Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Δαπάνες για την πραγματοποίηση μετρήσεων/αναλύσεων σε δείγματα νερού 2022
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΠΑ8ΩΞΕ-ΨΗ5 Αρ. Πρωτ.: 25403
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΤΡΠΩΞΕ-ΙΥΦ Αρ. Πρωτ.: 25309
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών μηνός Οκτωβρίου 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 91ΛΧΩΞΕ-ΒΔΗ Αρ. Πρωτ.: 714
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης 2022-2023
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9Ο8ΞΩΞΕ-ΨΦΥ Αρ. Πρωτ.: 25306
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΨΣΑΥΩΞΕ-ΞΒ3 Αρ. Πρωτ.: 25496
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΡΡΡΚΩΞΕ-ΗΧΠ Αρ. Πρωτ.: 25498/6-10-2022
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: 6ΔΕΠΩΞΕ-6ΤΧ Αρ. Πρωτ.: 25497
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΘΩΩΩΞΕ-65Υ Αρ. Πρωτ.: 25495
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δαπάνες καθαρισμού και συντήρησης (περ/νων αναλωσίμων ) μονάδων χημικών τουαλετών 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΕΩΩΞΕ-ΟΝΑ Αρ. Πρωτ.: 25494
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση εκ νέου αδείας λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης-ακινήτου ως επαγγελματικής στέγης και χώρου ανάπτυξης των σκοπών του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ"
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: 9ΝΔΛΩΞΕ-2Μ3 Αρ. Πρωτ.: 715/2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Παραχώρηση χώρων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: ΨΨΝΨΩΞΕ-ΗΦΤ Αρ. Πρωτ.: 721/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χώρων του 12ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: 677ΓΩΞΕ-ΨΑΜ Αρ. Πρωτ.: 720/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χώρου του 6ου Νηπιαγωγείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: 9ΥΘ7ΩΞΕ-ΨΣΡ Αρ. Πρωτ.: 719/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΚΓΩΞΕ-ΣΝΨ Αρ. Πρωτ.: 718/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χώρων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: ΩΖΧ4ΩΞΕ-Χ0Θ Αρ. Πρωτ.: 716/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραχώρηση χώρων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου υπέρ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΖΗΩΞΕ-1ΧΟ Αρ. Πρωτ.: 717/2022
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων της με αρ. 13Κ/2021 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΞΤΘΩΞΕ-ΒΨΘ Αρ. Πρωτ.: 713
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ95ΩΞΕ-Β2Κ Αρ. Πρωτ.: Β/2369
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή και συντήρηση οργάνων άθλησης ενηλίκων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7Π6ΩΞΕ-ΒΙΡ Αρ. Πρωτ.: Β/2368
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΕΠ: Β/1868,Β/1879,Β/1937,Β/2010,Β/2015,Β/2019,Β/1953,Β/1943,Β/2052,Β/2083,Β/2084,Β/2086,Β/2085,Β/2088,Β/2091,Β/2093,Β/2094,Β/2106,Β/2082,Β/2110,Β/2111,Β/2112,Β/2114,Β/2117,Β/2123,Β/2129,Β/2131,Β/2132,Β/2133,Β/2135,Β/2136,Β/2137,Β/2141,Β/2076,Β/2139,Β/2140,Β/2142,Β/2143,Β/2147,Β/2148,Β/2154,Β/2156,Β/2160,Β/1834,Β/2081,Β/2087,Β/2122,Β/2157,Β/2165,Β/2207,Β/2115,Β/2171,Β/2212,Β/2208,Β/2225,Β/2268,Β/2269,Β/2270,Β/1890,Β/2116,Β/2273,Β/2274,Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Σ1ΑΩΞΕ-ΦΒ0 Αρ. Πρωτ.: Β/2367
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.430