Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Προμήθεια λιπαντικών 2021»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΞΛΑΩΞΕ-25Ψ Αρ. Πρωτ.: 454 / 26-07-2021
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Υ6ΥΩΞΕ-ΥΓΗ Αρ. Πρωτ.: 459 / 28-07-2021
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Συμπλήρωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διευθέτησης Ρέματος Πικροδάφνης- σύμφωνα με την απόφαση 2313/2020 του Σ.τ.Ε.», σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 του Παραρτήματος Α του ΦΕΚ 45/Β΄/2014 (άρθρο 5, παρ. 5, περιπτ. γ).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΥΠΩΞΕ-ΟΔΞ Αρ. Πρωτ.: 55
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020, ΚΗΗ1711,ΚΗΗ1707,ΚΗΥ5792,ΚΗΗ1708 ΑΠΟΡ/ΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΖΣ2ΩΞΕ-ΣΙΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1524
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικώνκαι εργασιών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια της ΑΠ.Υπ. Πρ. 3373/390/1975 ΚΗΥ 5564, ΚΗΗ8293, ΚΗΗ1718, ΚΗΥ5625,ΚΗΗ5166,ΚΗΗ4406
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΜΘΩΞΕ-9ΝΞ Αρ. Πρωτ.: Β/1525
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΧΣΩΞΕ-Ξ0Ψ Αρ. Πρωτ.: Β/1526
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ζ ΔΟΣΗΣ (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΘΧΩΞΕ-ΚΥ9 Αρ. Πρωτ.: Β/1523
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ζ ΄ΔΟΣΗΣ (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021) ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 635ΦΩΞΕ-ΦΔΤ Αρ. Πρωτ.: Β/1522
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 53634/21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ Ζ΄ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΓΡΥΩΞΕ-ΖΦ8 Αρ. Πρωτ.: Β/1521
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΘΜΩΞΕ-5ΝΗ Αρ. Πρωτ.: Β/1520
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 53634/21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ Ζ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΨ1ΩΞΕ-Π3Δ Αρ. Πρωτ.: Β/1519
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 6228/21 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 6/5/21-1/7/21)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΧΔΩΞΕ-7ΦΜ Αρ. Πρωτ.: Β/1518
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΨΧΩΞΕ-6ΤΙ Αρ. Πρωτ.: Β/1517
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 94Υ4ΩΞΕ-ΔΥ1 Αρ. Πρωτ.: Β/1516
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ MAIOY 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΣΝΩΞΕ-0Υ7 Αρ. Πρωτ.: Β/1515
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής , κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΝΠΖΩΞΕ-ΣΝ4 Αρ. Πρωτ.: 54
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2020, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΖΓΩΞΕ-ΝΜ9 Αρ. Πρωτ.: 53
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 850,00€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ επί της οδού Αχιλλέως 116 & Πινδάρου στην κα ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 510,00€ που αφορούν ΚΛΗΣΗ στην εταιρεία Μ ΚΟΡΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 77,76€ που αφορούν ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΔΟ στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΩΜΤΕΚ ΙΚΕ 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 31,43€ που αφορούν ΤΑΠ στον κο ΖΟΥΖΟΥΛΑ ΓΙΩΡΓΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΥΞΩΞΕ-24Θ Αρ. Πρωτ.: 266
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «Φερράχ Ζουκίου» οικονομικού έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΩΦΩΞΕ-ΕΤΒ Αρ. Πρωτ.: 261
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικονομικού έτους 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΒ3ΩΞΕ-Ι4Α Αρ. Πρωτ.: 260
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 2,073