Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ14ΕΩΞΕ-200 Αρ. Πρωτ.: 775 / 15-10-2019
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Π58ΩΞΕ-ΡΥΣ Αρ. Πρωτ.: 774 / 15-10-2019
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΓΩΒΩΞΕ-ΟΦΒ Αρ. Πρωτ.: 777
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παροχή εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους του Δήμου για τη μεταφορά και παράδοση των χρηματικών ποσών του Δήμου στο κατάστημα της Τράπεζας Eurobank Λεωφ. Ποσειδώνος & Αγ. Αλεξάνδρου 2 Παλαιό Φάληρο (221).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ6ΘΩΞΕ-ΤΙΦ Αρ. Πρωτ.: 286/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖ99ΩΞΕ-ΔΔ8 Αρ. Πρωτ.: 290/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΩΙΩΞΕ-Ξ1Μ Αρ. Πρωτ.: Β/1961
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019,(ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΞΒΩΞΕ-8ΩΑ Αρ. Πρωτ.: Β/1962
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9Θ0ΩΞΕ-Ε05 Αρ. Πρωτ.: Β/1963
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΒΖΩΞΕ-ΖΜ5 Αρ. Πρωτ.: Β/1964
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ1ΕΩΞΕ-4ΡΧ Αρ. Πρωτ.: Β/1965
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 653ΦΩΞΕ-Ψ08 Αρ. Πρωτ.: Β/1966
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΖ7ΩΞΕ-ΛΚ6 Αρ. Πρωτ.: 19480
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ9ΤΩΞΕ-ΠΣΒ Αρ. Πρωτ.: 19478
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2018 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ08ΗΩΞΕ-Λ2Ο Αρ. Πρωτ.: 19476
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΚΥΩΞΕ-ΠΞΩ Αρ. Πρωτ.: 1960
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΜΨΩΞΕ-ΡΡΞ Αρ. Πρωτ.: 1959
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΛ6ΩΞΕ-ΑΦ2 Αρ. Πρωτ.: 1958
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΗ8ΓΩΞΕ-6ΒΙ Αρ. Πρωτ.: 1957
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΣΑΩΞΕ-4ΔΝ Αρ. Πρωτ.: 1956
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΞΧΩΞΕ-ΔΑ4 Αρ. Πρωτ.: 1955
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.650