Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΘΩ5ΩΞΕ-ΟΤ8 Αρ. Πρωτ.: 985 / 14-12-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω42ΠΩΞΕ-85Ι Αρ. Πρωτ.: 984 / 14-12-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΛΨ5ΩΞΕ-Γ32 Αρ. Πρωτ.: 340
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΑΖΩΞΕ-374 Αρ. Πρωτ.: 23304
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΝΤΩΞΕ-Ψ1Δ Αρ. Πρωτ.: 23303
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΙΓΩΞΕ-4ΙΛ Αρ. Πρωτ.: 23302
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΥΧΩΞΕ-ΛΑΖ Αρ. Πρωτ.: 23300
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση υπογραφής της Συμφωνίας Επιχορήγησης, στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» WiFi4EU, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων (ΙΝΕΑ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟ1ΤΩΞΕ-3ΗΞ Αρ. Πρωτ.: 355/12.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΦΥΩΞΕ-ΣΑΡ Αρ. Πρωτ.: 23296
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου, προς τη διαχείριση της πολυκατοικίας επί της οδού Πραξιτέλους 5, για την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Συλλάνταβο, της συζήτησης της εφέσεως κατά της με αρ. 1640/2018 Απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία άσκησαν οι Θηρεσία και Νικόλαος Μυλωνάς, συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στη διαχείριση το ποσό των οφειλόμενων κοινοχρήστων ποσού 1.244.03€ νομιμοτόκως.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4ΥΨΩΞΕ-12Κ Αρ. Πρωτ.: 358/05.12.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α) για την βεβαίωση αδυναμίας διενέργειας ελέγχων και αυτοψιών σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων αρμοδιότητας του γραφείου ανελκυστήρων του Η/Μ τμήματος του Δήμου μας από το υπηρετούν προσωπικό του Δήμου και β) για την έγκριση σύναψης παροχής υπηρεσιών με ειδικευμένο φορέα.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω6Κ9ΩΞΕ-ΤΣΦ Αρ. Πρωτ.: 354/12.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο8/2018 του ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΖ0ΩΞΕ-8ΝΤ Αρ. Πρωτ.: 986
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποδέσμευση. Ύδρευση πλατειών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΘ3ΩΞΕ-Ρ65 Αρ. Πρωτ.: 23207
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση πλατειών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΣΖΩΞΕ-3ΙΤ Αρ. Πρωτ.: 23211
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθαρισμός και αποκατάσταση τοιχείων κοινοχρήστων χώρων από συνθήματα και γκράφιτι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΗΠΩΞΕ-Ζ7Λ Αρ. Πρωτ.: Α/491
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΣΤΙΣ 21-12-2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΟΒΩΞΕ-77Ξ Αρ. Πρωτ.: 23245
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω6ΗΖΩΞΕ-ΞΚΚ Αρ. Πρωτ.: 346
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ " ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ" ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 29/11/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΒΙΩΞΕ-Δ5Κ Αρ. Πρωτ.: Α/490
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2017 συν(1ΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω9Π3ΩΞΕ-ΛΒΥ Αρ. Πρωτ.: Α/489
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΝΩΩΞΕ-ΨΡ9 Αρ. Πρωτ.: 356/05.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1.433