Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2020».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΞΠΙΩΞΕ-ΘΡΞ Αρ. Πρωτ.: 675 / 9-10-2020
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 08/09/2020-30/09/2020 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ7ΒΩΞΕ-ΑΟ1 Αρ. Πρωτ.: Β/1896
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων σε διάφορα σημεία του Δήμου», προϋπολογισμού 180.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Θ9ΨΩΞΕ-Τ0Ι Αρ. Πρωτ.: 275/29.09.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
"Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΧΑΝΩΞΕ-Ε2Σ Αρ. Πρωτ.: 19200
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού που θα απασχοληθεί για το πρόγραμμα «SMART BEAR», μηνός Οκτωβρίου 2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Ξ2ΔΩΞΕ-ΝΓ8 Αρ. Πρωτ.: 665
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΣΠΤΩΞΕ-ΣΕΨ Αρ. Πρωτ.: 19250
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Προμήθεια αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΧΕ8ΩΞΕ-Γ6Υ Αρ. Πρωτ.: 664 / 8-10-2020
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια αυτοκόλλητου ανακλαστικού αντιολισθητικού υλικού οδικών εφαρμογών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΜΨΩΞΕ-9Θ3 Αρ. Πρωτ.: 19255
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης συναγερμών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΗΒ6ΩΞΕ-ΧΜΩ Αρ. Πρωτ.: 19197
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων για τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου 2020», προϋπολογισμού 150.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΞΚΩΞΕ-ΙΕΞ Αρ. Πρωτ.: 276
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΤΡΩΞΕ-Θ41 Αρ. Πρωτ.: Β/1883
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για συντήρηση υποδομών 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94ΡΟΩΞΕ-ΠΕΠ Αρ. Πρωτ.: Β/1891
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΕΠ: Β/1466,Β/1568,Β/1641,Β/643,Β/1348,Β/1561,Β/1573,Β/1607,Β/1567,Β/1570,Β/1571,Β/1679,Β/1563,Β/1669,Β/1681,Β/1683,Β/1684,Β/1685,Β/1692,Β/1694,ΛΤ/29,ΛΤ/30,Β/1682,Β/1695,Β/1712,Β/1714,Β/1715,ΛΤ/31,ΛΤ/32,ΛΤ/33,Β/1713,Β/1727,Β/1753,Β/1754,Β/1704,Β/1710,Β/1719,Β/1720,Β/1723,Β/1764,Β/1765,Β/1769ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 97ΒΖΩΞΕ-ΔΤΚ Αρ. Πρωτ.: Β/1890
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Ε.Α.Δ.Σ. 0,06%,ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% ΧΕΠ: Β/643,Β/1348,Β/1679,Β/1669,Β/1683,Β/1704,Β/1720,Β/1466,Β/1568,Β/1641,Β/1561,Β/1573,Β/1607,Β/1567,Β/1570,Β/1571,Β/1563,Β/1681,Β/1685,Β/1692,Β/1694,ΛΤ/29,ΛΤ/30,Β/1682,Β/1695,Β/1714,Β/1715,ΛΤ/31,ΛΤ/32,ΛΤ/33,Β/1713,Β/1727,Β/1753,Β/1754,Β/1710,Β/1719,Β/1723,Β/1764,Β/1765,Β/1769ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΠΙΩΞΕ-ΗΝΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1889
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% Τ.Π.Υ. ΧΕΠ: Β/1683,Β/1704,Β/1720,Β/1466,Β/1568,Β/643,Β/1348,Β/1561,Β/1607,Β/1567,Β/1679,Β/1684,Β/1685,Β/1682,Β/1695,Β/1713,Β/1727,Β/1753,Β/1754,Β/1723,Β/1765,Β/1641,Β/1560,Β/1573,Β/1570,Β/1571,Β/1690,Β/1563,Β/1669,Β/1681,Β/1692,Β/1694,ΛΤ/29,ΛΤ/30,Β/1712,Β/1714,Β/1715,Β/1718,ΛΤ/31,ΛΤ/32,ΛΤ/33,Β/1710,Β/1719,Β/1764,Β/1769,Β/1813,Β/1824ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΤΞΩΞΕ-Λ89 Αρ. Πρωτ.: Β/1888
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/1466,Β/1568,Β/1641,Β/643,Β/1348,Β/1561,Β/1573,Β/1607,Β/1567,Β/1570,Β/1571,Β/1679,Β/1563,Β/1669,Β/1681,Β/1683,Β/1684,Β/1685,Β/1692,Β/1694,ΛΤ/29,ΛΤ/30,Β/1682,Β/1695,Β/1712,Β/1714,Β/1715,ΛΤ/31,ΛΤ/32,ΛΤ/33,Β/1713,Β/1727,Β/1753,Β/1754,Β/1704,Β/1710,Β/1719,Β/1720,Β/1723,Β/1764,Β/1765,Β/1769ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΛΒΩΞΕ-ΞΙΤ Αρ. Πρωτ.: Β/1887
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘ. ΑΕΠΠ 3%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3% ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/1466,Β/1568,Β/1641,Β/643,Β/1348,Β/1561,Β/1573,Β/1607,Β/1567,Β/1570,Β/1571,Β/1679,Β/1563,Β/1669,Β/1681,Β/1683,Β/1684,Β/1685,Β/1692,Β/1694,ΛΤ/29,ΛΤ/30,Β/1682,Β/1695,Β/1712,Β/1714,Β/1715,ΛΤ/31,ΛΤ/32,ΛΤ/33,Β/1713,Β/1727,Β/1753,Β/1754,Β/1704,Β/1710,Β/1719,Β/1720,Β/1723,Β/1764,Β/1765,Β/1769ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΕΚΤΟΣ ΕΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΥΟΩΞΕ-ΞΛΙ Αρ. Πρωτ.: Β/1886
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: Επικαιροποίηση και ταυτοποίηση εγκεκριμένων τεχνικών δεδομένων με υφιστάμενες υποδομές σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΕΧΚΩΞΕ-59Α Αρ. Πρωτ.: 663 / 8-10-2020
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
"Δράσεις για μοντέρνους χορούς ΚΔΑΠ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΜΙΔΩΞΕ-0Λ9 Αρ. Πρωτ.: 19076
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6Ο6ΜΩΞΕ-ΣΜΘ Αρ. Πρωτ.: 19202/8-10-2020
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 1,898