Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόδοση κρατήσεων: υπερ 1% εισφ. οαεδ Ν 3986/11 ΧΕΠ (Β/1999,Β/2000) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ 2192Β/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Λ1ΒΩΞΕ-25Γ Αρ. Πρωτ.: Β/184
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: υπερ ικα ΧΕΠ (Β/1998,Β/1999,Β/2000) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ 2191Β/18 ΧΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧ6ΗΩΞΕ-ΡΓΚ Αρ. Πρωτ.: Β/183
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: υπερ φμυ ΧΕΠ (Β/1998,Β/1999,Β/2000) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ 2190Β/18 ΧΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΕΜΩΞΕ-4ΗΖ Αρ. Πρωτ.: Β/182
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΙΑΓΟΡΑ 4-6 (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2122Β/2018 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΜΡΡΩΞΕ-Λ5Ρ Αρ. Πρωτ.: Β/181
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λαμπτήρων ,φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018 ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2128Β/2018 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΣ9ΩΞΕ-ΩΗΞ Αρ. Πρωτ.: Β/180
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΥΞΩΞΕ-8Τ4 Αρ. Πρωτ.: Β/179
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κηρού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΛΓΩΞΕ-8ΗΟ Αρ. Πρωτ.: 3375
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σημαιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΤΧΩΞΕ-93Ξ Αρ. Πρωτ.: 3374
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές(για ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ από 12-6-18 έως 29-7-18) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1648Β/18 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΕΡΩΞΕ-756 Αρ. Πρωτ.: Β/178
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες εμβολιασμού προσωπικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1423Β/18 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΛΡΩΞΕ-Γ60 Αρ. Πρωτ.: Β/177
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΤΦ& ΤΑΠ(ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1426Β/18 ΑΚΥΡΩΘΕΝΤΟΣ ΧΕΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΠΞΣΩΞΕ-1Σ4 Αρ. Πρωτ.: Β/176
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞ6ΣΩΞΕ-Ρ28 Αρ. Πρωτ.: Β/175
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών 2018-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΤΨΩΞΕ-Ξ3Υ Αρ. Πρωτ.: Β/174
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά & βιβλιοδετήσεις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΜ7ΩΞΕ-ΒΟ9 Αρ. Πρωτ.: Β/173
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή ενοικίου οικήματος επί της οδού Τίρυνθος αρ. 3 στο οποίο στεγάζεται το σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων Παλαίου Φαλήρου απο 01/09/18 έως31/12/18.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6Γ7ΩΞΕ-Σ13 Αρ. Πρωτ.: Β/172
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή ενοικίου οικήματος επί της οδού Τίρυνθος αρ. 3 στο οποίο στεγάζεται το σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων Παλαίου Φαλήρου απο 01/09/18 έως31/12/18.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΜΖΩΞΕ-Β3Μ Αρ. Πρωτ.: Β/171
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επαναφορά υπαλλήλου στο Δήμο Π. Φαλήρου από το Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής-Συ.Δ.Ν.Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΠΛΡΩΞΕ-6ΞΤ Αρ. Πρωτ.: 91
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση οδικού δικτύου 2018συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ1ΣΩΞΕ-ΞΑΜ Αρ. Πρωτ.: 3074
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΗ7ΩΞΕ-ΙΘΛ Αρ. Πρωτ.: 3073
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων 2018 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΔΟΩΞΕ-Δ2Μ Αρ. Πρωτ.: 3072
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.486