Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων νεκροταφείου, γηπέδων, πάρκων ,λουτρών, συντριβανιών κ.λπ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ1ΛΩΞΕ-ΜΓΧ Αρ. Πρωτ.: Β/2108
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σάκων απορριμάτων σκύλων)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΧΤΩΞΕ-0ΚΝ Αρ. Πρωτ.: Β/2110
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δοχείων σίτισης αδέσποτων ζώων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΟΕΒΩΞΕ-ΜΛΑ Αρ. Πρωτ.: Β/2109
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΥΛΚΑ <<ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΒΕΕ>>ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΠΛΗΡΩΣΕ 2 ΦΟΡΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΚΑΔΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9480ΩΞΕ-Ρ84 Αρ. Πρωτ.: 25997
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΤ, ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ 2020 ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΛΛΕΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2ΝΔΩΞΕ-472 Αρ. Πρωτ.: 25995
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπός εξοπλισμός εκπαιδευτηρίων (Η/Υ-Εργαστηριακός εξοπλισμός -έπιπλα /συσκευές/όργανα )στα πλαίσια του προγράμματος <<Φιλόδημος ΙΙ>>
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΝ4ΘΩΞΕ-ΛΙ4 Αρ. Πρωτ.: 25992
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2021"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΣΑΦΩΞΕ-ΚΛ1 Αρ. Πρωτ.: 25763
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΟΕ3ΩΞΕ-ΗΞΣ Αρ. Πρωτ.: 25923/14-10-2021
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2018-2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 96ΚΞΩΞΕ-Γ71 Αρ. Πρωτ.: Β/2102
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΙΖΩΞΕ-4Χ2 Αρ. Πρωτ.: Β/2105
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω18ΘΩΞΕ-67Ε Αρ. Πρωτ.: Β/2103
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΣΕ1ΩΞΕ-3ΜΚ Αρ. Πρωτ.: 660
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021 (ΜΕ67271,ΚΗΗ6220,ΚΗΗ7392,ΚΗΗ7393,ΚΗΗ1779,ΚΗΙ6676,ΚΗΥ5651)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙΩ9ΩΞΕ-ΚΒΙ Αρ. Πρωτ.: Β/2106
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κ.ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΔΤ,ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ(ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΩΒΩΞΕ-2ΝΙ Αρ. Πρωτ.: 25873
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΤΕΟ 2020 συν KHΗ7391, ΚΗΗ5903,ΚΗΗ1780,ΚΗΗ1708,ΚΗΗ7390,ΚΗΗ6220,ΚΗΥ5728,ΚΗΥ5637,ΚΗΥ5791
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΚΣΩΞΕ-ΕΞ8 Αρ. Πρωτ.: Β/2098
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΩΧΚΝΩΞΕ-59Ζ Αρ. Πρωτ.: 25843
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΤΕΟ 2020 συν (ΚΗΥ 5690, KHY5792,KHH3292,KHI6700,KHH6155,KHO4338,KHH7392,KHH7644,KHH7393,KHY5793, OHR0299KHH6156,KHO54483,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΘΖΩΞΕ-Δ2Ξ Αρ. Πρωτ.: Β/2099
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.05/7/2021-05/8/2021 ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 5
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΩΤΩΞΕ-87Γ Αρ. Πρωτ.: Β/2101
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων -ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 5 ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ 0152257-54 ΑΡΙΘΜ.ΜΕΤΡΗΤΗ Α17Κ34539 . ΠΕΡΙΟΔΟΣ 25/03/21-17/06/21
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ44ΩΩΞΕ-ΗΜ5 Αρ. Πρωτ.: Β/2100
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κο. ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΔΤ,ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦΚΝΩΞΕ-05Ι Αρ. Πρωτ.: Β/2104
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2,121