Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Απριλίου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙ2ΥΩΞΕ-ΦΣΝ Αρ. Πρωτ.: 258
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Απριλίου 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΕΑΩΞΕ-ΕΕ3 Αρ. Πρωτ.: 258
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΕΠ: Β/251,Β/255,Β/312,Β/313,Β/318,Β/367,Β/368,Β/259,Β/417,Β/186,Β/416,Β/311,Β/184,Β/427,Β/283,Β/306,Β/443,Β/445,Β/447,Β/448,Β/500,Β/464,Β/517 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ8ΧΩΞΕ-ΩΞΚ Αρ. Πρωτ.: Β/602
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Ε.Α.Δ.Σ. 0,06%,ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% ΧΕΠ: Β/318,Β/367,Β/368,Β/186,Β/500,Β/517,Β/313,Β/259,Β/417,Β/184,Β/427,Β/283,Β/306,Β/443,Β/445,Β/447,Β/448,Β/464 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΣΤΣΩΞΕ-1ΔΗ Αρ. Πρωτ.: Β/601
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% Τ.Π.Υ. ΧΕΠ: Β/367,Β/368,Β/251,Β/255,Β/312,Β/184,Β/427,Β/283,Β/306,Β/443,Β/445,Β/447,Β/448,Β/313,Β/259,Β/417,Β/416,Β/311,Β/425,Β/426,Β/500,Β/464,Β/517,Β/578 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε9ΜΩΞΕ-7ΜΦ Αρ. Πρωτ.: Β/600
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 20% ΧΕΠ: Β/318,Β/186 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ρ16ΩΞΕ-ΤΛΡ Αρ. Πρωτ.: Β/599
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/251,Β/255,Β/312,Β/313,Β/318,Β/367,Β/368,Β/259,Β/417,Β/186,Β/416,Β/311,Β/184,Β/427,Β/283,Β/306,Β/443,Β/445,Β/447,Β/448,Β/500,Β/464,Β/517 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΛΜΩΞΕ-ΩΙΠ Αρ. Πρωτ.: Β/598
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘ. ΑΕΠΠ 3%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3% ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/251,Β/255,Β/312,Β/313,Β/318,Β/367,Β/368,Β/259,Β/417,Β/186,Β/416,Β/311,Β/184,Β/427,Β/283,Β/306,Β/443,Β/445,Β/447,Β/448,Β/500,Β/464,Β/517 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΛΙΩΞΕ-ΚΜΜ Αρ. Πρωτ.: Β/597
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΕΡΓΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΘΧΩΞΕ-Ψ3Α Αρ. Πρωτ.: Β/579
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡ.26684/16 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤ. ΑΠΟ 3/9/2010 ΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΖ9ΩΞΕ-Ξ4Π Αρ. Πρωτ.: Β/574
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 31/1-26/2/2020 Γ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ30ΕΩΞΕ-Ι4Ε Αρ. Πρωτ.: Β/575
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης λειτουργίας του δήμου Π. Φαλήρου σε περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: Ω5Β6ΩΞΕ-ΞΦΡ Αρ. Πρωτ.: 255
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ POS ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΕΘΥΩΞΕ-5Ι2 Αρ. Πρωτ.: Β/580
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2018-2020 συν IANOYAΡΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω20ΕΩΞΕ-ΞΩΔ Αρ. Πρωτ.: Β/596
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ 7) ΑΠΟ 1/1/2020 ΩΣ 31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΟ9ΩΞΕ-Δ29 Αρ. Πρωτ.: Β/572
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΦΛΕΜΙΝΓΚ 7) ΑΠΟ 1/1/2020 ΩΣ 31/3/2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΖΕΩΞΕ-Φ4Π Αρ. Πρωτ.: Β/571
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2017 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ63ΚΩΞΕ-1ΦΡ Αρ. Πρωτ.: Β/595
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020 ΚΗΥ 5792
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥ03ΩΞΕ-ΨΥΝ Αρ. Πρωτ.: Β/594
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Θ0ΙΩΞΕ-ΛΓΦ Αρ. Πρωτ.: Β/583
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (ΕΞΟΦΛΗΣΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ- ΒΙΒΛ/ΜΟΙ-ΤΡΑΠ/ΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ Κ.Λ.Π "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΨ3ΩΞΕ-ΕΒ5 Αρ. Πρωτ.: Β/584
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1,772