Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: « Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια της ΑΠ. Υπ. Πρ. 3373/390/1975,2020».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΡΩΧΩΩΞΕ-ΥΥ0 Αρ. Πρωτ.: 184 / 26-2-2020
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2019-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔ9ΠΩΞΕ-Ε1Γ Αρ. Πρωτ.: Β/313
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA συν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Υ1ΞΩΞΕ-ΘΙΟ Αρ. Πρωτ.: Β/286
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων (λαγάνες) για την Καθαρά Δευτέρα
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΠ4ΩΞΕ-ΓΜ5 Αρ. Πρωτ.: 186
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή κληρονομιάς του Δημητρίου Λυμπερόπουλου, δηλαδή την πλήρη κυριότητα δύο διαμερισμάτων του τετάρτου (4ου) ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Αχιλλέως αρ. 99, επιφανείας 50 τ.μ. και 108 τ.μ. αντίστοιχα, καθώς και μιας θέσης στάθμευσης και την ψιλή κυριότητα ενός ισογείου καταστήματος, επιφανείας 80 τ.μ. επί της αυτής πολυκατοικίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΥΦΩΞΕ-ΟΨ9 Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας (λαγάνες)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙ5ΥΩΞΕ-Η1Ρ Αρ. Πρωτ.: 4452
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση σε πολιτιστικό & αθλητικό κέντρο Δήμου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΟΑΩΞΕ-Λ48 Αρ. Πρωτ.: 4446
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υαλοπινάκων 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΜΕΩΞΕ-ΤΚ5 Αρ. Πρωτ.: Β/285
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1/7/2019-31/12/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΣΞΩΞΕ-2ΦΘ Αρ. Πρωτ.: Β/284
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΠ1ΩΞΕ-5ΨΣ Αρ. Πρωτ.: Β/283
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης 1/9/2019-31/10/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Π1ΝΩΞΕ-ΡΦΦ Αρ. Πρωτ.: Β/282
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σφραγίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΞ2ΩΞΕ-ΙΨ2 Αρ. Πρωτ.: Β/281
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘ8ΤΩΞΕ-ΑΕΕ Αρ. Πρωτ.: Β/280
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
εξειδίκευση πίστωσης για την Καθαρά Δευτέρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΔΓΩΞΕ-ΚΤΠ Αρ. Πρωτ.: 33/25.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω68ΙΩΞΕ-ΔΞΠ Αρ. Πρωτ.: 4380
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 99ΝΣΩΞΕ-Ι4Χ Αρ. Πρωτ.: 4376
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΥΝΩΞΕ-Ξ9Φ Αρ. Πρωτ.: 4373
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΧΘΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΔΟΨΩΞΕ-9ΜΦ Αρ. Πρωτ.: 4369
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΕΝΑΒΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΤ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β6ΣΩΞΕ-Α7Ο Αρ. Πρωτ.: 4361
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΠΕΝΑΒΕΛΗ ΣΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΔΤ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ8ΣΩΞΕ-Π1Λ Αρ. Πρωτ.: 4360
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.747