Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΠΟΡΩΝ , ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ)
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΛΩΩΞΕ-9Ξ3 Αρ. Πρωτ.: 443
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO 50001:2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΒΟΩΞΕ-ΒΧ2 Αρ. Πρωτ.: 11884
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61Η8ΩΞΕ-Μ7Ψ Αρ. Πρωτ.: 5
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΤ-ΤΑΠ , ΟΤΑ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑ ΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΙΛΩΞΕ-ΨΜΗ Αρ. Πρωτ.: Β/1152
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ψ39ΩΞΕ-2ΦΝ Αρ. Πρωτ.: Β/1151
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ19ΥΩΞΕ-8ΒΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1150
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ91ΩΞΕ-ΚΥ9 Αρ. Πρωτ.: Β/1174
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της με αρ. 48/2020 μελέτης των Τ.Υ. του Δήμου για την «Προμήθεια κλιματιστικών» και εκτέλεσή της με απευθείας ανάθεση
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΓ9ΛΩΞΕ-ΝΨΦ Αρ. Πρωτ.: 441
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών της υπηρεσίας «ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» έτους 2020, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 69ΕΠΩΞΕ-ΠΘΤ Αρ. Πρωτ.: 172/03.07.2020
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
"Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση και απορρόφηση εθνικών και ευρωπαικών πόρων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΗΔΒΩΞΕ-ΓΚ3 Αρ. Πρωτ.: 11832
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κλιματιστικών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΗΡΩΞΕ-ΞΜΜ Αρ. Πρωτ.: 11830
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό και προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το μήνα Ιούνιο έτους 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΞΚΩΞΕ-ΦΛΙ Αρ. Πρωτ.: 440
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2018-2020 συν ΜΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Μ1ΒΩΞΕ-ΘΦ6 Αρ. Πρωτ.: Β/1177
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91ΛΑΩΞΕ-ΠΚ8 Αρ. Πρωτ.: Β/1178
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ρ9ΝΛΩΞΕ-Π4Κ Αρ. Πρωτ.: Β/1175
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 39535/20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΣΤ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω24ΝΩΞΕ-ΟΔΨ Αρ. Πρωτ.: Β/1149
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4Ι8ΩΞΕ-ΝΛΓ Αρ. Πρωτ.: Β/1148
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΕΝΩΞΕ-ΨΑΤ Αρ. Πρωτ.: Β/1147
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 39535/20 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΣΤ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2020)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΥΜΩΞΕ-356 Αρ. Πρωτ.: Β/1146
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ (Λ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24), ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Δ6ΩΞΕ-Α0Ξ Αρ. Πρωτ.: Β/1159
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,830