Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63Δ7ΩΞΕ-1ΙΤ Αρ. Πρωτ.: Β/574
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή για δημοσίευση αρ.πρωτ. 20911/29-08-2017 Περίληψης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" λόγω ακύρωσης διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔ3ΕΩΞΕ-ΒΩΕ Αρ. Πρωτ.: Β/579
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή για δημοσίευση αρ.πρωτ. 20911/29-08-2017 Περίληψης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" λόγω ακύρωσης διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω5ΛΦΩΞΕ-ΝΛΒ Αρ. Πρωτ.: Β/578
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή για δημοσίευση αρ.πρωτ. 20911/29-08-2017 Περίληψης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" λόγω ακύρωσης διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ2ΖΩΞΕ-3ΨΡ Αρ. Πρωτ.: Β/576
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού για ΤΑΠ έτους 2018 στην δικαιούχο "ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΖΘ8ΩΞΕ-ΥΧ5 Αρ. Πρωτ.: Β/571
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή για δημοσίευση αρ.πρωτ. 20911/29-08-2017 Περίληψης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017" λόγω ακύρωσης διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΚΙΩΞΕ-7Κ5 Αρ. Πρωτ.: Β/577
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "(υλικά για τις κατασκευές)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦ52ΩΞΕ-ΧΓΛ Αρ. Πρωτ.: Β/584
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω94ΧΩΞΕ-3Ω1 Αρ. Πρωτ.: Β/583
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΡΖΩΞΕ-ΓΩΒ Αρ. Πρωτ.: Β/582
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "(ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΘΥΗΩΞΕ-ΕΩΠ Αρ. Πρωτ.: Β/581
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "(ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΙΠΩΞΕ-ΘΞ0 Αρ. Πρωτ.: Β/580
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2017 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω807ΩΞΕ-0ΗΟ Αρ. Πρωτ.: Β/575
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σφραγίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΞ7ΩΞΕ-ΞΩΝ Αρ. Πρωτ.: Β/572
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Δ95ΩΞΕ-ΤΥΝ Αρ. Πρωτ.: 8470
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ.2017-2018 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΣΨΩΞΕ-ΕΛΤ Αρ. Πρωτ.: 8447
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου 2017 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΜ3ΩΞΕ-Θ0Σ Αρ. Πρωτ.: 8443
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ2018-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΩΖΩΞΕ-931 Αρ. Πρωτ.: 8442
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια βαν-ημιφορτηγού 2017 ΣΥΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 675ΘΩΞΕ-ΥΩΧ Αρ. Πρωτ.: 8446
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια ηλ. Συσσωρευτών για αντικατάσταση στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΣΞΩΞΕ-0ΕΠ Αρ. Πρωτ.: 8441
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. ΕΦΚΑ-ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΧΦΩΞΕ-Η5Ρ Αρ. Πρωτ.: 8364
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.268