Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου καθαριότητας 2021συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΚΞΩΞΕ-ΘΣ5 Αρ. Πρωτ.: 1005
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείματος ( Φιλόδημος ΙΙ) 2019 συν
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Δ0ΑΩΞΕ-ΒΚΩ Αρ. Πρωτ.: 1590
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ) 2019 συν
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 91ΤΤΩΞΕ-ΠΣ5 Αρ. Πρωτ.: 1589
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών ( Φιλόδημος ΙΙ) 2019
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΡΟΔΘΩΞΕ-ΩΩ3 Αρ. Πρωτ.: 1227
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
"Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, απόφραξη αποχετευτικών αγωγών κ.λ.π. Δημ. κτιρίου"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΞΑΛΩΞΕ-ΔΗ1 Αρ. Πρωτ.: 1553
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ44ΕΩΞΕ-ΙΒΤ Αρ. Πρωτ.: Β/33
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ- ΒΙΒΛ/ΜΟΙ-ΤΡΑΠ/ΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ Κ.Λ.Π "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 97ΧΚΩΞΕ-ΜΞ3 Αρ. Πρωτ.: Β/34
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΘΣΩΞΕ-ΓΩΕ Αρ. Πρωτ.: Β/35
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡ.Η/Υ Κ.Λ.Π", ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68Η4ΩΞΕ-Υ1Ψ Αρ. Πρωτ.: Β/36
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ" ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ κ.λ.π", ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΡΩΡΨΩΞΕ-02Ι Αρ. Πρωτ.: Β/37
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ", ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ρ27ΩΞΕ-ΥΤΒ Αρ. Πρωτ.: Β/38
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
"Δαπάνες εκκένωσης & απόφραξης βόθρων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΜΠΞΩΞΕ-ΣΕΝ Αρ. Πρωτ.: 1554
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΥΗΣΩΞΕ-6ΝΡ Αρ. Πρωτ.: 1139
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6Ε7ΩΞΕ-ΤΩΘ Αρ. Πρωτ.: 1235
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΣΕΩΞΕ-ΨΚΘ Αρ. Πρωτ.: 1544
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μηχανημάτων έργου και λοιπού εξοπλισμού συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΕΗΩΞΕ-ΙΕΖ Αρ. Πρωτ.: 1205
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού μηχ/κου εξοπλισμού συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Θ1ΜΩΞΕ-ΡΑ8 Αρ. Πρωτ.: 1010
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΛΥΩΞΕ-66Ο Αρ. Πρωτ.: 1162
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας συν "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΠΟΩΞΕ-ΖΗ2 Αρ. Πρωτ.: 904
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κου εξοπλισμού 2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΩ57ΩΞΕ-Κ2Ν Αρ. Πρωτ.: 1250
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2,220