Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΗ 7111 επί της οδού ΤΡΙΤΩΝΟΣ 101-103, μετά την με αρ. πρωτ. 10.213/15-6-2020 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω8ΦΡΩΞΕ-ΕΥ0 Αρ. Πρωτ.: 173
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ7ΚΩΞΕ-ΚΤΜ Αρ. Πρωτ.: 621
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΟΧ 7678 επί της οδού ΠΡΩΤΕΩΣ 68 , μετά την με αρ. πρωτ. 11.927/06-07-2020 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66Θ1ΩΞΕ-ΟΥΒ Αρ. Πρωτ.: 178
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΥ 1736 επί της οδού ΝΑΙΆΔΩΝ 12, μετά την με αρ. πρωτ. 12.594/13-07-2020 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΣΚΩΞΕ-Μ9Η Αρ. Πρωτ.: 177
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΗΜ 6005 επί της οδού ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 24, μετά την με αρ. πρωτ. 12.649/13-07-2020 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ45ΡΩΞΕ-717 Αρ. Πρωτ.: 176
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μη παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΜ 4162 επί της οδού ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 85, μετά την με αρ. πρωτ. 24.062/16-12-2019 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69ΦΕΩΞΕ-ΗΣΜ Αρ. Πρωτ.: 175
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΡΙΩΞΕ-5ΘΑ Αρ. Πρωτ.: Β/1806
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του Δήμου .2η επιμέτρηση
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΘΘΩΞΕ-ΨΣ5 Αρ. Πρωτ.: Β/1777
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΕΛΤΑ) απο την είσπραξη προστίμων απο παραβάσεις Κ.Ο.Κ.(ΚΥΑ 4588/3.9.2004)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΑΣΩΞΕ-ΖΜΥ Αρ. Πρωτ.: Β/1776
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση, παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΡΕ 1015 επί της οδού ΙΦΙΤΟΥ 2, μετά την με αρ. πρωτ. 8.511/21-5-2020 αίτηση .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 615ΑΩΞΕ-ΒΨΤ Αρ. Πρωτ.: 174
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πικροδάφνης 17, η οποία είχε παραχωρηθεί με την με αρ. 426/2014 ΑΔΣ , λόγω θανάτου της δικαιούχου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΡΧΩΩΞΕ-252 Αρ. Πρωτ.: 172
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔ ΧΕΠ: Β/1767 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3Γ9ΩΞΕ-ΝΟ2 Αρ. Πρωτ.: Β/1805
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΧΕΠ: Β/1650,Β/1670,Β/1672,Β/1673 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΨΗΩΞΕ-ΒΜΜ Αρ. Πρωτ.: Β/1803
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΔΟΥ ΧΕΠ: Β/1672 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 649ΗΩΞΕ-2ΑΚ Αρ. Πρωτ.: Β/1804
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΠΔ ΧΕΠ: Β/1650,Β/1652,Β/1653,Β/1655,Β/1670,Β/1671,Β/1673,Β/1672,Β/1674,Β/1675 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20 ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΖΤΩΞΕ-3ΘΛ Αρ. Πρωτ.: Β/1802
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ ΑΣΦ.+ΕΡΓ. ΧΕΠ: Β/1670,Β/1671,Β/1672,Β/1673,Β/1674,Β/1675,Β/1737,Β/1736,Β/1738,Β/1741,Β/1739,Β/1740,Β/1742,Β/1743,Β/1744,Β/1745 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΩΑΩΞΕ-1ΚΙ Αρ. Πρωτ.: Β/1801
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ ΑΣΦ.+ΕΡΓ ΧΕΠ: Β/1670,Β/1671,Β/1672,Β/1673,Β/1674,Β/1675,Β/1736 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΔΓΩΞΕ-ΔΙΔ Αρ. Πρωτ.: Β/1800
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΧΕΠ: Β/1652,Β/1670,Β/1673,Β/1674 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΛ3ΩΞΕ-ΧΝΡ Αρ. Πρωτ.: Β/1799
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓ. ΑΡΘ. 29 Ν. 3986-2011 ΧΕΠ: Β/1642,Β/1643,Β/1644,Β/1645,Β/1649,Β/1650,Β/1651,Β/1652,Β/1653,Β/1654,Β/1655,Β/1670,Β/1671,Β/1672,Β/1673,Β/1674,Β/1675,Β/1676,Β/1736 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΜΚΩΞΕ-ΧΘΦ Αρ. Πρωτ.: Β/1797
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΕΠ: Β/1649,Β/1650,Β/1651,Β/1652,Β/1670,Β/1671,Β/1672,Β/1673,Β/1675,Β/1766 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΠΝΩΞΕ-Ι08 Αρ. Πρωτ.: Β/1798
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,886