Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνου λογαριασμού των έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την πληρωμή αυτών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ω98ΩΞΕ-ΒΧΟ Αρ. Πρωτ.: 362/30.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ (Β΄ ΦΑΣΗ) & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 128.400,00€ συμπεριλαμβανομένου απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ με ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 116/2014 μελέτη της Τ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΣΝΞΩΞΕ-2ΔΩ Αρ. Πρωτ.: 360/30.10.2014
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταγγελία σύμβασης ΚΟΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΠΟΕΩΞΕ-ΝΡΣ Αρ. Πρωτ.: 617
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Υ96ΩΞΕ-3ΘΡ Αρ. Πρωτ.: 36088
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΩΠΤΩΞΕ-62Ψ Αρ. Πρωτ.: 2470Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2015.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΝΧΘΩΞΕ-ΥΝΜ Αρ. Πρωτ.: 525/23.10.2014
Αρ. Αποφ.: 525 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αντικατάσταση μελών της επιτροπής διαγωνισμού που ορίσθηκε με την 229/14 απόφαση ΟΕ για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων κάτω από το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, λόγω μετάταξης δύο υπαλλήλων με το πρόγραμμα ενδοαυτοδιοικητικής κινη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΔΛΩΞΕ-ΨΤΝ Αρ. Πρωτ.: 524/21.10.2014
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παράταση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 450€, με ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, για κάρτες ψηφιακών ταχογράφων & πιστοποιήσεις οδηγών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΚΟΩΞΕ-7Μ8 Αρ. Πρωτ.: 518/21.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.000€, στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, για τέλη και παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΒΞΩΞΕ-Φ59 Αρ. Πρωτ.: 517/21.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. εισερχ. 27119/2014 αίτησης του ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του στο Δήμο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝ4ΕΩΞΕ-2ΒΔ Αρ. Πρωτ.: 515/21.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. εισερχ. 27034/2014 αίτησης της εταιρείας «ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Θ. & ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. ΟΕ» για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της στο Δήμο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΑΨΑΩΞΕ-67Ι Αρ. Πρωτ.: 514/21.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 13€ που θα πληρωθεί στον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου μας κ. Μελιδώνη Σταύρο για όσα κατέβαλε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών για χορήγηση αντιγράφου του με αρ. 24592/1069 συμβολαίου αποδοχής για το ακίνητο επί της οδού Σταδίου 33- Αθήνα κ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥ3ΠΩΞΕ-ΑΧ5 Αρ. Πρωτ.: 513/21.10.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Δημοκρατίας» προϋπολογισμού 79.950,00€ συμπεριλαμβανομένου απρόβλεπτων, αναθεώρησης και ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΡΦΤΩΞΕ-Σ89 Αρ. Πρωτ.: 463/26.08.2014
Αρ. Αποφ.: 463 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση σε εργολάβο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ», πρ/σμού 12.200,06€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ3Ε7ΩΞΕ-7ΔΑ Αρ. Πρωτ.: 522/21.10.2014
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση σε εργολάβο του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», πρ/σμού 12.190,16€, συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Φ85ΩΞΕ-ΗΛ3 Αρ. Πρωτ.: 521/21.10.2014
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΜΤΧΩΞΕ-Σ3Ψ Αρ. Πρωτ.: 503
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για τη χορήγηση στο Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου (ΣΕΚΒ- Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο) άδειας λειτουργίας ‘Έκθεσης Βιβλίου στη Μαρίνα Φλοίσβου .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΗ8ΩΞΕ-Ω27 Αρ. Πρωτ.: 365/30.10.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 640ΞΩΞΕ-ΨΟΔ Αρ. Πρωτ.: 614
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩ2ΨΩΞΕ-28Π Αρ. Πρωτ.: 2524Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΚΙΩΞΕ-89Ε Αρ. Πρωτ.: 2523Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.430