Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Πληρωμή ενοικίου οικήματος επί της οδού Τίρυνθος αρ. 3 στο οποίο στεγάζεται το σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων Παλαίου Φαλήρου απο 01/01/21 έως30/04/21.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΤ9ΩΞΕ-ΙΙΜ Αρ. Πρωτ.: Β/889
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 32777/21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 903ΤΩΞΕ-ΗΘΗ Αρ. Πρωτ.: Β/887
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
'Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019 συν(ΟΜΑΔΑ 4)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙ76ΩΞΕ-Μ72 Αρ. Πρωτ.: Β/886
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πληρωμή ενοικίου οικήματος επί της οδού Τίρυνθος αρ. 3 στο οποίο στεγάζεται το σχολείο Αποδήμων Ελληνοπαίδων Παλαίου Φαλήρου απο 01/01/21 έως30/04/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62Ρ1ΩΞΕ-86Μ Αρ. Πρωτ.: Β/890
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΓΧΩΞΕ-ΥΩΒ Αρ. Πρωτ.: Β/884
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 συν
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Κ7ΧΩΞΕ-ΗΗ7 Αρ. Πρωτ.: 12119
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 64ΜΑΩΞΕ-ΗΛ4 Αρ. Πρωτ.: 12198
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
"Μίσθωση τεχνικού εξοπλισμού για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΧ8ΩΞΕ-Ξ1Η Αρ. Πρωτ.: 12255
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦΠΝΩΞΕ-0ΚΘ Αρ. Πρωτ.: Β/888
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες)», προϋπολογισμού μελέτης 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜ1ΠΩΞΕ-ΛΝΗ Αρ. Πρωτ.: 123/21.04.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί μη άσκησης του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α270/20 απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (αποζημίωση για ζημιά σε όχημα από πτώση δέντρου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΞΨΩΞΕ-Ξ4Δ Αρ. Πρωτ.: 171/05.05.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ''ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ" ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΣ 5 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΠΔΩΞΕ-ΕΛΔ Αρ. Πρωτ.: 256
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Ναϊάδων 101, ποσού 1.026,73€ στον Κ.Α.: 20-6279.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ7Σ4ΩΞΕ-Γ8Ρ Αρ. Πρωτ.: 140/05.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για τη σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στη διεύθυνση Ναϊάδων 35, ποσού 1.026,73€ στον Κ.Α.: 20-6279.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ749ΩΞΕ-Ψ53 Αρ. Πρωτ.: 139/05.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του κ. Κορόμηλου Αλέξανδρου, Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κατ΄άρθρο 244Α παρ.6 του Ν. 3852/2010, ενώπιον των δικαστικών αρχών και σε δικαστήριο κάθε βαθμίδας, από δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤΘΘΩΞΕ-2Η6 Αρ. Πρωτ.: 138/05.05.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ''ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ''
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΒΘΩΞΕ-9Ο4 Αρ. Πρωτ.: 257
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ''ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ''
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 685ΑΩΞΕ-5Ξ5 Αρ. Πρωτ.: 258
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ''Α-ΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ''
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΥΧΩΞΕ-Τ18 Αρ. Πρωτ.: 259
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ "ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60Φ9ΩΞΕ-ΩΚΤ Αρ. Πρωτ.: 260
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2018-2020 συν ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΑΒΩΞΕ-ΛΩ6 Αρ. Πρωτ.: Β/880
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2,017