Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΓ5ΩΞΕ-ΚΡΚ Αρ. Πρωτ.: 89
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 141 (ΕΤΗ 2014-2017 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 972ΣΩΞΕ-5Θ6 Αρ. Πρωτ.: Β/230
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας - ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 141 ( ΕΤΗ 2014-2017)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΒ5ΩΞΕ-1ΟΘ Αρ. Πρωτ.: Β/229
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Ιανουαρίου έτους 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: 9ΣΑΜΩΞΕ-ΡΗΟ Αρ. Πρωτ.: 82/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Δήμαρχο, μηνός Ιανουαρίου έτους 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: ΨΣΑΗΩΞΕ-41Ι Αρ. Πρωτ.: 80/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιανουάριο έτους 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: 649ΧΩΞΕ-ΣΦΧ Αρ. Πρωτ.: 77/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το μήνα Ιανουάριο έτους 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: ΨΦΓ2ΩΞΕ-9ΦΣ Αρ. Πρωτ.: 76/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων μηνός Ιανουαρίου έτους 2023
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: Ψ9Τ4ΩΞΕ-ΗΨΝ Αρ. Πρωτ.: 75/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συμπληρωματική καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2022
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: 9Ξ4ΞΩΞΕ-ΚΧΑ Αρ. Πρωτ.: 73/2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την για την έγκριση της κοπής δένδρων επί της οδού Ηχούς 6.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6753ΩΞΕ-1ΝΩ Αρ. Πρωτ.: 18/01.02.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την για την έγκριση της κοπής δένδρων επί της οδού Ασκληπιού και Αμφιθέας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΛΩ6ΩΞΕ-ΙΞ8 Αρ. Πρωτ.: 17/01.02.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της κοπής δένδρων επί των οδών Μιλτιάδου 10 και Δημοκρατίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΝΖΩΞΕ-2ΔΘ Αρ. Πρωτ.: 16/01.02.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 4.230