Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-2ΗΠ Αρ. Πρωτ.: 24988
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ψ44 Αρ. Πρωτ.: 24985
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΥΩΟ Αρ. Πρωτ.: 24979
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Σ4Υ Αρ. Πρωτ.: 24652
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΗΡ5 Αρ. Πρωτ.: 302/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΝΓ1 Αρ. Πρωτ.: 24652
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-33Ζ Αρ. Πρωτ.: 24644
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-4ΡΡ Αρ. Πρωτ.: 24643
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΜΩΑ Αρ. Πρωτ.: 24642
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-2ΨΟ Αρ. Πρωτ.: 301/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΤΝΜ Αρ. Πρωτ.: 24641
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-2Σ2 Αρ. Πρωτ.: 24640
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ι6Χ Αρ. Πρωτ.: 300/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΑΘ5 Αρ. Πρωτ.: 24639
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ξ7Ο Αρ. Πρωτ.: 299/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΤΒΑ Αρ. Πρωτ.: 289/11.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΒΓΞ Αρ. Πρωτ.: 391
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίων Κανονισμών Λειτουργίας: α) Εκτελεστικής Επιτροπής, β) Οικονομικής Επιτροπής και γ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ψ5Χ Αρ. Πρωτ.: 255/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμ/λίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-99Ω Αρ. Πρωτ.: 254/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών αιρετών γυναικών, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν το Δήμο μας στα πλαίσια του έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-8ΙΙ Αρ. Πρωτ.: 253/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,069