Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ορισμένου χρόνου για δράση ΚΔΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ8ΒΑΩΞΕ-ΞΙ3 Αρ. Πρωτ.: 995
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου οκτάμηνο (μισθοί, δώρα κλπ) για δράση ΚΔΑΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΝΨΩΞΕ-ΩΓΗ Αρ. Πρωτ.: 994
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΔΘΩΞΕ-7Λ8 Αρ. Πρωτ.: 901
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίησης της υπ. αρ. 311/2018 Αποφ.Δ.Σ. περί: Έγκρισης του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ6ΚΘΩΞΕ-ΛΤΨ Αρ. Πρωτ.: 371/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας της "αγωνιστικής δεξαμενής" του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΑΝΕΩΞΕ-Γ3Μ Αρ. Πρωτ.: 15
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Χορήγηση άδειας λειτουργίας της "μικρής δεξαμενής εκμάθησης" του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΓΓΞΩΞΕ-ΣΦΤ Αρ. Πρωτ.: 14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε4ΠΩΞΕ-956 Αρ. Πρωτ.: 11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κοινόχρηστα κτιρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛ38ΩΞΕ-Χ86 Αρ. Πρωτ.: 755
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κοινόχρηστα κτιρίων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΥΨΩΞΕ-ΕΨΚ Αρ. Πρωτ.: 754
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκομένων εντός σχολικών χώρων.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΟ5ΩΞΕ-Ψ24 Αρ. Πρωτ.: 195/17.12.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΑΙΩΞΕ-ΗΜΘ Αρ. Πρωτ.: 10
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΜΧΩΞΕ-ΚΙΧ Αρ. Πρωτ.: 09
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω83ΑΩΞΕ-ΣΛ6 Αρ. Πρωτ.: 08
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61Υ9ΩΞΕ-ΝΚΠ Αρ. Πρωτ.: 02
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προμήθεια Τραπεζών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΒΧΩΞΕ-ΛΝ7 Αρ. Πρωτ.: 566
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΨΧΩΞΕ-ΣΚΛ Αρ. Πρωτ.: 565
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παρακράτηση ΤΑΠ προς απόδοση στο ΥΠΕΣΔΔΑ Ν.2130/93
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΥΩΩΞΕ-ΚΒΙ Αρ. Πρωτ.: 564
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση πλατειών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ52ΩΞΕ-6Ξ1 Αρ. Πρωτ.: 563
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΑ0ΟΩΞΕ-ΦΥ9 Αρ. Πρωτ.: 562
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΠΧΩΞΕ-7ΗΑ Αρ. Πρωτ.: 560
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.718