Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Πρόσληψη πενήντα πέντε (55) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΡΑΩΞΕ-ΘΜΤ Αρ. Πρωτ.: 100
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια γάλακτος 2020-22.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΡΠ1ΣΩΞΕ-ΨΒΡ Αρ. Πρωτ.: 41 / 23-2-2021
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, " ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 98ΣΙΩΞΕ-Ν3Χ Αρ. Πρωτ.: Β/249
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Φ2ΟΩΞΕ-ΧΛΔ Αρ. Πρωτ.: Β/258
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την πρόσκληση ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ2ΔΞΩΞΕ-ΓΕΤ Αρ. Πρωτ.: 98
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λύση υπαλληλικής σχέσης με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΩΥΩΞΕ-ΣΣΙ Αρ. Πρωτ.: 96
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την πρόσκληση ΑΤ06 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3Ζ5ΩΞΕ-Ρ25 Αρ. Πρωτ.: 97
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, " ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜΕΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΡ8ΩΞΕ-ΣΓΞ Αρ. Πρωτ.: Β/248
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΝΩΩΞΕ-ΘΜΜ Αρ. Πρωτ.: Β/251
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ, ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 90ΚΡΩΞΕ-Υ3Α Αρ. Πρωτ.: Β/250
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΝΕΩΞΕ-ΜΙΗ Αρ. Πρωτ.: Β/252
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛ.ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ. ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΣΝ4ΩΞΕ-Κ7Ξ Αρ. Πρωτ.: Β/253
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΛΖΩΞΕ-ΣΗΤ Αρ. Πρωτ.: Β/254
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΜΖΩΞΕ-ΧΛΙ Αρ. Πρωτ.: Β/255
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛ.ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ. ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β7ΡΩΞΕ-8Κ6 Αρ. Πρωτ.: Β/256
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΝΘΩΞΕ-ΦΣ6 Αρ. Πρωτ.: Β/257
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΥ9ΩΞΕ-2ΙΕ Αρ. Πρωτ.: Β/259
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡ.Η/Υ Κ.Λ.Π", ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3Ν4ΩΞΕ-ΛΓ1 Αρ. Πρωτ.: Β/261
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ", ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Ο6ΩΞΕ-ΘΨ7 Αρ. Πρωτ.: Β/260
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ", ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΑΞΩΞΕ-ΓΓΨ Αρ. Πρωτ.: Β/262
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,953