Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων, πρ/σμού μελ. 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΞΕ-ΘΤ4 Αρ. Πρωτ.: 229/19.06.2018
Αρ. Αποφ.: 229 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6463: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΤ6ΩΞΕ-6ΧΛ Αρ. Πρωτ.: 223/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 08-04-2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 07-06-2018 ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΔΜ9ΩΞΕ-ΝΡΙ Αρ. Πρωτ.: Β/908
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπανές καθαρισμού υαλοπινάκων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΝΓΩΞΕ-4ΕΦ Αρ. Πρωτ.: 12431
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων Δημοτικών κτιρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΥΘΧΩΞΕ-ΞΘΞ Αρ. Πρωτ.: 12430
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧ5ΣΩΞΕ-ΤΘΑ Αρ. Πρωτ.: 12429
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΕΟ5ΩΞΕ-ΒΒ6 Αρ. Πρωτ.: 532
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΕ1ΩΞΕ-ΨΤΠ Αρ. Πρωτ.: 531
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (προμηθεια ειδών καθαριότητας)-ΠΑΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΣΖΩΞΕ-Β3Λ Αρ. Πρωτ.: 12425
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας απόφραξης και εκκένωσης βόθρων στο Πάρκο του Φλοίσβου, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΞ9ΩΞΕ-972 Αρ. Πρωτ.: 221/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΗΧΟΥΣ 26 (ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΔΠΩΞΕ-6ΕΤ Αρ. Πρωτ.: Β/907
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/02/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ 03/06/2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΙΦΩΞΕ-ΓΒΠ Αρ. Πρωτ.: Β/906
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΤΜΩΞΕ-Τ5Ν Αρ. Πρωτ.: Β/905
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01-05-2018 ΕΩΣ 01-06-2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΥΠΩΞΕ-3ΥΔ Αρ. Πρωτ.: Β/904
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού υαλοπινάκων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.090,08€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΑΛΩΞΕ-Α40 Αρ. Πρωτ.: 220/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6273: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΛΣΩΞΕ-ΤΜ3 Αρ. Πρωτ.: 219/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΞΒΩΞΕ-Υ1Υ Αρ. Πρωτ.: 530
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια-του προγράμματος ACE ERP ECM από την εταιρεία "Unisystems συστήματα πληροφορικής ανώνυμη εμπορική εταιρία"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω42ΛΩΞΕ-4ΑΜ Αρ. Πρωτ.: 12401
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΕΚ4ΩΞΕ-Π86 Αρ. Πρωτ.: 12378
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης ποσού 892,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προγράμματος ACE ERP ECM.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 737ΧΩΞΕ-ΥΦ1 Αρ. Πρωτ.: 218/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 1.310