύθεια – Διαβίβαση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο New York College

-Διαβίβαση στην Google κατά το μέρος που παρέχει στον Δήμο παλαιού Φαλήρου την υπηρεσία των google forms, μέσω των οποίων τα ΥτΔ δηλώνουν συμμετοχή στις εκδηλώσεις/δράσεις που διοργανώνει

–  Καταρχήν απαγορεύεται η περαιτέρω διαβίβαση

–  Διαβίβαση δυνάμει άρθρου 26 Ν. 4624/2019

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ –  εγγράφως στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα)

–  με ηλεκτρονικό μήνυμα (www.dpa.gr)