Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση μικτού οργάνου/κλιμακίου ελέγχου ανελκυστήρων της περίπτωσης 2β του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ.Φ.Α/9.2/οικ.28425 (ΦΕΚ 2604/Β/2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας , Οικονομικών & Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΔΤΒΩΞΕ-2ΟΛ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού παραλίας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣ0ΕΩΞΕ-ΥΛΕ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 07/31.01.2018 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση εφαρμογών - προγραμμάτων Η/Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΘΔΩΞΕ-15Ω 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων -χορήγηση ειδών διαβίωσης ,διατροφής σε άπορους δημότες 2016 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝ3ΗΩΞΕ-Τ7Π 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3505 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω44ΟΩΞΕ-ΠΙΣ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3507 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σφραγίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΑΦΩΞΕ-ΝΥ2 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 3508 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ2018 ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 75Α (1ου & 2ου ορόφου), ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 611ΛΩΞΕ-82Ξ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 10.203,96€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6614.001: Προμήθεια ταμπελών – πινακίδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ8ΒΩΞΕ-52Σ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 31/14.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαπιστωτική απόφαση Δημάρχου περί σύννομης εκμίσθωσης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Σ7ΧΩΞΕ-5Ω3 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 77 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για : α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας σφραγίδων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.000€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΗΣΓΩΞΕ-Λ4Ι 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 30/14.02.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΓΙΑ ΟΙΚΗΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ( ΓΛΑΥΚΟΥ 18 ) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 29/11/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/12/2017.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Λ1ΩΞΕ-3ΔΕ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77) ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 03/10/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/01/2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΥΣΩΞΕ-8ΧΑ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της εκδήλωσης Μαθητικό Καρναβάλι 2018»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1Ρ1ΩΞΕ-ΣΒΓ 16/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΔΧΩΞΕ-ΞΛΘ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/49 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοπλισμός ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΔΦΩΞΕ-170 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/48 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΩΦΩΞΕ-97Σ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨΣΡΩΞΕ-ΗΔΘ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: 78/2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2016-2018 συν(1-31/12/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΜΝΩΞΕ-13Κ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2016-2018 συν(16-30/11/2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΗΒΩΞΕ-ΤΧ7 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2016-2018 συν(16-31/10/2017 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ),(1-15/11/2017 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΙΧΩΞΕ-Β7Υ 15/02/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.235